Get Adobe Flash player

เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 2

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 09:11 เขียนโดย นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 04:29

map2

ใน พื้นที่ชายแดนไทย–ลาว ตั้งแต่อำเภอเชียงแสน  อำเภอเชียงของ    อำเภอเวียงแก่น    อำเภอขุนตาล    อำเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย    และ อำเภอเชียงคำ    อำเภอภูซาง  อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในอดีตเคยมีการสู้รบอย่างรุนแรง    ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ    กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์    ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    ให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานจู่โจมและกองพันทหารราบที่ ๔    กร,ทหารราบที่ ๑๗ จึงได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๑ เส้นทางสายบ้านปี้-บ้านลุง บ.รักแผ่นดิน   ต.ตับเต่า  อ.เทิง  จว.เชียงราย    สร้างศาลารำลึกวีรกรรมดอยยาว–ดอยผาหม่นขึ้น โดยนำเอาประวัติการสู้รบในพื้นที่ เหตุการณ์การเสียสละของเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน ตำรวจทหาร เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งบทพระราชนิพนธ์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี มาประดิษฐานไว้ ณ ศาลาแห่งนี้ เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่และเชิดชูเกียรติให้กับผู้เสียสละ ทั้งหลาย คนรุ่นหลังจะได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เป็นข้อเตือนใจให้รู้รักสามัคคี โดยได้ทำพิธีเปิดศาลารำลึกวีรกรรมดอยยาว–ดอยผาหม่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗  มี.ค.๔๙  เวลา ๑๐๐๐ น.และได้มอบสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายต่อไป

ทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติการเคยเป็นพื้นที่ ที่มีสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐ  สถานการณ์การต่อสู้ได้ยุติลงเมื่อ ปี ๒๕๒๕ นับว่าไม่นานเลย บุคคลที่เคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ยังคงอยู่ทั้ง สองฝ่าย ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงควรที่จะได้รับรู้เหตุการณ์ในอดีตเพื่อจะได้เป็นข้อ เตือนใจ ของคนไทยต่อไป

พคท.ได้แบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็น ๕ เขตงาน  คือ

๑. เขตงาน ๕๒ ครอบ คลุมพื้นที่ ดอยหลวง เขตติดต่ออ.เชียงของ,อ.เทิง,อ.เวียงชัย,อ.แม่จันและ อ.เชียงแสน มีกำลังติดอาวุธประมาณ ๑๐๐ คน  ลักษณะการปฏิบัติ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ หาสมาชิกกับราษฎรชาวเขา มีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงเมื่อมีโอกาส   บริเวณที่เคลื่อนไหวได้แก่ บ.เย้าขุนแม่เปา( P.C. ๑๗๐๔),เย้าขุนแม่คำ( P.C.๓๖๔๒) บ.เย้าดอยหลวง( P.C.๓๙๔๖)ดอยขุนต๋ำ( P.C.๑๖๑๐)

๒. เขตงาน ๘ ครอบ คลุมพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น อยู่ในเขต อ.เชียงของและอ.เทิง มีกำลังติดอาวุธประมาณ ๖๐๐ คน มวลชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งให้การสนับสนุน ผกค.ประมาณ ๒๓๐๐ คน ลักษณะการปฏิบัติ คือขัดขวางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการสร้างเส้นทาง และการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง มีการขยายงานมวชนลงสู่พื้นราบโดยเฉพาะเขตรอยต่อ อ.พาน กับ อ.แม่สรวย บริเวณที่เคลื่อนไหวได้แก่ ห้วยจะยิน(๔๔๙๘)(บก.เขตงาน ๘),ดอยสันป่าก่อ(๓๓๔๙๑๓),ขุนห้วยป่าตาล(๓๖๙๓),ขุนห้วยโป่ง(๓๗๘๘),บ.เล่า อู(๔๘๙๘๘๔),บ.เซ่งเม้ง(๔๗๙๙๓๘),บ.เล่าเจอ(๕๐๙๙๐๙),ดอยม่อนซัวยิ่ง(๕๐๙๘),ดอย ม่อนเคอ(๔๖๐๑),บ.ห้วยส้าน(๔๖๗๖),หมู่บ้านจัดตั้งได้แก่บ.ธงแดง(๔๓๐๑),บ.ธง รบ(๓๗๙๓) บ.ห้วยคุ(๕๔๐๓), บ.ห้วยหาน(๕๕๐๑) บ.ห้วยเหี๊ยะ(๕๓๙๗)

๓. เขตงาน ๙ ครอบ คลุมพื้นที่ ดอยน้ำสา ดอยภูลังกา อยู่ในเขต อ.เชียงคำ และ อ.ปง จว.พะเยา มีกำลังติดอาวุธ ประมาณ ๔๐๐ คน มีมวลชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน ประมาณ ๑๒๐๐ คน  ฐานที่มั่นได้แก่ ดอยน้ำสา (๕๕๖๒), บ.แม้วหม้อ(๕๒๔๔), บ.ขุนน้ำลาว(๖๐๔๘)และบ.ขุนน้ำยาว(๖๙๖๑) ซึ่งอย่ในเขตรอยต่อ ของอ.ปงกับ อ.ท่าวังผา จว.น่าน มวลชนที่ให้การสนับสนุนได้แก่ บ.น้ำสา,บ.ป่ากล้วย,บ.ห้วยแฝก, บ.น้ำโต้ม, บ.แม้วหม้อ, บ.เย้าผาแดง, บ.เย้าหนองห้า, บ.เย้าต้นผึ้ง,บ.ใหม่ปางค่า,บ.ปางมะโอ

๔.เขตงาน ๗
ครอบ คลุมพื้นที่ ดอยผาจิและลำน้ำสาว อยู่ในเขตรอยต่อของอ.ปง,อ.เชียงม่วน จว.พะเยา และกิ่งอ.บ้านหลวง,จว.น่าน มีกำลังติดอาวุธประมาณ ๕๐๐ คน มีมวลชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนประมาณ ๒๐๐๐ คน    ความเคลื่อนไหวที่สำคัญได้แก่ ขัดขวางการส่งกำลังของเจ้าหน้าที่ในการเข้าโจมตีฐานที่มั่น ดอยผาจิ – ผาช้างน้อย  และขยายงานมวลชนลงสู่พื้นราบจากดอยผาจิเข้าสู่ อ.เชียงม่วน,อ.ปง จว.พะเยา และ อ.สอง จว.แพร่  รวมทั้งส่งสมาชิกชั้นนำไปเผยแพร่และชี้นำในเขตงานใหม่ จว.แม่ฮ่องสอน – จว.เชียงใหม่,จว.ลำพูนและจว.ลำปาง   

๕.เขตงาน ๘/๑ ครอบ คลุมพื้นที่ อ.พาน – อ.แม่สรวย จว.เชียงราย และอ.วังเหนือ จว.ลำปาง มีกำลังติดอาวุธประมาณ ๑๒๐ คน   การปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่การขยายงานมวลชน การโฆษณาชวนเชื่อหาสมาชิก จัดตั้งแนวร่วมในพื้นที่ ส่งสมาชิกไปฝึกอบรมในเขตงาน ๘ และ สปป.ลาว การสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งการก่อการร้ายด้วยการลอบโจมตีเจ้าหน้าที่

สรุปกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จว.เชียงราย – พะเยา

– กำลังติดอาวุธ ประมาณ ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ คน

– มวลชนให้การสนับสนุน ประมาณ ๖๐๐๐ – ๗๐๐๐ คน

เหตุการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญสรุปได้คือ

๑. เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๑๑ ผกค.ประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ คนเข้าโจมตีฐานของตชด.ที่ บ.ห้วยคุ อ.เชียงของ  ตชด.เสียชีวิต ๑๕ นาย 

๒. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๑๓ ผกค.กลุ่มดอยหลวงได้ลวงเจ้าหน้าที่ ว่าจะเข้ามอบตัว เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับตัวที่บ.ห้วกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน แต่กลับซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓ นายคือ

– นายประหยัด สมานมิตร ผู้ว่าราชการ จว.เชียงราย

– พ.ต.อ.ศรีเดช  ภูมิประหมัน รองผอ.ปค.เขต เชียงราย

– พ.อ.จำเนียร  มีสง่า ผช.หน.ขว.ทภ.๓

๓. ยุทธการผาลาด (เป็นการฝึกร่วมประจำปี ๒๕๑๔) เมื่อ ๑ – ๓๐ เม.ย. ๑๔ บริเวณพื้นที่ฐานปฏิบัติการของผกค.ที่ดอยสันป่าก่อ,บ.เล่าอู,บ.ห้วยส้าน,ดอย น้ำสา,บ.แม้วหม้อในพื้นที่ อ.เชียงของ,อ.เทิงจว.เชียงรายและอ.เชียงคำ จว.พะเยา  รวมมีกำลังพลเข้าปฏิบัติการ รวม ๕,๔๑๕ นาย

สรุปผล

– ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๒๒ นาย   บาดเจ็บ  ๗๘ นาย                                                                                                                     
– ฝ่าย ผกค.เสียชีวิต ๓๒๔ คน   บาดเจ็บ  ๖๐ คน

๔. ยุทธการผาภูมิ เป็นการฝึกร่วมประจำปี ๒๕๑๗ ระหว่าง๓ เหล่าทัพ ร่วมกับกำลังตำรวจ และพลเรือน เป็นการฝึกในลักษณะ ปฏิบัติจริง มีกองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบ  ห้วงเวลาในการปฏิบัติคือ ๑ พ.ย. ๑๖ ถึง  ๑๒ ม.ค. ๑๗ กำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็น ๓ พื้นที่  คือ

– พื้นที่ดอยยาว – ดอยผาหม่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงของ,อ.เทิง,จว.เชียงราย
– พื้นที่ แม้วหม้อ – ภูลังกา อ.เชียง คำ                                                                                                                         
– พื้นที่ดอยผาจิ – ผาช้างน้อย  อ.ปง,อ.เชียงม่วน จว.พะเยา และ อ.เมือง จว.น่าน

๔.๑  สรุปยอดกำลังพล

ทบ.     ๖,๙๒๕      นาย                  ทร.     ๑,๒๗๔     นาย

ทอ.     ๑,๗๗๒     นาย                  ตร.       ๖๑๗        นาย

ชขส.     ๑๘๗       นาย                 ชข.ชด.      ๒๕     นาย

รวมทั้งสิ้น   ๑๒,๑๘๗  นาย

๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติ

๔.๒.๑ ฝ่ายเรา

-เสียชีวิต  จากการรบ ๙ นาย             ทางธุรการ ๖ นาย

– บาดเจ็บ  จากการรบ  ๕๑ นาย        ทางธุรการ๓๒ นาย

๔.๒.๒ ผกค.

– เสียชีวิต ( ยึดศพได้  ๕ ศพ ) คาดว่าตาย ๕๐ คน

– บาดเจ็บประมาณ  ๑๐๐ คน

๕. ยุทธการเกรียงไกร ๑๗ เมื่อ ๒๕ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๑๗

พื้นที่ ดอยยาว – ดอยผาหม่น 

ภารกิจ    ลว.กวาดล้าง  ค้นหา  ทำลาย

หน่วยปฏิบัติ ฉก.พล.๔ จัดตั้ง  ทก.ยว. ๒ ประกอบด้วย    ร้อย.ร.๔๗๒และ ร้อย.ร.๔๗๓

สรุปผล

– ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๒ นาย  บาดเจ็บ ๑๓ นาย

– ผกค. ตรวจการเห็นบาดเจ็บ/ตาย ๕ คน

๖.  ยุทธการเสนีย์       เมื่อ๙ – ๑๗ ก.พ. ๑๘

พื้นที่ ดอยยาว – ห้วยจะยิน กวาดล้าง  ทำลาย ผกค.

ฉก.พล.๔

ทก.ยว.๑   ประกอบด้วย ร้อย.ร.๔๔๑,ร้อย.ร.๔๔๒,ร้อย.ร.๔๔๓(-)

ทก.ยว.๒ ประกอบด้วย ร้อย.ร.๔๗๑,ร้อย.ร.๔๗๒,ร้อย.ร.๔๗๓(-)

สรุปผล

ฝ่ายเรา

– เสีย ชีวิต  ๙ นาย

– บาดเจ็บ สาหัส  ๔๙ นาย , เล็กน้อย  ๑๘ นาย

– สุนัข ตาย ๑ ตัว

ผกค.

– ตรวจพบถูกยิง บาดเจ็บ/ตาย ๗ คน

– ทราบภายหลัง เสียชีวิต ๕๗ คน บาดเจ็บ ๒๙ คน

๗.  ผกค.ซุ่มโจมตีราษฎร อ.แม่สรวย ที่ บ.ห้วยไคร้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.เชียงราย เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๐

-ราษฎร กลับจากการฝึก บ.ปางค่า ถูกซุ่มที่ บ.ห้วยไคร้

– ราษฎร เสียชีวิต  ๒๗ คน  บาดเจ็บ๑๔ คน (ทหาร ๑ คน)

๘.  วีรกรรมขุนห้วยโป่ ๒๐ – ๒๓ ม.ค. ๒๑ กวาดล้างทำลายผกค.บริเวณ ขุนห้วยโป่ง

หน่วยปฏิบัติ ทก.ยว. ๒ ประกอบด้วย  ร้อย.ร.๔๗๑และร้อย.ร.๔๗๒

สรุปผล

ฝ่ายเรา

– เสียชีวิต ๑ นาย  บาดเจ็บสาหัส ๗ นาย เล็กน้อย ๑๗ นาย

ผกค.ทราบจากแหล่งข่าว

– เสียชีวิต ๗๐ คน บาดเจ็บ๓๕ คน

ผกค. ถอนตัวจาก ขุนห้วยโป่งไปอยู่ขุนห้วยจะยิน ทำให้สามารถสร้างเส้นทาง บ.ป่าบง – บ.ปางค่า

๙.  วีรกรรม ร.ท.ทายาท คล่องตรวจโรคและร.ท.ปิยวิพากษ์ เปี่ยมญาติ   ณ บ.ไฮ้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จว. ช.ร. เมื่อ๑๗ มี.ค. ๒๒

๑๐. วีรกรรมยึดเนิน ห้วยตีนตก ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

หน่วยปฏิบัติ พัน.ร. ๔๗๓

ภารกิจ เข้าแย่งยึดพื้นที่อิทธิพลของผกค.เพื่อสนับสนุนการสร้างทางสายบ.ปี้ – บ.ปางค่า – บ.ลุง

สรุปผล

– การยึดห้วยตีนตก ๒ พ.ค.๒๒ จัดกำลัง ๓ ร้อย.ร.

ฝ่ายเรา  เสียชีวิต ๗ คน บาดเจ็บ ๑๙ คน

ผกค. ไม่ทราบการสูญเสีย

– การยึดเนิน ๔๗๑  ๔ ก.ค.๒๒ จัดกำลัง๒ ร้อย.ร.

ฝ่ายเรา เสียชีวิต ๘ นาย  บาดเจ็บ  ๒๘ นาย

– การยึดเนิน ๘๒๔  ๑ ก.พ. ๒๓  จัดกำลัง ๑ ร้อย.ร. ,ชุดคุ้มกันสร้างทาง ๑๕๐ นาย

ฝ่ายเรา เสียชีวิต ๕ นาย  บาดเจ็บ ๑๒ นาย

ผกค.   เสียชีวิต  ๑๒ นาย  บาดเจ็บ  ๒๒ นาย

– การยึดเนิน ๗๖๐  เมื่อ๘ พ.ค. ๒๓ จัดกำลัง๑ ร้อย.ร.,ชุดคุ้มกันสร้างทาง ๒๘๐ คน

ฝ่ายเรา เสียชีวิต ๗ นาย บาดเจ็บ ๒๗ นาย

ผกค.เสียชีวิต ๑๗ นาย บาดเจ็บ ๒๔ นาย

๑๑.  ยุทธการอิทธิชัย ๒๓  วีรกรรมยึดดอย ม่อนเคอ ปี ๒๕๒๓

เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๒๓ พัน.ร.๔๗๓ จำนวน  ๑๖ ชป. ทหารพราน และตชด. ๕ ชป.  ซึ่งเป็นกำลังที่จัดจากร้อย.ร. ๔๗๓๑,ร้อย.ร.๔๗๓๒และร้อย.ร.๔๗๑๓ ภารกิจ แย่งยึด ดอยม่อนเคอ ซึ่งเป็นเขตฐานที่มั่นของผกค.

สรุปผล สามารถยึดที่หมายได้

– ฝ่ายเราเสียชีวิต ๑ นาย  บาดเจ็บ ๒๐ นาย (สาหัส ๘ นาย)

๑๒.  ยุทธการเกรียงไกร วีรกรรมที่เนิน๑๑๘๘ พญาพิภักดิ์ สันดอยยาว ๑๙ – ๓๐ พ.ค. ๒๔

ภารกิจ กวาดล้าง ผกค.บริเวณ เนิน๑๑๘๘ ดอยพญาพิภักดิ์    หน่วยปฏิบัติ จัดกำลัง เข้าตี ๔ ทิศทาง ประกอบด้วยหน่วยต่างๆคือ

– พัน.ร.๔๗๑ จัดกำลังจำนวน ๒๔ ชป.         – ร้อย. ๓ ตชด.           – ร้อย.อส.

– ทพ.                                                           – มว.ช.                       – มว.สุนัขสงคราม

– ชุด ผตน.ป.

ผล สามารถยึดเนินพญาพิภักดิ์ และเนิน ๑๐๒๐ สถาปนาเป็นฐานที่มั่นถาวรได้สำเร็จ

ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๓ นาย  บาดเจ็บ  ๑๔ นาย

ผกค.เสียชีวิต  ๒๓ คน   บาดเจ็บ  ๕๐  คน

๑๓.   การเข้ายึดดอยผาจิ  สลายเขตงาน ๗ ของผกค.  ๒๒ มี.ค. ๒๕

กำลังที่ใช้

– พ.ต.ท.๓๑                         – พ.ต.ท. ๓๒

– พัน.ร.ผสม ๗๔๒             – ทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย

– อส.จ.น่าน

สามารถสลายเขตงาน ๗ ของผกค.ลงได้ ยุติการสู้รบลงตั้งแต่นั้นมา

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์ กลอน พระราชทานเป็นที่ระลึกใน วันพระราชทานเพลิงศพ สองนักรบผู้กล้าหาญ เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนี้

แด่ ร.ท.ทายาท  คล่องตรวจโรค และ ร.ท.ปิยะวิพากษ์  เปี่ยมญาติ

เสียงปืนยัง กึกก้อง ทั้งสองหู คิดถึงผู้ กล้าหาญ ชาญสมร
เสียสละ ต่อสู้ ผู้ราญรอน    จนม้วยมรณ์ ถมร่าง หว่างพื้นดิน
นาม ทายาท  นามนี้วีรบุรุษ ปิยะวิพากษ์  สู้สุด จนด่าวดิ้น
สิบเจ็ด มีนาที่ พลีชีวิต เพื่อป้องถิ่น ความเสรี ธานีไทย
นำกำลัง ลาดตระเวณ คุ้มเส้นทาง ก่อการร้าย ขัดขวาง สร้างไม่ได้
เหล่าศัตรู มุ่งร้าย หมายเอาชัย ปะทะใน ระยะ กระชั้นกาย
ระดมยิง ปืนเล็ก และอาร์พีจี  ข้าศึกมี จำนวนดู อยู่มากหลาย
ทายาท  นั้นน่านิยม สมเป็นนาย สั่งทุกคน อย่าหนีหาย จงสู้มัน
ทหารตรึง รับไว้ ไม่มีถอย กำลังน้อย สู้ได้ ไม่เคยยั่น
ให้ส่วนมาก อยู่รอด ปลอดภัยกัน ไม่เสียขวัญ เพราะหัวหน้า กล้าทำการ
แต่กำลัง เหล่าอริ มีมากกว่า ยิงถูก ทายาท ม้วยมุด สุดสังขาร
พร้อมปิยะวิพากษ์ ยอดชายชาญ ประวัติศาสตร์ จะจาร จารึกนาม
การสละ ชีวี ชี้ให้เห็น ว่าเขาเป็น ผู้มีใจ ไม่เกรงขาม
ทั้งเด็ดเดี่ยว สตินั้น มั่นทุกยาม เมื่ออยู่ท่าม กลางภัย ไวปัญญา
ขอเทิดทูน นักรบไทย ผู้ใจเด็ด ดังเหล็กเพชร ปรากฎ เกริกยศฐา
สละสุข ยอมลำบาก ยากกายา  ทอดชีวา เพื่อชาติ ปราศผองภัย
ขอวิญญาณ ท่านจง เสวยสุข เกียรติกระเดื่อง เลื่องทุก ยุคสมัย
จงคุ้มครอง บ้านเมือง รุ่งเรืองไกร ให้ชาติไทย คงอยู่ คู่ฟ้าดิน

ศาลา แห่งนี้ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีต่อราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางสาย  บ้านปี้ –  บ้านลุง  แห่งนี้ ในห้วงของการก่อสร้างได้รับการขัดขวางจากกลุ่มผุ้ก่อการร้ายอย่างรุนแรง  ทำให้ฝ่ายเราได้รับความเสียหายอย่างหนัก  กำลังพลบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  โดยเฉลี่ยประมาณ   ๑  ศพ ต่อ ๑ กิโลเมตรแต่ผลที่ได้รับในปัจจุบัน  เส้นทางสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้ราษฎร ในพื้นที่ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นสิ่งยืนยันในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติดีต่อราษฎรในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของของความร่วมมือร่วมใจกันทุกหมู่เหล่า ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในการช่วยกันแก้ไขวิกฤตของชาติ ให้ผ่านพ้นไป ภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์    การ ดำเนินการก่อสร้างศาลารำลึกวีรกรรม ดอยยาว- ดอยผาหม่นนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างรวมทั้งข้อมูลประวัติความ เป็นมาของพื้นที่ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานจู่โจมได้จัดทำรายละเอียดบันทึก ไว้  ณ  ศาลาแห่งนี้  โดยสรุปแล้ว การก่อสร้างได้ใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวน  ๑๕๖,๖๒๖  บาท โดยใช้กำลังพลและเครื่องมือจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน จู่โจม  และกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๗

พ.อ.สาธิต  ศรีสุวรรณ
๑๐ มี.ค. ๒๕๔๙

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1      

 

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ


ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 4. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำหรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ
ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)