Get Adobe Flash player

พอเพียงตามรอยพ่อ..ทำจริงสำเร็จจริง..แบบฉบับนายผล มีศรี [2012-05-16]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งหากประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีความตั้งใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมจะประสบความสำเร็จ สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชีวิต ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

นายผล มีศรี เกษตรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือหนึ่งในผู้ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้จัด

นายผล เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะเริ่มทำการเกษตรผสมผสาน เคยประกอบอาชีพมาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างขับรถสองแถว ขับรถรับ-ส่งนักเรียน ขายประกันชีวิต จนช่วงปี 2540 มีเหตุพลิกผันให้ชีวิตต้องไปขายแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ที่ประเทศไต้หวัน ผ่านไปประมาณ 2 ปี พอมีเงินเก็บ 3-4 แสนบาท จึงได้ตัดสินใจกลับเมืองไทย โดยได้เข้ามาเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ตอนนั้นกู้เงินประมาณ 1 แสนบาท เมื่อนำมารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่ ได้ประมาณ 5 แสนบาท จึงเริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานบนที่ดิน 87 ไร่ โดยจำได้ดีว่าวันที่ 16 ธันวาคม 2542 เป็นวันที่เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการตั้งปณิธานและให้สัญญากับตัวเองว่าจะทำตามแนวทางที่พระองค์ท่านให้ ไว้จนสำเร็จให้ได้ “ผมแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ตามคำสอนของในหลวง คือ ส่วนที่ 1 ปลูกพืชยืนต้น 30% ส่วนที่ 2 เลี้ยงสัตว์ 30% ส่วนที่ 3 ทำนา 30% และส่วนที่ 4 คือ ที่อยู่อาศัย อีก 10% ซึ่งพืชยืนต้นที่ปลูก มีทั้งมะม่วง ลำไย เงาะ มะพร้าวน้ำหอม และยางพารา โดยเฉพาะยางพาราตอนนี้ปลูกไว้ประมาณ 7,442 ต้น สามารถกรีดยางขายได้แล้ว ประมาณ 1,000 ต้น ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ มีกระบือ 6 ตัว สุกร 83 ตัว ไก่ 400 ตัว เป็ดเทศ 40 ตัว ห่าน 3 ตัว บ่อปลา 3 บ่อ มีปลาประมาณ 10,000 ตัวและเลี้ยงกบอีก 1,000 ตัว โดยพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี มีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน และลดต้นทุนทางการเกษตรด้วยการพึ่งพาตนเอง เช่น ผลิตปุ๋ยใช้เองจากมูลสัตว์ พัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงด้วยตนเอง เช่น ผสมพันธ์ระหว่างหมูป่ากับหมูบ้าน เป็นต้น โดยมีสมาชิกในครอบครัวได้แก่ ภรรยา ลูกชาย และลูกสะใภ้ แบ่งหน้าที่ช่วยกันทำงาน และสิ่งขาดไม่ได้คือ การทำบัญชีครัวเรือนที่ทำให้เราสามารถรับรู้รายรับ รายจ่าย และใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง” นายผลกล่าว

ปัจจุบันบ้านของนายผล เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายผล มีศรี ที่มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละกว่า 1 พันคนเป็นประจำทุกปี เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรให้กับ เกษตรกรและชุมชนต่างๆที่สนใจทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ ทั้งในเรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก และหนุนเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยนายผลจะย้ำถึงคติของความสำเร็จของตนให้ผู้อื่นฟังเสมอว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่ยาก แต่มันยากตรงที่เราไม่ทำ แต่ถ้าเราทำอย่างตั้งใจ เราขยัน เราซื่อสัตย์ เราประหยัด เราอดทน แล้วทุกอย่างจะสำเร็จ”

สนใจศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายผล มีศรี ติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ 130 ม.6 ต.ภูซาง อ.เมือง จ.พะเยา เบอร์โทรศัพท์ 087-174-9928 วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)