Get Adobe Flash player
Yoan1
kasetsomboonmap
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการอ่างเก็บน้ำ ญวนโดยตรงได้ที่นี่ คลิ๊กที่ภาพข้างบนได้เลยครับ….ขอขอบคุณข้อมูลและแผนที่จากเว็ปไซต์ พะเยารัฐ
ปี 2526 จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือ ถึงกรมชลประทาน ขอให้ดำเนินการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยา กองวางโครงการได้ทำการศึกษาและเห็นสมควรว่าโครงการอ่างเก็บน้ำญวนเป็น โครงการที่มีลู่ทางที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการขนาดกลางได้ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จึงถือกำเนิดขึ้น โดยวางมุดหัวงานไว้ที่เขตบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ข้อมูลจากกรมชลประทาน รายงานว่า ลำน้ำญวนเป็นลำน้ำขนาดกลาง ยาวประมาณ 36.5 กิโลเมตร มีต้นทุนน้ำสูง สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 20,000 ไร่ ส่งเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโครงการทั้งในระดับการเมือง และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาหลายสมัย แต่ก็ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการคัดค้านจากประชาชนบางส่วน เนื่องจากหัวงานอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี จึงต้องให้มีรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินโครงการ และมีพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ความคืบหน้าของโครงการจึงเป็นไปอย่างล่าช้า

จนกระทั่ง ปี 2546 ครม.มีมติให้สามารถก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตป่าชั้น 1 เอได้ ทำให้ฝ่ายการเมืองและท้องถิ่นร่วมกันผลักดันโครงการนี้อีกครั้ง โดยกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน วางวัตถุประสงค์ไว้หลักๆ ได้แก่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 20,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและ ใกล้เคียง ตลอดจนลดอุทกภัย และใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา-การทำประมง และสถานที่ท่องเที่ยว โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ที่เขื่อนและอาคารประกอบ รวมถึงระบบส่งน้ำ ซึ่งมีความสามารถเก็บกักน้ำ ที่ 36 ล้าน ลบ.เมตร ความยาวของสันเขื่อนประมาณ 526 เมตร กินรวมพื้นที่ 1,575 ไร่ มีระดับน้ำนองสูงสุดที่ 471 ม.รทก. โดยกำหนดส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำญวน (ด้านบ้านร่องส้าน) และฝั่งขวาของแม่น้ำลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ หัวงานและโครงการฯมีขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 1,358 ไร่ ป่าทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่ และอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งทั้งหมดมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 442 ไร่ ซึ่งหากมีการก่อสร้าง จะต้องตัดฟันและชักลากไม้ดังกล่าวออกจากพื้นที่

2. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว อิทธิพล จากแผ่นดินไหว จากสถิติไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการ และการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยพบในระดับไม่เกิน 6 ริกเตอร์ ในส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หากมีปริมาณฝนมากกว่า 200 และ 300 มิลลิเมตร/วัน ก็อาจเกิดดินถล่มได้

3. ครัวเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นราษฎรบ้านญวนพัฒนา(บ้านปางบอป) หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 33 ครัวเรือน ที่ดินทำกิน 76 ครัวเรือน 931 ไร่

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปีจึงแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 405.74 ล้านบาท

ความเห็นของชาวบ้าน

นางอรพรรณ แซ่เติ๋น ส.อบต.ร่มเย็น บ้านน้ำญวนพัฒนา และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 กล่าวว่า “ครอบครัวของตนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานเกือบ 50 ปี ได้ลงทุนลงแรงสร้างครอบครัวมา แต่กำลังจะสูญเสียไปอย่างที่ไม่สามารถประมาณได้ หากมีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ที่ดินทำกินพร้อมกับบ้านเรือนที่ดินทั้งหมดจะต้องถูกน้ำท่วม และต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที ซึ่งเคยหารือและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน หลายครั้งแล้วว่า พวกตนอยู่ที่นี่มานานหากจะต้องสูญเสีย หรือต้องเสียสละที่จะต้องอพยพออกไปแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมของตนเองในอนาคตว่า จะเป็นเช่นไร ก็ขอให้ทางรัฐบาลยกเลิกโครงการดีกว่า หากได้รับการประเมินความสูญเสียจากกรมชลฯ เป็นค่าชดเชยแล้ว ไม่เป็นไปตามที่ควรจะได้ ก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับครอบครัวของดิฉัน ดังนั้น ดิฉันว่าขอให้ยกเลิกโครงการดีที่สุด ชาวบ้าน 33 ครอบครัวก็จะไม้ต้องอพยพไปอยู่ที่ไหนด้วย เพราะที่ดินก็มีน้อยลงทุกขณะ”

นายอโณทัย ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ 2 กองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ฯ กล่าวว่า “การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนสิ่งที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะต้อง เสียสละ มีหลักในการพิจารณาที่เป็นข้อกฎหมายและมาตรการที่กรมชล ฯ ได้วางไว้ คือ

1. กรณีที่ดินจะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2530 แยกเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ยึดคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 397/2532 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยึดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 กรกฎาคม 2532

2. ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทาน ตามบัญชีมาตรฐานปี 2549

3. ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ยึดหลักตามบัญชีมาตรฐานกำหนดค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนราษฎรที่ถูกเขตชล ประทาน ซึ่งการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย หรือค่าทดแทนจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”

ด้าน นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า “โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงคำ ได้มีการเขียนโครงการเสนอขอไปยังกรมชล ฯ ตั้งแต่ปี 2526 ที่ผ่านมาแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนโครงการหนึ่ง สำหรับกรณีความเป็นห่วงของประชาชนเรื่องการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนนั้นตน ในฐานะที่เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเรียนว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด

กรมชลประทานเตรียมทุ่มงบ 970 ล้าน สร้างเขื่อนน้ำญวน อ.เชียงคำ แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมรับประกันน หลังโครงการเริ่มต้น ชาวบ้าน 33 ครอบครัว เตรียมรับค่าชดเชย 106 ล้าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อนำเสนอโครงการก่อสร้าง โดย บริษัท ที่ปรึกษา แอส ดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา กรมชลประทาน ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ตามโครงการ อ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประธาน กล่าวว่า โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ต่อมาในปี 2535 มติ ครม.ห้ามใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A และต่อมาในปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีได้ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A จึงได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท แอส ดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อศึกษาผลกระทบ โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเม็ดเงินจำนวน 970 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้จำนวน 20,000 ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายน้ำอย่างตัว เมือง อ.เชียงคำได้ โดยขณะนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติ จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการก่อสร้างจำนวน 33 ครอบครัว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชาวเขาซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม อยู่ในบริเวณโครงการ จำต้องย้ายถิ่นฐานออกไป แต่ติดปัญหาที่ว่า ชาวบ้าน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการจ่ายค่าชดเชยตามระเบียนการจ่ายเงินค่าชดเชย ซึ่งหลังจากได้มีการศึกษาได้เตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการจ่ายค่าชดเชยเป็น เม็ดเงินกว่า 106 ล้านบาท

001
คลิ๊กอ่านบทความกว่าจะมาเป็นอ่างเก็บน้ำญวนได้ที่นี่เลยครับ คลิ๊กที่ภาพครับ

 

ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.พะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
วันที่ : 29 สิงหาคม 2550
เวลา : 16:10:53
กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กรม ชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ของ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การเอกชน และประชาชนที่ในพื้นที่โครงการ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในเขตอำเภอเชียงคำเพาะปลูกในฤดูฝนได้ 20,000 ไร่ ในฤดูแล้ง 4,000 ไร่ และช่วยป้องกันและลดปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง
นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 -12.00 น. จัดโดย กรมชลประทาน เพื่อชี้แจงแนะนำโครงการ การดำเนินการศึกษาของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและแนวทางการศึกษาพัฒนา โครงการ ของ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์การเอกชน และประชาชนที่ในพื้นที่โครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน มีขนาดพื้นที่ 1,575 ไร่ ความจุน้ำ 40 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในเขตอำเภอเชียงคำเพาะปลูกในฤดูฝนได้ 20,000 ไร่ ในฤดูแล้ง 4,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และช่วยป้องกันและลดปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา แหล่งประมง และยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของท้องถิ่น ได้มีการริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2526 ตามความต้องการของประชาชน กรมชลประทานได้ทำการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ มาเป็นลำดับ เมื่อปี 2540 ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ประมาณ 67 ไร่ ต่อมาเมื่อปี 2546 มี มติ ครม.ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A โดยต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานจึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน และได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ขึ้น

ขณะ นี้มีเจ้าหน้าที่มาตอบคำถามว่า มีการสำรวจออกแบบเขีื่อนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ป่า รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา 054-413694

โดย วรพัฒน์ [1 พ.ค. 2551 , 16:30:17 น.] ( IP = 61.7.174.94 : : )

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11388 มติชนรายวัน

พลิกแฟ้ม”แผน”สร้าง อ่างเก็บน้ำ”น้ำญวน” เสียงกังวลชาวเชียงคำ รายงาน โดย สายอรุณ ปินะดวง

ทุก ปีในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำยวนและแม่น้ำลาวจะเอ่อขึ้นสูงแล้วไหลผ่าน อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง จ.พะเยา ขณะที่ฤดูแล้ง สายน้ำแห้งขอดไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในบางพื้นที่ ผู้นำชุมชนใน อ.เชียงคำ จึงร้องขอให้กรมชลประทานศึกษาแหล่งน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำเพื่อหวังเก็บกัก น้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและบรรเทาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

ข้อ เรียกร้องของผู้นำชุมชนดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปลายปี 2526 กรมชลประทานศึกษาพบพื้นที่ที่คาดจะก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตป่า อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำเปื๋อย น้ำหย่วน น้ำลาว เนื้อที่ประมาณ 1,385 ไร่ และบางส่วนซ้อนทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่

โครงการ นี้กรมชลประทานตั้งชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำน้ำญวน” มีพื้นที่รับน้ำลงอ่างเก็บน้ำ 150 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ความจุเก็บกักปกติ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ความจุเก็บกักระดับน้ำนองสูงสุด 40 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถช่วยส่งน้ำให้แก่พื้นที่ท้ายอ่างได้ประมาณ 20,000 ไร่ งบประมาณก่อสร้างและค่าบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงค่าชดเชยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องอพยพที่อยู่อาศัยและที่ทำ กินประมาณ 1,000 ล้านบาท

แต่เขตการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ใน เขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22.24 ไร่ และ 1 บี ประมาณ 324.9 ไร่ จึงต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ (EIA-Environmental Impact Assessment) เพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสอง ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มูลค่าประมาณ 202 ล้านบาท

เมื่อ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จระดับน้ำในอ่างจะท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น ห่างจาก อ.เชียงคำ ด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร จำนวน 33 ครัวเรือน 37 หลังคาเรือน ที่ทำกิน 76 ครัวเรือน จำนวน 931 ไร่ ประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวเป็นชนเผ่าเมี่ยนที่ทำกินมานานกว่า 30-50 ปี

ผล การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเบื้องต้นนั้นมีความแตกต่างกันหลากหลาย บางกลุ่มเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์เพราะจะมีน้ำใช้ตลอดฤดูกาล แต่อีกกลุ่มมีความกังวลกับผลกระทบในการก่อสร้างเกรงจะไม่มีที่ทำกินและต้อง อพยพไปอยู่นอกพื้นที่

นางอรพรรณ แซ่เติ๋น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 บ้านน้ำยวนพัฒนา แสดงความเห็นต่อโครงการดังกล่าวว่า

“ถ้ามีโครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ที่ดินทำกินบ้านเรือนของดิฉันจะถูกน้ำท่วม และต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที เคยหารือเจ้าหน้าที่ของกรมชลฯ หลายครั้งแล้วว่าอยู่ที่นี่มานาน หากเสียสละและอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นเช่นไร จึงขอให้ทางรัฐบาลยกเลิกโครงการดีกว่า เพราะทุนทั้งหมดในชีวิตที่ได้ทุ่มเทไปทั้งกายและใจ คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ยังไม่นับค่าเสียโอกาสในอนาคต”

นาย กิตติ แซ๋จ๋าว อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 ต.ร่มเย็น กล่าวว่า สงสัยเรื่องระดับน้ำท่วมมานานแล้ว ครั้งนี้จะขอสอบถามให้ชัดเจนว่าระดับน้ำท่วมสูงมากน้อยเพียงใด พื้นที่ทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัยส่วนใดเสียหายไปบ้าง

“เมื่อไม่นาน มานี้เจ้าหน้าที่ชลประทานแจ้งว่าหากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำจะท่วมหมู่บ้าน ปางปอบหรือน้ำยวนพัฒนาประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องมีมาตรการรับผิดชอบช่วยเหลือให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตอย่างไร หากไม่ชัดเจนกลุ่มชาวบ้านคงจะไม่ไว้วางใจให้ก่อสร้าง” นายกิตติกล่าว

นาย อโณทัย ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ 2 กองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ชี้แจงถึงหลักในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผล กระทบว่า

1.กรณีที่ดินจะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2530 แยกเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิยึดคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 397/2532 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิยึดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 กรกฎาคม 2532

2.ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทาน ตามบัญชีมาตรฐานปี 2549

3.ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ยึดหลักตามบัญชีมาตรฐานกำหนดค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน

นาย มหิทธิ์ วงศ์ษา นายช่างโยธา 6 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ระบุว่า อ่างเก็บน้ำน้ำญวนเป็นโครงการหนึ่งในการศึกษาทางเลือกการพัฒนาเรื่องแหล่ง น้ำของ อ.เชียงคำ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้งนี้ ยังมีขั้นตอนอีกมากจึงไม่สามารถตัดสินในขณะนี้ได้ว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี จะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

“เมื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยยังต้องผ่านการพิจารณาของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักนโยบายและแผน (สผ.) คณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จากนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ซึ่งเปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมชี้ขาด” นายมหิทธิ์กล่าว

ฟังดูเหมือนเส้นทางก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำญวน” ยังอยู่อีกยาวไกล แต่ชาวเชียงคำที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการยังรู้สึกผวาอยู่ทุกวัน
 

ดูวีดีโอคลิ๊บอ่างเก็บน้ำญวนจากสถานที่จริง คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยามีปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เพราะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของอำเภอ ในปี พ.ศ.2526 จังหวัดพะเยา จึงได้มีหนังสือถึงกรมชลประทานขอให้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาและวางโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตั้งอยู่ที่บ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากโครงการมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ขั้น 1A และ1B จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จนกระทั่งมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เรื่องการผ่อนผันขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A โดยต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assesment : EIA) เพื่อประกอบในการเสนอคระรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการโครงการ

ใน ปี พ.ศ. 2550 กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ผลกรนะทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวนพร้อมทั้งปรับปรุงเหมืองฝายในลำน้ำแม่ลาว และลำน้ำน้ำญวน และสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติม จะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน20,000ไร่ และฤดูแล้ง 8,000ไร่ ครองคลุมพื้นที่ 7ตำบล โดยมีบรรจุ 36 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรกรรม ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอีกทาง หนึ่ง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่สำคัญจากการพัฒนาดครงการ จะทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านน้ำญวนพัฒนา จำนวน 33 ครัวเรือน และที่ทำกินประมาณ 900 ไร่ จะถูกน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทาน จะดูแลชดเชยที่ดินและทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้กรมชลประทานจะต้องขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 1,300 ไร่ และอุทยานแห่งชาติภูซาง ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกัน และมีสภาพเป็นป่าไม้ 535 ไร่ ซึ่งถ้ามีการพัฒนาโครงการจะได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทน ประมาณ 2,000 ไร่

ตลอดระยะเวลาการศึกษา กรมชลประทานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาฯ โดยได้จัดการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และได้ให้ข้อมูลข่าวสารในรูปของจดหมายข่าวและแผ่นพับอย่างต่อเนื่อง ผละการประชุมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนา ดครงการ แต่มีบางส่วนไม่เห็นด้วย เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง โดยต้องอพยพบ้านเรือนและที่ทำกินออกจากพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทานจะได้ดูแลและให้ความเป็นธรรมในการชดเชยที่ดินและทรัพยฺสิน เช่น จ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสม ส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งเสริมการค้าขายบริเวณจุดชมวิว จัดหาพื้นที่สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในบริเวณหมู่บ้านเดิม (บ้านน้ำยวนพัฒนา)เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์มากที่สุด และไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
าวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ไม่แน่ใจได้รับค่าชดเชยจาก

ชาว บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ไม่แน่ใจได้รับค่าชดเชยจากทางการหรือไม่ ขณะที่กรมชลประทานยืนยันว่าประชาชนทั้งหมดจะได้รับค่าชดเชยตามระเบียนทาง ราชการอย่างแน่นอน

รายงานข่าวจาก จังหวัดพะเยาแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา บริษัท ที่ปรึกษา เอส ดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากรมชลประทาน ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบโครงการฯ แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว กว่า 200 คน

จากการศึกษาพบว่า มีประชาชนในพื้นที่โครงการจำนวน 33 ครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า ไม่มีความมั่นใจว่าพวกเขา จะได้รับเงินชดเชยจากทางการ หรือไม่ เนื่องจากทั้ง 33 ครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่อาศัยอยู่ในขณะนี้

ด้าน นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประธาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา ในอำเภอเชียงคำ ของกรมชลประทาน เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2526 โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ต่อมาในปี 2535 มติ ครม.ห้ามใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ จนกระทั้ง พ.ศ.2546 ครม.ให้ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A พร้อมทั้งจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนปัญหาที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 33 ครัวเรือนกว่า 900 ไร่นั้น ยืนยันว่าจะได้รับค่าชดเชย ตามระเบียนทางราชการอย่างแน่นอน แต่จะได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น โดยขณะนี้ กรมชลประทาน กำลังดำเนินการตามระเบียนการจ่ายเงินค่าชดเชย คาดว่าจะสามารถจ่ายให้แก่ประชาชนได้ในเร็วๆ นี้ และเชื่อว่าโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ ตาม เนื่องจากเป็นความต้องการและความเดือนร้อนของประชาชน

โครงการ อ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่ บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ (ป่าC) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย น้ำหย่วน น้ำลาว และบางส่วนทับซ้อนอยู่กับอุทยานแห่งชาติภูซาง หากแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดูฝนสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ 20,000 ไร่ และฤดูแล้ง 8,000 ไร่

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆ ที่คอยติดตาม จากผู้เขียน

 

 

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1      

 

หรือหากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)