Get Adobe Flash player

ประวัติหมู่บ้านต่างๆของอำเภอเชียงคำและใกล้เคียง

PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด อังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 22:43 เขียนโดย นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:04

 กลับไปหน้ากลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำคลิ๊กที่ภาพข้างบนได้เลยครับ หรืออยากอ่านบทความ ก็เลือกอ่านได้ตามหัวข้อเลย
 บทความศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บทความศาสนา บทความทั่วไป
 บทความรักบ้านเกิด  คติธรรมคำคม หน้ากลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำ

 ข้อมูลประวัติหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 10 ตำบล 134 หมู่บ้านของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ตำบลหย่วน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านธาตุสบแวน
6 บ้านแช่แห้ง
11 บ้านกอม
2 บ้านธาตุสบแวน
7 บ้านแดนเมือง
12 บ้านป่าแดด
3 บ้านหย่วน
8 บ้านตลาด (วัดบุนนาค)
13 บ้านทุ่งบานเย็น
4 บ้านมาง
9 บ้านงุ้น
14 บ้านเปื๋อยเปียง
5 บ้านดอนไชย
10 บ้านใหม่นันทะวงค์   ภาพและข้อมูลวัดนันตาราม
ตำบลน้ำแวน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านน้ำแวน 6 บ้านชัยชุมภู 11 บ้านก้าวเจริญ
2 บ้านน้ำแวน 7 บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม 12 บ้านสันเวียงทอง
3 บ้านไคร้ป่าคา 8 บ้านสนธิ์พัฒนา 13 บ้านชัยเจริญ
4 บ้านแม่ต๋ำ 9 บ้านห้วยบง 14 บ้านแวนศรีชุม
5 บ้านผาลาด 10 บ้านป่าแดงสามัคคี    
ตำบลเวียง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านปี้ 5 บ้านไชยพรม 9 บ้านดอนแก้ว
2 บ้านคือ 6 บ้านเวียง 10 บ้านปี้
3 บ้านทราย 7 บ้านพระนั่งดิน    
4 บ้านล้า 8 บ้านดอนไชย    
ตำบลฝายกวาง มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านฝายกวาง 7 บ้านสลาบ 13 บ้านใหม่นาสา
2 บ้านปัว (แหลง)
8 บ้านแวนโค้ง 14 บ้านศิวิไล
3 บ้านศรีพรม 9 บ้านใหม่เจริญไพร 15 บ้านหนองใหม่
4 บ้านหนอง 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 16 บ้านฐานพัฒนา
5 บ้านปัวใหม่ 11 บ้านสันติสุข 17 บ้านฝายกวาง
6 บ้านทุ่งหล่ม 12 บ้านบัวนาคพัฒนา    
ตำบลเจดีย์คำมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านวังเค็มเก่า 5 บ้านปุ 9 บ้านปิน
2 บ้านวังเค็มใหม่ 6 บ้านกว้าน 10 บ้านร่องค้อม
3 บ้านใหม่ไพรสนธิ์ 7 บ้านบุญยืน 11 บ้านอัมพร
4 บ้านปัวชัย 8 บ้านดอนลาว 12 บ้านบุญชัย
ตำบลร่มเย็น มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านร้อง
9 บ้านปางถ้ำ 17 บ้านคุ้มเจริญ
2 บ้านหนอง 10 บ้านผาแดงล่าง 18 บ้านสบสา
3 บ้านหนองป่าแพะ 11 บ้านผาแดงบน 19 บ้านน้ำยวนพัฒนา
4 บ้านโจ้โก้ 12 บ้านทุ่งรวงทอง
20 บ้านร่องส้าน
5 บ้านสบสา 13 บ้านประชาภักดี 21 บ้านประชาพัฒนา
6 บ้านคุ้ม 14 บ้านห้วยสา 22 บ้านห้วยเดื่อดอยนาง
7 บ้านใหม่ร่มเย็น 15 บ้านเกษตรสมบูรณ์  คลิ๊กอ่าน บ้านหนองห้า บ้านเล็กในป่าใหญ่
8 บ้านร่องส้าน
16 บ้านบ้านต้นผึ้ง คลิ๊กอ่าน วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15
* บ้านห้วยเคียน (น้ำตก)
* บ้านห้วยหอย   บ้านใหม่เจริญสุข (ปางเคราะห์)
* บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) * วิวยอดดอยผาขาม
เส้นทางปางถ้ำ
ตำบลเชียงบาน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านปางวัว 5 บ้านแวนพัฒนา 9 บ้านแพทย์บุญเรือง
2 บ้านทุ่งมอก 6 บ้านแพด 10 บ้านเชียงบาน
3 บ้านเชียงบาน 7 บ้านเชียงคาน 11 บ้านฝั่งแวน
4 บ้านเชียงบาน 8 บ้านสบแวน    
ตำบลแม่ลาว มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านทุ่งเย็น 6 บ้านน้ำมิน 11 บ้านกอก
2 บ้านทุ่งเย็น
7 บ้านน้ำลาว 12 บ้านผาลาดใหม่
3 บ้านผาลาด
8 บ้านกาญจนา 13 บ้านน้ำมินเหนือ
4 บ้านวังถ้ำ
9 บ้านสบทุ
   
5 บ้านแฮะ 10 บ้านคะแนง
   
ตำบลอ่างทอง มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านเนินสามัคคี 6 บ้านนาเจริญ 11 บ้านเนินสายกลาง
2 บ้านดอยอิสาน 7 บ้านจำบอน 12 บ้านจำบอนใหม่
3 บ้านหล่ายพัฒนา 8 บ้านสันปูเลย 13 บ้านนาเจริญ
4 บ้านบ่อน้อย 9 บ้านปางมดแดง    
5 บ้านหนองบัวเงิน 10 บ้านปางมดแดงใหม่    
ตำบลทุ่งผาสุข มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน   หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านหัวทุ่ง 4 บ้านไร่แสนสุข 7 บ้านใหม่เจริญ
2 บ้านทุ่งควบ 5 บ้านหัวทุ่งใหม่    
3 บ้านผาฮาว 6 บ้านทุ่งผาสุข    
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1 บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58. วัดหย่วน อ.เชียงคำ
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59. วัดพระธาตุภูซาง
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61. คำสอนล้านนา
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64. นครน่าน Cr. Kowit
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66. ดอกหางนกยูงเชียงคำ
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72. โครงการหลวงปังค่า
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75. วัดพระธาตุดอยคำ
26. บรรยากาศเก็บหอยน้ำญวน ความภาคภูมิใจเชียงคำ วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา
บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น อ่างเก็บน้ำญวน วัดบุนนาค
โครงการทำฝายไม้ไผ่ ถนนคนเดินเชียงคำ จำลองเมืองเก่าเชียงคำ
ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา ส่งเคราะห์สู่ขวัญ
พิธีสืบชะตาแบบล้านนา งานปอยบวชเณร เรื่องลึกลับ
พี่น้องชนชาติพันธุ์ต่างๆในไทย
ที่ ชนชาติพันธุ์ ที่ ชนชาติพันธุ์ ที่ หมู่บ้านในเขตอำเภอภูซาง
1. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ 11. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง  1.  วัดพระธาตุดอนแก้ว ต.เชียงแรง
2. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว 12. ชนชาติพันธุ์อีสาน  2.  วัดพระธาตุภูซาง
3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า 13. ชนชาติพันธุ์ภูไท  3.  วัดพระธาตุขุนบง ต.ทุ่งกล้วย
4. ชนชาติพันธุ์ไทยวน 14. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
5. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ 15. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย
6. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน 16. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ
7. ชนชาติพันธุ์ขมุ 17. ชนชาติพันธุ์ชาวเล
8. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ 18. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้
9. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ  19.  กลุ่มชนชาติพันธุ์ไทลือ อีกชุด
10. ชนชาติพันธุ์ปกากญอหรือกะเหรี่ยง

 รวมโพสต์และภาพทั้งหมดที่เคยโพสต์ลงในกลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำ

ที่ ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ
1. ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองเชียงคำ 61. ผัดเผ็ดหมูป่า 121. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 62. ยำไส้ตัน 122. ภาพและประวัติวัดนันตาราม
3. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 63. แกงกระด้าง 123. ภาพและประวัติวัดพระนั่งดิน
4. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 44. ข้าวหนมเหนียบ หนมจ๊อก 124. ภาพและประวัติวัดพระธาตุดอยคำ
5. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 65. อาหารล้านนาบ้านเฮา 125. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
6. สาวงามไทลื้อ 66. ของเล่นเด็กโบราณบ้านเฮา 126. ตำนานดงเปื๋อยเปียง
7. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน 67. ภาพเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มเรา 127. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด
8. โรงหนังประสพสุขรามา 68. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา 128. ภาพวิวยอดดอยผาขาม
9. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 69. หวายของป่าหากินยาก 129. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557
10. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา 70. มะหลอด สุดยอดผลไม้ล้านนา 130. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง
11. แอ่วทุ่งทานตะวัน 71. อ่อมจิ้นล้านนา 131. งานไทลื้อเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
12. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย 72. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน 132. วันมาฆบูชา
13. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 73. แกงผักปั๋ง 133. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า
14. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 74. แกงมะฟักใส่ไก่ 134. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย
15. สถานีวิทยุปวงผญา 75. ตองและกล้วยป่า 135. หมอบั่วหอมเตียม
16. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก 76. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 136. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557
17. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 77. หม่าขี้เบ้า 137. เพื่อนสมาชิกกลุ่มเรามีใครบ้าง
18. เก็บตกน้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 78. ห่อนึ่งเห็น 138. คนที่สั่งเสื้อสมาชิกเราไปสวมใส่แล้ว
19. เก็บตกน้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 79. ข้าวหนมเหนียบ 139. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม
20. เก็บตกน้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 80. ขุดปูนา 140. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว
21. เก็บตกน้ำท่วม ตำบลร่มเย็น ชุด 2 81. ขนุนสุก 141. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
22. สืบชะตาแม่น้ำญวน 82. มะนอยน้อย 142. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
23. ลำไยบ้านเฮา 83. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ 143. ดนตรีพื้นเมือง
24. ภาพสวยๆ 84. มะรื่นหรือมะมื่น 144. ภาพสมุดพระราชทาน
25. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 85. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง 145. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
26. อาหารที่ทำจากมดส้ม มดแดง 86. ส้มตำประเภทต่างๆ 146. ดอกเอื้องสวยๆ
27. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา 87. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ 147. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี
28. แกงขนุน 88. น้ำพริกมะกอก 148. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา
29. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด 89. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น 149. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย
30. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ 90. ข้าวหนึกงา 150. บอกไฟดอก
31. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม 91. ต้นมะแขว่น 151. จิ้นส้มคนเมือง
32. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ 92. แอปเปิ้ลเมือง 152. น้ำพริกน้ำผัก
33. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก 93. แกงหอย 153. น้ำผึ้งเดือนห้า
34. คั่วดอกหอมใส่ไข่ 94. ยำปลากระป๋อง 154. มดส้มหรือมดแดง อาหารโปรด
35. ตำถั่วฝักยาว 95. แกงหยวกกล้วย 155. ตั๊กแตนข้าว
36. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด 96. ยำปลาแห้ง 156. แมงมันของบ่เขียม
37. ข้าวหนมปาด 97. แกงแค 157. เห็ดขอนขาว
38. ข้าวหนมแตน 98. แกงหวายอีกแบบ 158. มะหลอด
39. ขุดปูนา 99. ตำเตา 159. มะปราง
40. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร 100. ต้นดอกงิ้ว 160. เห็ดดิน เห็ดไข่เหลือง เห็ดแดง
41. มะนอยน้อย 101. ส้ามะลิดไม้ 161. เห็ดถอบ
42. แก๋งมะบวบ 102. รวมอาหารพื้นบ้านล้านนาเฮา 162. เห็ดฟาง
43. ยำไก่เมืองเหนือเฮา 103. เด็กเลี้ยงควาย 163. ข้าวกั๊นจิ้น
44. ขนมข้าวควบ 104. ช้างไทย 164. ข้าวแรมฟืน
45. ขนมข้าวแคบ 105. ม้าไทย 165. เห็ดลม
46. แกงผักจี 106. น้ำพริกเห็ดด่าน 166. ลาบหมี่หมู
47. ยำงูสิงห์ 107. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ 167. น้ำพริกอ่อง
48. แกงหนัง 108. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว 168. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู
49. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ 109. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง 169. รวมภาพและป้ายโฆษณาขำๆ
50. ปลาหมึกย่าง 110. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง
170. วิธีแก้หนาวแบบแปลก
51. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด 111. ขนมและอาหารที่ทำจากกล้วย 171. ไส้ย่าง
52. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า 112. ตำขนุน 172. มะม่วงหิมพานต์
53. ไส้อั่ว 113. ไฟป่าที่เชียงคำ 173. ส้าใบมะม่วง
54. น้ำพริกหนุ่ม 114 คั่วยอดฟักทอง 174. หลามปลาหลามเนื้อ
55. ไก่อบฟาง 115. ประเพณีสู่ขวัญควาย 175. หนอนไม้ไผ่
56. ตำมะเขือยาว 116. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา 176. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
57. ปลานึ่ง 117. ประเพณีสู่ขวัญคน 177. ข้าวเหนียวมะม่วง
58. น้ำพริกมะขามสด 118. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา 178. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา
59. ลูกชาวนา 119. อยากให้เชียงคำพัฒนา 179. แกงหน่อไม้
60. ฉันได้เรียนรู้ว่า 120. หลากหลายมุมมองกว๊าน 180. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ
61. สุขยิ่งกว่าการให้   ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา   กว่างนักสู้แห่งขุนเขา
62. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล สาวในเครื่องแบบ แกงผักชะอม
63. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 คั่วผักหม
64. ความสุขจากบ้านนา อาหารคนเมือง เล่นว่าวกลางทุ่งนา
65. ความรักพ่อลูก สาวดอย หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์
66. เวลากับชีวิต สาวเหนืองามๆ 1 หนอนรถด่วน
67. วิถีชีวิตชาวนาไทย สาวเหนืองามๆ 2 ข้าวเหนียวมะม่วง
68. รูปผีเสื้อ เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 ประเพณีสู่ขวัญควาย
69. ต้นไม้แห่งธรรมะ เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส ปีใหม่เมืองบ้านเฮา
70. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด ก่อก๋องฟืน หลัว มะม่วงหิมพานต์
71. วันวิสาขบูชา เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ ส้าใบม่วง
 72. ดอกคำใต้ มีดซอยยาสูบ หลามปลา
 73. คั่วยอดฟักทอง ดับไฟป่า ตำขนุน
 74. เรื่องกล้วยๆ น้ำพริกมะขาม ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง
 75. ตำมะเขือยาว น้ำพริกหนุ่มแคปหมู ปลาเผาจิ้มน้ำพริก
 76. จี้กุ่งทอด จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า ไส้อั่ว
77. น้ำพริกอ่อง กำกิ๋นบ้านเฮา ไส้หมูย่าง
78. ยำหน่อไม้ ต้มยำใบสลากกินแบ่ง ลาบหมี่หมู
79. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง รองเท้าเก่าหรือเกิบ ข้าวซอย
80.  วัดโลกโมลี เชียงใหม่


ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับ

  ที่ รายการ ที่ รายการ
  1. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ 1. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน
  2. ตำนานเมืองน่าน 2. แห่มวย
  3. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน 3. กลองปูจา
  4. ซอปี่เยาวชน คณะลูกบัวตองเชียงใหม่ 4. สืบสานล้านนา
  5. ซอตั้งเจียงใหม่ พ่อดวงจันทร์ แม่บัวซอน 5. ฟ้อนแพน
  6. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย นุปิง 6. ฟ้อนเงี้ยว
  7. ซอพม่า ซออื่อ 7. ฟ้อนดวงเดีือง
  8. ซอเงี้ยว 8. ฟ้อนหริภุญชัย
  9. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง 9. ระบำเชียงแสน
  10. ปราสาทไหว 10. ฟ้อนเจิง
  11. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์ 11. ฟ้อนผีมด 1
  12. รำวงบะเก่า 12. ฟ้อนผีมด 2
  13. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์ 13. ฟ้อนผีเมืองละกอน
  14. วงมโหรี 14. ล้านนาโชว์
  15. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก 15. วงระนาด
      16. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอก

ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับ

  ๑. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ ๓๑. เดี่ยวซึง
  ๒. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ ๓๒. ละอ่อนเล่นซึง
  ๓. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา ๓๓. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค
  ๔. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา ๓๔. เพลงดอกบัวตอง โดย..สุนทรีย์
  ๕. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑ ๓๕. บรรเลงระนาด เพลงล่องแม่ปิง
  ๖. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๓๖. เพลงใฝ่หามาเจย ชอบมาก
  ๗. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ ๓๗. ฟ้อนเล็บ
  ๘. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ ๓๘. ฟ้อนเจิง
  ๙. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ ๓๙. ตีกลองปูจา
  ๑๐. น้ำตกภูซาง และ วัดพระนั่งดิน ๔๐. ตีกลองสะบัดชัย
  ๑๑. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้ อ.เชียงคำ ๔๑. ฟ้อนสาวไหม
  ๑๒. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน ๔๒. ปีใหม่ม้ง ปี 2009
  ๑๓. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ ๔๓. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า
  ๑๔ แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนที่ 1 ๔๔. บรรยากาศกว๊านพะเยา
  ๑๕. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนนที่ 2 ๔๕. ลอยกระทงพะเยา
  ๑๖ ทางขึ้นภูลังกา 1 ๔๖. ในกว๊านพะเยา
  ๑๗ ทางขึ้นภูลังกา 2 ๔๗. ดอกบัวในกว๊านพะเยา
  ๑๘ ยอดภูลังกา พร้อมสาวชาวเขาสวย ๔๘. กว๊านพะเยา
  ๑๙. ตอนขึ้นภูลังกา ๔๙. ฟ้อนที่พะเยา
  ๒๐ ดอยภูลังกา ๕๐. ลอยกระทงที่พะเยา
  ๒๑ ชมทะเลหมอกภูลังกา ๕๑. ล่องเรือกว๊านพะเยา
  ๒๒. แอ่วกว๊านพะเยา ๕๒. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา
  ๒๓ ซอเมืองน่าน โดย. ครูคำผาย นุปิง ๕๓. บวงสรวงที่พะเยา
  ๒๔ ขับลื้อสิบสองปันนา ๕๔. ภูชี้ฟ้า 1
  ๒๕ ครูมุกดา แม่พระของเด็กดอกคำใต้ ๕๕. ภูชี้ฟ้า 2
  ๒๖. ซอตั้งเชียงใหม่ ๕๖. ภูชี้ฟ้า 3
  ๒๗. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ ๕๗. ภูชี้ฟ้า 4
  ๒๘. ปี่จุม โดย..โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๕๘. แอ่วเหนือ
  ๒๙. สะล้อซอซึง ๕๙. แอ่วเหนือ 2
  ๓๐. ดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง ๖๐. อยตุง

 

 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)