Get Adobe Flash player

เรื่อง ค่ายเมงกาโต

พันเอก นิวัติชัย ถนอมธรรม หลักสูตร วปอ.๕๑ เลขที่ ๕๙๔๓

ค่ายเมงกาโต
เกิด มาเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละเป็นภาษาอะไรไม่ทราบ จะว่าภาษาไทยก็ไม่มีความหมายอะไรภาษาเพื่อนบ้านทางแถบเอเชียด้วยกันก็พอจะ ได้ แต่เมื่อถามเพื่อนบ้าน ( ทั้งลาว , พม่า , เขมร ,และมาเลเซียฯ ) ที่รู้จักกันแล้ว เขาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินและไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร ถามคนที่เก่งภาษาทางยุโรปและอเมริกาก็ตอบเช่นกันว่า ไม่เคยได้ยินและไม้รู้ความหมายด้วย ผู้เขียนเองเมื่อเห็นป้ ายและได้ยินครั้งแรกก็รีบตั้งคำถามในใจทันทีจนได้คำตอบจากผู้รู้ เห็นแจ้งแถลงไขจึงถึงบางอ้อพิจารณาแล้วเห็นว่าจากประวัติที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างดียิ่งโดยเฉพาะพี่น้องคนไทย ทางภาคเหนือ (จว.เชียงราย , จว.เชียงใหม่ , จว.ลำปาง และ จว.พะเยา) กลับตรงกันข้ามคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักจึงขอนำมาเล่าขานให้พี่น้องร่วม ชาติฟัง เพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชาติไทยต่อไปในอนาคตจากสถานการณ์ของ โลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านไป การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น มีบางกลุ่มเห็นด้วยกับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการใช้อาวุธกับกำลังของรัฐบาลที่ บ.นาบัว ต.เรณูนคร อ.ธาตุพนมจว.นครพนม เป็นครั้งแรกที่ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันเสียงปืนแตกและมีการขยายพื้นที่ปฏิบัติการขึ้นมาทาง ภาคเหนือ โดยปฏิบัติการครั้งแรกที่ บ.ห้วยโกร๋น อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน ประกอบกับกับเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ยิ่งทำให้มีนักศึกษาหนีเข้าป่ าเพื่อร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อสู้กับทหารรัฐบาลมากขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่เขตปฏิบัติการที่สำคัญไปถึงจว.เชียงราย คือพื้นที่ดอยยาว – ดอยผาหม่นคำว่า ” เมงกาโต ” จึงได้บัญญัติขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทางทหาร ” เมงกาโต ” เป็นชื่อ ” ค่ายทหาร/ฐานปฏิบัติการ ” ที่เป็นฐานขนาดใหญ่ระดับกองพันยุทธวิธี (กองพันทหารราบเฉพาะกิจ) เรียกรวมกันว่า ” ค่ายเมงกาโต ” มีที่ตั้งอยู่ที่ บ.เย้ายางฮอม ( พิกัด PC ๓๕๔๐๑๗ ) ต.ยางฮอม อ.เทิง จว.เชียงราย เป็นที่ตั้งของหน่วยบังคับบัญชาหน่วยในสนามชายแดนระดับกองพันเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ และปิ ดฐานปฏิบัติการในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจพลเรือนตำรวจทหาร ๒๓๒๔ ที่ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงคำ จว.พะเยา ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อ.เทิง อ.เชียงของ จว.เชียงราย (เขตปฏิบัติการที่ ๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) ความสำคัญของชื่อนี้อยู่ที่ว่า มีการผลัดเปลี่ยนกำลังทหารเข้าปฏิบัติการในกองพันหมายเหตุเส้นทางหลวง ๑๑๕๕ยุทธวิธี ซึ่งมีหน่วยเหนือคือ กรมทหารราบที่ ๗ (ตั้งอยู่ที่ จว.เชีงใหม่) เป็นหน่วยบังคับบัญชากองพันต่างๆ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ดังกลาวทุกปี โดย ๓ กองพันนั้น ประกอบไปด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ อยู่ที่ จว.เชียงใหม่ , กองพันทหารราบที่ ๒ อยู่ที่ จว.ลำปาง และ กองพันทหารราบที่๓ อยู่ที่ จว.เชียงราย จึงได้อัญเชิญพระนามและนามของนักรบที่กองพันแต่ละกองพันตั้งอยู่มารวมกัน ตั้งเป็นชื่อค่ายแห่งนี้คือ ” ค่ายเมงกาโต

“พ่อขุนเมงรายมหาราช เป็นวีระบุรุษของ จว.เชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗

พระเจ้ากาวิละ เป็นวีระบุรุษของ จว.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗

เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นวีระบุรุษของ จว.ลำปาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองพันทหารราบที่ ๒

map3

กรมทหาร ราบที่ ๗ ค่ายเมงกาโต จึงเป็นการรวมชื่อของวีระบุรุษนักรบผู้กล้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นศูนย์รวมใจให้กับทหารที่เข้าปฏิบัติการปราบ ปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตลอดมาแผนที่สังเขป พื้นที่ปฏิบัติการอ.เชียงของ ประเทศ สปป.ลาวประเทศไทย แม่นํ้าโขงประเทศ สปป.ลาวดอยผาหม่นประเทศไทยค่ายเมงกาโต ไป อ.เชียงคำอ.เทิง- เส้นทางหลวงสาย ๑๑๕๕ มีการสู้รบกันตลอดเส้นทาง- บนที่สูงของดอยยาวและดอยผาหม่นเป็นชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่- ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบระหว่างดอยยาวและดอยผาหม่นส่วนส่วนใหญ่เป็นคน พื้นเมือง (คนเมือง) อาศัยอยู่ไป จว.เชียงรายดอยยาวบ.พญาพิภักด์ิทางหลวงหมายเลข๑๑๕๕จากพื้นที่ที่รับผิดชอบ อยู่ในห้องภูมิประเทศระหว่างดอยยาวกับดอยผาหม่น ซึ่งทอดผ่านจากทิศใต้ อ.เทิง ขึ้นไปทางทิศเหนือ อ.เชียงของ ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบอยู่บ้างเป็นบาง ส่วน มีระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทิศตะวันออกติดกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) โดยมีสันดอยผาหม่นเป็นสันแบ่งเขตประเทศ ทิศตะวันตกจรดกับเขต อ.เวียงชัย จว.เชียงราย ทิศเหนือจรดแนวเขต อ.เชียงของ โดยมีแม่น้ำโขงแบ่งเขตประเทศ ทิศใต้จรดแนวเขต อ.เทิง จว.เชียงราย ผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งคนพื้นเมือง (คนเหนือแท้ๆ) และชาวไทยภูเขา (ส่วนใหญ่เป็นเผ่าม้ง)ชาวไทยภูเขาจะอยู่พื้นที่บนดอยสูง และคนพื้นเมืองจะอยู่พื้นที่ราบสองข้างทาง (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ )ภารกิจหลักของ กองพันยุทธวิธีคือการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ด้วยการใช้ กำลังชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ( Small unit ) ๖ – ๑๒ คน ไปจนถึงการเปิดยุทธการระดับกองร้อย ๘๐ – ๑๒๐ คน ลาดตระเวนหาข่าว , ยึดที่หมายสำคัญๆ และได้เข้าตีต่อที่มั่นของผู้ก่อการร้ายฯ ตัดการส่งเสบียงจากแนวร่วมที่อยู่ในพื้นราบ ไม่ให้มีการส่งกำลังบำรุงให้กับกองกำลังผู้ก่อการร้ายฯ ที่อยู่บนดอยได้ สำหรับภารกิจรอง คือการคุ้มกันการสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ ( ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่สร้างเข้าหากันทั้ง ๒ ด้านจากเหนือจรดใต้ และจะมาบรรจบกันตรงกลางของห้องภูมิประเทศดอยยาว – ดอยผาหม่นระหว่างการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการคุ้มกันการสร้างเส้นทางดัง กล่าว มีการสูญเสียเกิดขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการยิงปะทะกันโดยตรง , การซุ่มยิง , การใช้อาวุธระยะไกลยิงใส่กัน และการใช้กับระเบิดขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร มีการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พรรคคอมมิวนิสต์ฯพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้เส้นทางยุทธศาสตร์ทางหลวง หมายเลข ๑๑๕๕ สร้างบรรจบกันได้ ความรุนแรงทวีมากขึ้น ” หยาดเหงื่อ – ชีวิต – โลหิต – หยาดน้ำตา ” เห็นกันแทบทุกวัน แต่ด้วยความรับผิดชอบและความกล้าหาญของทหารค่ายเมงกาโตทุกคน ก็มิย่อท้อซ้ำยังเป็นแรงย้อนกลับทำให้มีกำลังในการรุกรบมากขึ้นเราเคยสูญ เสียอัศวินจากจปร. หลายท่านซึ่งจะขอกล่าวไว้ ณ ที่นี้คือ ร.ท.ทายาท คล่องตรวจโรค (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑) ,ร.ท.ปิยะวิพากย์ เปี่ยมญาติ ( นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ ) เป็นต้นจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เส้นทางจึงได้บรรจบกันทำให้ฐานที่มั่นบางส่วนของผู้ก่อการร้ายฯและเส้นทาง ส่งกำลังบำรุงถูกทำลายและตัดขาดไป ในปี งบประมาณ ๒๕๒๕ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ) มีการผลัดเปลี่ยนกำลังชุดใหม่เข้าปฏิบัติการ มี พ.ท.วิโรจน์ ทองมิตร(เสียชีวิตและได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอก) เป็นผู้บังคับกองพันยุทธวิธีใช้ชื่อว่า พัน.ร.๔๗๓ได้นำเอานโยบาย ๖๖/๒๓ เรื่องการเมืองนำการทหารมาใช้อย่างกว้างขวาง จากที่เคยใช้ความรุนแรงก็ใช้การเจรจา และแก้ปัญหาทางสันติวิธี เช่นเราเคยซุ่มโจมตีผู้ส่งเสบียง (แนวร่วม) ก็เปลี่ยนเป็นการฝากจดหมายถึงกองกำลังที่อยู่บนดอย ให้มีความเข้าใจถึงแนวทางของรัฐบาลและยังได้ฝากอาหาร , เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ขึ้นไปให้อีกด้วย ความคิดเห็นของกำลังบนดอยเริ่มมีความแตกแยก แต่ส่วนใหญ่ยอมที่จะวางปื นและมอบตัวระหว่างนั้นผู้นำคอมมิวนิสต์บางส่วนยอมเปิ ดเผยตัว และลงมาเจราด้วย พ.ท.วิโรจน์ฯ ได้ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นเยี่ยงญาติพี่น้อง จนทุกคนมีความมั่นใจว่าถ้ายอมมอบตัวแล้วทหารของรัฐบาลจะไม่ทำอันตรายต่อพวก เขาแน่นอนความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นเมื่อมีการไปมาหาสู่กันอยู่ประมาณ ๓ เดือน จนกระทั่งวันที่ ๑ มกราคมพ.ศ. ๒๕๒๕ น่าจะถือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ทุกหมู่บ้านที่เคยเป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่ดอยยาว – ดอยผาหม่น จำนวนมากกว่า ๒๐ หมู่บ้านยอมชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พ.ท.วิโรจน์ฯ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตรวจการณ์ตลอดทั้งพื้นที่สร้างความมั่นใจซึ่งกันและ กันทั้งสองฝ่ายและน่าจะถือได้ว่า ณ จุดนี้เป็ นจุดแรกเริ่มต้นของการยอมมอบตัวมอบใจของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ ไทย จากความสำเร็จดังกล่าวยังความปิ ติยินดีมาสู่พี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า ที่เห็นพี่น้องคนไทยเข้าใจและสมานฉันท์กันจะไม่มีการใช้อาวุธทำร้ายกันอีก ต่อไปต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเปิดงาน ” มหกรรมฉลองกรุงรัตนโกสินธ์ ๒๐๐ ปี ” และทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการดอยพญาพิภักด์ิ ( พิกัด PB๔๐๓๙๗๔ ) อ.เทิง จว.เชียงราย ซึ่งอยู่บริเวณยอดสูงสุดของแนวดอยยาวตามคำกราบบังคมทูลของ พ.ท.วิโรจน์ ทองมิตร มีพี่น้องประชาชน และพี่น้องชาวไทยภูเขาที่หลงผิดเป็นกองกำลังให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ ยอมมอบตัวมอบใจเฝ้ ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก และ พ.ท.วิโรจน์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับรอยพระบาทบนปูนพลาสเตอร์ไว้ ณ ที่นี้ รอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชาว จว.เชียงรายถือว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้าน คู่เมือง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กองทัพบกได้อัญเชิญรอยพระบาทฯ ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลารอยพระบาท บริเวณยอดดอยโหยด ( พิกัด NC ๘๔๖๐๒๐ ) ในค่ายเมงรายมหารราช ณ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ อ.เมือง จว.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว ทั่วไปชื่นชมบารมี และสักการะบูชาอย่างใกล้ชิด รอยพระบาทนี้จะอยู่กับชาวจังหวัดเชียงรายตลอดไปตราบนานเท่านาน กว่าจะมีชัยชนะเหนือพื้นที่ดังกล่าว นักรบ ” ค่ายเมงกาโต ” ต้องสูญเสียเป็น จำนวนมาก บ้างก็เสียชีวิต บ้างก็พิการทุพลภาพ แต่ในใจทุกคนของนักรบคิดเสมอว่า

กูจะรบอย่างคนไทย กูจะสู้อยู่ยั่งยืน
แม้มีเพียงดุ้นฟืน กูก็จะรบ
กรบ “เมงราย เหนือเมฆ”

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1      

 

ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ


ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 4. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำหรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ
ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)