Get Adobe Flash player
 
คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์abarblyl
ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรอยู่ทั้งหมด 138 ครัวเรือน จำนวนประชากร 489 คน เป็นเพศชาย 244 คน เป็นเพศหญิง 245 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาเมื่อปีพุทธศักราช 2533 มีผู้ใหญ่บ้านปกครองมาแล้วจำนวน 3 คน ดังนี้

  ที่ ชื่อ – นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
       
  1. นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2533 – 2535
  2. นายเหลา รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535 –  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ( 2 สมัย)
  3. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 -ปัจจุบัน  (สมัยที่ 2)

 

แผนผังคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน
035 036
ส.อบต. ก้าน กลิ่นหอม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ส.อบต. เพลิน มาสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
037
นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน
038 039
นายธงชัย มาสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1
นายติด วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2
040
ป้ายแผนผังการบริหารหมู่บ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

bar

คณะกรรมการหมู่บ้าน :

เพื่อ ให้การทำงานของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุข สงบ สามัคคี จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมเข้ามาบริหาร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
 

1. นายเหลี่ยม  รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายธงชัย  มาสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1
3. นายติด  วงศ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2
4. นายก้าน  กลิ่นหอม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
5. นางนันทิกานต์ คิดหา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
6. นายหมาย  ฐานะราช คณะกรรมการหมู่บ้าน
7. นายสิทธิ์  แจ้งสว่าง คณะกรรมการหมู่บ้าน
8. นายวาสน์  มาสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน
9. นายเพชร  ฉลาดแหลม คณะกรรมการหมู่บ้าน
10. นายดวล  แจ้งสว่าง คณะกรรมการหมู่บ้าน
11. นายบุญทา  มาสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน
12. นายค่าย  มาสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน
13. นายเพลิน  มาสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน
14. นายบุญธรรม  มาสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน
15. นายจันทร์  ใจใหญ่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
16. นายสมฤทธิ์  ฐานะราช คณะกรรมการหมู่บ้าน
17. นายกวด  แจ้งสว่าง คณะกรรมการหมู่บ้าน


ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

 

1. นายศรีวรรณ  ทองสุข 6. นายเจริญ  มาสุข
2. นายเสริฐ  แจ้งสว่าง 7. นายสิทธิ์  กันทะสอน
3. นายอินทร์  ฉลาดแหลม 8. นายฝาย  ทะนันไชย
4. นายเป็ง  อินแสนสืบ 9. นายรัตน์  แจ้งสว่าง
5. นายเหลา  รุ่งเรือง 10. นายหมาย  ฐานะราช

 


คณะกรรมการ อสม. ประจำหมู่บ้าน

1. นายก้าน  กลิ่นหอม ประธาน
2. นายสมอาด  รุ่งเรือง รองประธาน
3. นายสุวัจน์  รุ่งเรือง เลขานุการ
4. นางสมบูรณ์  หมื่นศรี เหรัญญิก
5. นางเหรียญ  ไทวน กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง กรรมการ
7. นางสุทัศน์  สุทธสม กรรมการ
8. นายเมืองดี  ใจหมั้น กรรมการ
9. นายสมาน  เบ็ญจะญาติ กรรมการ
10. นางศรีเรือน  แจ้งสว่าง กรรมการ
11. นางสมคิด  มาสุข กรรมการ
12. นางนันทิกานต์  มาสุข กรรมการ
13. นางแสงหล้า  ย้ายถิ่น กรรมการ
14. นางห่วง  แจ้งสว่าง กรรมการ

 

041
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี

1. นางปราณี  สมบูรณ์ ประธาน
2. นางสมบูรณ์  หมื่นศรี รองประธาน
3. นางกรณิกา  มาสุข เลขานุการ
4. นางเพ็ญ  พิศมร เหรัญญิก
5. นางพิศมัย มะโนศรี ประชาสัมพันธ์
6. นางเหนี่ยม  มาสุข ปฏิคม
7. นางพี  รุ่งเรือง กรรมการ
8. นางจ๋อน  กลิ่นหอม กรรมการ
9. นางสุพัฒน์  ชิดสนิท กรรมการ

 

042
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ

1. นายศรีวรรณ  ทองสุข ประธาน
2. นายเสริฐ  แจ้งสว่าง รองประธาน
3. นายหมาย  ฐานะราช เลขานุการ
4. นายฝาย  ทะนันไชย เหรัญญิก
043
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

 

คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

1. นายธงชัย  มาสุข ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง
2. นายติด  วงศ์แก้ว ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง

ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มผู้รู้ประจำหมู่บ้าน

1. พ่ออุ้ยหลง  ชิดสนิท เป็นหมอยาเมือง เป่ารักษาโรคตาแดง, เป่างูสวัด, สารพัดโรค เสียชีวิตแล้ว
2. พ่อน้อยเป็ง  อินแสนสืบ เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
3. พ่อหนานศรีวรรณ  ทองสุข เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
4. พ่อหนานจู  สมประเสริฐ เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
5. พ่อหนานคำ เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
6. แม่อุ้ยสุ  มาสุข
เป็นหมอดูยาม (หาเมื่อ)

 

บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

 

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

 

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1

หรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว songkran999@hotmail.com
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน kasetsomboon999@hotmail.com
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN songkran999@hotmail.com 8. Line Dan
ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

 

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ songkran999@hotmail.com จักขอบพระคุณยิ่ง

เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ

จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ kasetsomboon999@hotmail.com หรือที่ songkran999@hotmail.com ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ….ท.ทิวเทือกเขา

001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)