Get Adobe Flash player

วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 06:09

บทความทางวิชาการ

รำลึก ‘เสียงปืนแตก’ ครั้งแรกในภาคเหนือ
อนุสรณ์ผู้เสียสละพตท.2324 สัญลักษณ์แห่งนักรบผู้กล้าหาญ

anusorn

เมื่อ พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ไทยทำให้การเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ในประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางถึงขั้นประกาศตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ประเทศไทย (พคท.) เพื่อดำเนินการก่อการร้ายในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของจีนไปตามภาค ต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน เนื่องจากภาคเหนือนั้นภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขาและทุรกันดาร ยากที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะเข้าไปถึงได้ง่าย ๆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการง่ายต่อการที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าไปปลุกระดมโฆษณา ชวนเชื่อแก่ชาวเขา ซึ่ง ชั่วระยะเวลาไม่นาน พคท.ก็สามารถที่จะรวบรวมชาวเขาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทางภาคเหนือ เช่น อ.เชียงคำ (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา) อ.เทิง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว จ.น่าน, อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง จ.ตาก จนกระทั่งเมื่อวัน ที่ 26 ก.พ. 2510 นับว่าเป็นวัน “เสียงปืนแตก” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเหนือ เมื่อ ผกค.ได้เข้าต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่ที่ใช้กำลังเข้าปิดล้อมเพื่อทำการจับกุมสมาชิก พคท. หน่วยย่อยที่ 25 ที่บ้านน้ำปาน ต.นาไร่หลวง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน การต่อสู้ได้ขยาย ไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ณ บนผืนแผ่นดิน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้มีประชาชน พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้กล้าหาญทั้งหลายได้พากันพลีชีวิต ร่างกายทับถมกันนับจำนวนร้อย เพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ให้รอดพ้นจากการถูก ผกค. คุกคาม ดุจดังบรรพบุรุษของเราที่ได้พากันหวงแหนผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ไว้ยิ่งกว่า ชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีของบรรดาเหล่าผู้กล้าหาญทั้งหลาย บรรดาผู้อยู่แนวหลังทุกคน จึงมีความคิดเป็นเอกฉันท์ว่า “ควรสร้างอนุสรณ์ผู้เสียสละขึ้น” เพื่อปรารถนาใคร่เชิญดวงวิญญาณของปวงเหล่านักรบผู้กล้าหาญและผู้เสียสละทั้ง ปวงให้มาสถิตเพื่อ เป็นมิ่งขวัญของพวกที่อยู่แนวหลัง ทุกคน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประชาชนพลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.เชียงคำ จ.พะเยา และทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นที่ระลึกด้วย ลักษณะรูปทรงและความหมายแห่งอนุสรณ์ อนุสรณ์มี ฐานเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร ยกขอบนั่งโดยรอบสูงจากพื้นดิน 1 เมตร มีชั้นสูงชั้นละ 20 ซม. ทั้งหมด 7 ชั้น สูง 140 ซม. มีส่วนสูงทั้งสิ้น 20 เมตร ตัวอนุสรณ์เป็นรูปทรง 5 เหลี่ยม หนาเพียง 30 ซม.ภาย ในกลวง สำ หรับบรรจุอัฐิและรายชื่อ ประวัติผู้เสียสละสูงสุด จนพลีชีพเพื่อชาติ แต่ละเหลี่ยมกว้าง 2 เมตร บรรจุรูปปั้นสลักนูนครึ่งหนึ่งของของจริง ขนาดเนื้อที่รูปปั้นสลักกว้าง 1.70 เมตร สูง 2.20 เมตร แต่ละเหลี่ยมบรรจุรูปปั้นสลักมีความหมายดังนี้คือ เหลี่ยมที่ 1 คือ เหลี่ยมด้านหน้า ปั้น สลักเป็นรูปนางฟ้าเทพอัปสร พนมมือประทับ อยู่ตรงกลาง สองข้างประดับด้วยกนกลาย ไทย ข้างบนเป็นช่อกลีบดอกไม้สวรรค์ คือ ดอกมณฑา คั่นด้วยริ้วผ้า ขอบสองข้างปั้นสลักเป็นกนกลายไทย เครือเถา ข้างล่างเป็นบัวหงายลาย กนกข้างบนของแผ่นคำจารึกนั้นจะ มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 สำหรับคำจารึก ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าหรือเหลี่ยมที่ 1 นั้นคือ “อนุสรณ์ ผู้เสียสละแห่ง นี้ คือที่บรรจุอัฐิและสถิต ดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญชาวไทย กอปร ด้วยประชาชน

พลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งได้ร่วมใจกันต่อสู้กับ ผู้ก่อการร้ายคอม มิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ต่อสู้กับศัตรูจนพลีชีพเพื่อชาติเป็น ผู้มีอุดมการณ์ที่มั่นคงยืนยงด้วยจิตสำนึกสูงสุด ดุจบรรพบุรุษผู้กล้าหาญในอดีตกาล อนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้ดำเนินการสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของ พลตรีพร้อม ผิวนวล ผู้อำนวยการหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา และสร้างความสำเร็จด้วยเงินบริจาคของ พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการทุกฝ่ายทั่วประเทศ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพลโทสีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2524 อนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้เป็นที่รวมพลังศรัทธา เป็นมรดกล้ำค่าแก่อนุชนรุ่นหลัง ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์คอยย้ำเตือนจิต สะกิดชาวไทยทุกผู้ให้มีจิตสำนึกร่วมสมานฉันท์ ในอันที่จะต่อสู้กับศัตรูของชาติ มุ่งมาดดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอก ราชของไทย ให้คงอยู่ชั่ว นิรันดร์” เหลี่ยมที่ 2 (ด้านทิศตะวันตก) ปั้นสลักเป็นรูปประชาชนผู้รักชาติถืออาวุธคุ้มกันหน่วยสร้างทางจนสามารถ สร้างทางในถิ่นกันดารให้สำเร็จ แม้จะถูก ผกค. ขัดขวางอย่างหนักจนต้องต่อสู้กับศัตรูของชาติให้ได้ชัยชนะพัฒนาท้องถิ่นได้ สำเร็จ เหลี่ยมที่ 3 (ด้านทิศใต้) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ทางฝ่ายอำเภอจังหวัด มีหน่วยอาสาสมัครท้องถิ่น ทางฝ่ายอำเภอ จังหวัด มีหน่วยอาสาสมัครต่อสู้คุ้มกันจนสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถช่วย เหลือประชาชน พัฒนาที่อยู่ที่กินให้แก่ประชา ชนได้สำเร็จ ในรูป เจ้าหน้าที่แจกโฉนดที่ดินให้ทำกินแถมช่วยพัฒนาท้องถิ่น ต่อสู้กับความยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และอยู่อย่างปลอด ภัย เหลี่ยมที่ 4 (ด้านทิศตะวันออก) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ช่วย เหลือประชาชน ผู้ทุกข์ยากด้วยจิต สำนึก ต่อสู้กับ ผกค. จนยอมสละชีพเพื่อคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัย เหลี่ยมที่ 5 (ด้านทิศเหนือ) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการทหารทุกหมู่เหล่า ทำการต่อสู้กับ ผกค.ทุกรูปแบบจนยอมพลีชีพเพื่อ ชาติ เอาเลือดเนื้อและชีวิตแลกกับความเป็นไทยเอาไว้ให้ลูกหลานไทยและรักษาไว้ซึ่ง อมตะมรดกอันล้ำค่านี้ไว้ให้แก่ลูกหลานไทยสืบต่อไป พวกเขาเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญทั้งหลายได้จากพวกเรา ผู้อยู่แนวหลังไปอย่างไม่มีวันกลับ พวกเขาทุกคนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระ ทั่งชีวิต เพื่อที่จะ ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้ที่อยู่แนวหลังทุกคน ขอให้ดวงวิญญาณผู้กล้าหาญทั้งหลายจงไปสู่สุคติเถิด บนผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ของพวกท่านทั้งหลายจะพร้อมใจกัน ปกป้องเอาไว้ยิ่งชีพของตนเอง เหมือน ๆ กับพวกท่านได้เคยพากันปกป้องเอาไว้แล้วนั่นเอง.

สันติภาพ ฟูเจริญ

ฉัน ว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของการย่างก้าวของคนจำนวนหนึ่งเข้าสู่การเป็นผู้ก่อ การร้ายได้แล้ว มันชัดขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกโชคดีที่ฉันก้าวพ้นความสิ้นหวังนั้นมาแล้วฉัน เข้าใจสังคมได้ดีขึ้นในสิ่งที่สงสัยมานาน

นายพลแมคอาเธอร์ เป็นเช่นไรน่ะหรือ เราเป็นอดีตนิสิต ปวศ. ที่มีปัญหาเรื่องความทรงจำและจบออกมาแล้วยังไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ได้ค้นต่อเนื่อง หากตอบจากความจำเลือนลางก็คล้าย คล้ายกับว่า เป็นมนุษย์ที่เสียจริตความเป็นมนุษย์เพราะสงครามเขาเป็นวีรบุรุษสงคราม หากแต่ชีวิตบัดซบในความรู้สึกความเป็นมนุษย์เขาคิดประมาณว่า เอาระเบิดปรมณูฝังที่เกาหลีเหนืออีกซักลูก ก็จะแช่แข็งเกาหลีเหนือได้ไปอีกกว่า 30 ปีและเขาเห็นตัวเองเป็นปานเจ้าแห่งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่อเมริกาเอง ยังแหยงในวิธีคิดและการปฏิบัติตัวของเขา หลังสงครามมันเป็นด้านมืดของวีรบุรุษโดยทั่วไป ป็นปกติพบเห็นได้ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์และเราก็เป็นอดีตนิสิตที่เห็น ด้วยกับอาจารย์เป็นบางเรื่องและเห็นต่างในบางเรื่อง อาจารย์บางท่านเป็นคนที่ลึกลึกแล้วจิตใจดี ตรงไปตรงมาหากแต่ด้วยความไม่ซับซ้อนท่านอาจจะตรงมาก จนลูกศิษย์คนหนึ่งบังอาจเห็นใจเพราะสุดท้ายคนที่น่ากลัวกว่า คือคนที่ร้ายหรือลึกจนคนอื่นตามไม่ทันรู้ทั้งรู้ว่าจะทำให้ใครต่อใครเดือด ร้อน อันตรายเขาสามารถบิดเบือนอย่างเย็นชาไปได้หรือดื้อรั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ฟัง ใครแบบนั้นนะที่เราว่าน่ากลัว และประมาทนายเป็นหน่วยรบพิเศษ จะเข้าใจความคิดยอกย้อนของมนุษย์ที่อยู่ในภาวะที่ต่างไปหรือเปล่านะ…สุด ท้าย ความดีที่แท้จริง และเปี่ยมด้วยเมตตา และปัญญาเท่านั้นที่จะหยุดยั้ง ความโหดร้ายต่อกันได้เราจึงต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมา ถ้าเราสร้างวันนี้มันก็จะคุ้มกันลูกหลานในวันหน้ามีเรื่องไม่เข้าใจมากมาย ที่สังคมเราต้องช่วยกันทำให้กระจ่างเป็นหน้าที่ของปัญญาชนที่มีปัญญาญาณจะมา ส่องทางเราทำได้แค่คนตะโกนโวยวายช่วยปลุก และส่งเทียบ ร้องขอ เพราะปัญหามันฝังลึกมากแล้ว ช่วยกันปลุกกันและกันขึ้นมาให้คนที่คิดล้ำไป ห่วงใยมากเกินไป ได้วางลง กลับคืนสู่ความคิดสามัญให้ได้คนที่มีบารมีแห่งความดีสั่งสม และซื่อตรง ลุกขึ้นมาเป็นหลัก

แด่ นายและผู้พลีชีพเพื่อชาติอีกนับไม่ถ้วน สงบและสันติต้องคืนกลับมา

 
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1      


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ


ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
           
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 4. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำหรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)