Get Adobe Flash player

ต้นไม้ธรรมะชุดที่ 1

หากเปรียบดวงอาทิตย์เป็นบิดาผู้ยิ่งใหญ่
เป็นผู้สร้างเมฆฝน แม่น้ำลำธาร
สร้างสายลม ให้ความอบอุ่น
ให้พลังงานและแสงสว่างแก่โลกนี้

ต้นไม้ก็เปรียบเสมือนมารดาผู้อุ้มชูมวลมนุษย์
และสรรพสัตว์ให้มีอาหาร มีอากาศหายใจ
ให้ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
ดอกไม้หลากสีสัน ให้ความสุขใจ
แก่ผู้พบเห็น ให้ความสุขกับผู้ปลูก
ต้นไม้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตที่มีความมหัศจรรย์ที่สุด
เพราะต้นไม้ปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อม
เมื่อกิ่งก้านหนึ่งถูกตัดออกไปก็มีกิ่งก้านใหม่สร้างขึ้นมา

เมื่อร้อนแล้งก็ทิ้งใบร่วงหล่น เมื่อหนาวก็ผลิดอก
เมื่อฝนตกก็งอกงามเติบโต ปีแล้วปีเล่า

ต้นไม้ไม่เคยหนีปัญหาและอุปสรรค
แต่กลับปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อม
เติบโตร่มรื่นได้ โดยไม่ต้องมีความทุกข์

คุณธรรมของการเป็นผู้ให้และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม
นี้เองที่ทำให้ต้นไม้ยิ่งใหญ่และเจริญเติบโตงอกงามได้ตลอดเวลา

และ เหนือสิ่งอื่นใดต้นไม้เป็นครูที่สอนเรื่องราวแห่งชีวิต
ให้แก่เราได้ดีที่สุด

ต้นไม้ในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์
ย่อมมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย
ความแตกต่างนี้สร้างสภาวะสมดุลของธรรมชาติ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกัน ในหลากหลายอาชีพ
ทั้ง เกษตรกร พ่อค้า ลูกจ้าง ข้าราชการ ฯลฯ
ทุกคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รักใคร่ปรองดองกัน
สังคมจึงสงบสุขและร่มเย็น

ต้นไม้ทุกต้นล้วนมีคุณค่า
ไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าเล็กๆ
หรือต้นไม้ใหญ่ยืนต้น
ต้นหญ้าช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
ไม่ให้ดินแห้งแล้งเป็นผืนทราย
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและดอกผลแก่เรา

คนทุกคนก็มีคุณค่าในตนเอง
เมื่อเราเห็นคุณค่าของตนเอง
เราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เมื่อเราเห็นคุณค่าของตนเอง
เราจะเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วย

ไม้ประดับในกระถางต้องการน้ำและแสงแตกต่างกัน

ต้นตระบองเพชร เป็นพืชที่ต้องการแสงมาก น้ำน้อยเช่น
ถึงมีความอดทนแดดและความแห้งแล้ง แต่ถ้าให้น้ำมากไปรากจะเน่าตายได้ง่าย

ไม้ดอกในกระถางต้องการทั้งปุ๋ย น้ำและแสงแดดที่พอเหมาะ มักมีศัตรูพืชมาก
อ่อนแอตายได้ง่าย หรือเลี้ยงไม่ดีก็ไม่มีดอกให้ชม

ไม้ใบที่นิยมปลูกในที่ร่มรำไร ไม่ชอบแดด ไม่ต้องการการดูแลมาก
แต่ถ้าขาดน้ำก็แห้งตายได้ง่ายเช่นกัน

คนเราก็เป็นเช่นเดียวกับไม้ประดับในกระถางทั้งสามชนิด คือ

ต้นตะบองเพชร ได้แก่ คนที่เคยอยู่อย่างพอกิน พอใช้ การลุ่มหลงกับปัจจัยที่มากเกินไป ทำให้ชีวิตขาดความพอดีได้ จะมีปัญหาชีวิตตามมาทันที

ไม้ดอก เหมือนคนที่ อยู่อย่าง สุขสบาย เหลือกินเหลือใช้ มีฐานะพอควร ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางสังคมเศรษฐกิจะส่งผลกับคนพวกนี้อย่างมาก
อาจมีภัยอันเกิดจากทรัพย์สินได้ เป็นชีวิตที่ดูน่าสนใจมาก

ไม้ใบ ได้แก่มนุษย์ที่มีเงินเดือน มีรายได้จากอาชีพบริการหรือรับจ้าง มีพอกินพอใช้ สามารถอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก แต่ก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยมากนัก ชีวิตจึงจะมีความสุข

ต้นไม้ในกระถางต้องดูแลรดน้ำ บำรุงดินอยู่เสมอ แต่
ไม้ใหญ่ปลูกลงดิน ยืนต้นแล้ว หยัดยืนอยู่ด้วยตัวเอง เติบโตท้าทายแดดฝน
งอกงามได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรดน้ำให้ปุ๋ยเลย

ชีวิตที่มีอยู่อย่างสม เหตุ สมผล มีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ ทำให้ไม่ต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอกมากเกินไป สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เจริญอยู่ได้ด้วยตัวเอง

พืชล้มลุกเจริญเติบโตได้รวดเร็ว เมื่อออกดอกผลแล้วก็ตายไป
พืชยืนต้นจะเจริญเติบโตได้ช้ากว่า เพื่อเตรียมรากและลำต้นให้แข็งแรง
แต่เมื่อได้ผลแล้วก็อยู่ได้นานคุ้มค่าความเหนื่อยยากและการรอคอย

การศึกษาก็เป็นเช่นนั้น ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างสูง
แต่เมื่อได้ผลลัพท์แล้ว ก็ทำให้ชีวิตมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

เมื่อรดน้ำใส่ปุ๋ยที่โคนต้น
เราจึงจะได้ดอกผลที่ปลายกิ่งไม้
เมื่อเราหวังผลสำเร็จงดงามของชีวิต
เราต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผล
เราต้องรดน้ำลงที่รากของชีวิต
รากของชีวิตก็คือ การศึกษาและปัญญานั่นเอง

การปลูกไม้แคระ
เขาทำโดยการจำกัดขนาดของกระถางให้มีขนาดเล็กๆ
ให้รากมีขนาดสั้นๆ ต้นไม้ยืนต้นก็โตขึ้น
โดยไม่รู้ตัวว่าเป็นต้นไม้ย่อส่วนในกระถางเสียแล้ว
คนที่มีปิดตา ปิดใจ ไม่เปิดรับความรู้ ความคิดเห็นของคนอื่น
ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนั้น

ต้นไม้ยิ่งสูงเท่าไหร่
รากก็ยิ่งลึกเท่านั้น
คนดีน่าเคารพนับถือเพียงใด
ปัญญาก็ยิ่งลึกซึ้งเพียงนั้น

ใบไม้บนต้น ย่อมมีทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน
ใบเขียวสด และใบแก่เหลืองที่พร้อมจะหล่นร่วง
ชีวิตคนเราแต่ละคนก็เปลี่ยนจากวัยทารก เป็นวัยเด็ก
วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา เช่นกัน

ขอเธอจง………………
มั่นคงเหมือนต้นโพธิ์
ร่มเย็นเหมือนต้นไทร
อดทนเหมือนต้นไผ่
มีใจบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

มีใจกว้างเหมือนดั่งท้องฟ้า
มีความเยือกเย็นเหมือนสายน้ำ
มีความมั่นคงเหมือนขุนเขา
มีความเมตตาเสมือนแผ่นดิน

ต้นไม้ทั้งหลาย ยืนต้น ท้าทายทั้งแดดและฝน
เพื่อ สร้างอากาศ อาหาร ที่อยู่อาศัย แก่เรา
แล้วเราหล่ะมัวทำอะไรอยู่

ต้นไม้คือธรรมชาติ ชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติ
ธรรมะก็คือเรื่องราวของธรรมชาตินี่เอง

เราเรียนรู้ธรรมชาติบางส่วนได้จากต้นไม้
เราเรียนรู้ธรรมะทั้งหมดได้จากตัวเราเอง

ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นชีวิตที่มีสาระ
มีความสุขเบาจากความไม่ยึดติดในชีวิต
มุ่งก่อประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา
อันเป็นผลจากการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

อิกคิว

ที่มา : จินตนาการ

——————————ธรรมะไทย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)