Get Adobe Flash player

อำเภอเชียงคำ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว แม่น้ำยวน และแม่น้ำแวน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มแม่น้ำอิง ในอดีตเป็นแอ่งอารยธรรมของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ

ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของอำเภอเชียงคำปรากฏในรูปแบบตำนาน 2 ตำนานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

ตามตำนานพระธาตุดอยคำ ฉบับวัดหนองร่มเย็น เมืองเชียงคำมีชื่อเดิมว่าเชียงชะราว ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคุ้มหมู่ 6 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ พระยาผู้ปกครองเมืองได้สร้างพระธาตุไว้บนดอยนอกเมืองเพื่อล้างบาป ต่อมามีผู้พบแหล่งทองคำขนาดใหญ่ ในลำธารหลังดอย ดอยนั้นได้ชื่อว่า “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อว่า”พระธาตุดอยคำ” เมืองเชียงชะราวก็เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองเชียงคำ”

แต่ตำนานพระเจ้านั่งดิน พญาผู้สร้างเมืองชื่อว่า “พญาคำแดง” และเมืองนั้นชื่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างพระพุทธรูปมีนามว่า “พระเจ้านั่งดิน” พระพุทธเจ้าทำนายว่า สืบไปภายหน้าเมืองจะเจริญรุ่งเรือง และอุดมไปด้วยสินทรัพย์และจะได้ชื่อว่า “เมืองเชียงคำ”

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครั้งนั้นอำเภอเชียงคำอยู่ในแขวงน้ำลาว (รวมพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย) พื้นที่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าสุริยวงศ์ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำแขวง ที่ว่าการแขวงตั้งอยู่ ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียง ม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ต่อมาทางราชการ ได้ยุบและปรับปรุงแขวงน้ำลาว โดยจัดเป็นบริเวณน่านเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง และบางส่วนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อปี พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกตำแหน่งข้าหลวง ตำแหน่งเจ้าเมือง ตั้งเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเหมือนกันทั่วประเทศ จัดตั้งจังหวัดเชียงราย แขวงน้ำลาวถูกยุบและแยกเป็นเมืองเทิง และเมืองเชียงคำ เมืองเชียงคำมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตั้งพระยาพิศาลคีรี ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงคำเป็นคนแรก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น แบ่งเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย โดยโอนอำเภอพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ รวม 7 อำเภอ จัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื้นที่อำเภอเชียงคำเป็น กิ่งอำเภอภูซาง ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสบบง ตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบลทุ่งกล้วยและตำบลป่าสัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2539

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอำเภอภูซาง ขึ้นเป็น อำเภอภูซาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550

ที่ตั้งและอาณาเขต

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเชียงคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 134 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หย่วน (Yuan) 15 หมู่บ้าน
2. น้ำแวน (Nam Waen) 14 หมู่บ้าน
3. เวียง (Wiang) 10 หมู่บ้าน
4. ฝายกวาง (Fai Kwang) 17 หมู่บ้าน
5. เจดีย์คำ (Chedi Kham) 12 หมู่บ้าน
6. ร่มเย็น (Rom Yen) 21 หมู่บ้าน
7. เชียงบาน (Chiang Ban) 11 หมู่บ้าน
8. แม่ลาว (Mae Lao) 14 หมู่บ้าน
9. อ่างทอง (Ang Thong) 13 หมู่บ้าน
10. ทุ่งผาสุข (Thung Pha Suk) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเชียงคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเชียงคำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหย่วน
 • เทศบาลตำบลบ้านทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝายกวางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหย่วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหย่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์คำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงบานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งผาสุขทั้งตำบล

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 2160 พะเยา-เชียงคำ (พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ) บริษัท ดอกคำใต้เดินรถ จำกัด
 • สาย 620 เชียงราย-เชียงคำ (เชียงราย-เทิง-เชียงคำ) บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด
 • สาย 686 เชียงราย-เชียงคำ (เชียงราย-แม่ลอยไร่-ร่องแมด-เชียงคำ) บริษัท บุญณัฐเดินรถ จำกัด
 • สาย 611 เชียงราย-น่าน (เชียงราย-เทิง-เชียงคำ-น่าน) บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด
 • สาย 671 เชียงใหม่-เชียงของ (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 962 กรุงเทพ-เชียงของ บริษัทผู้เดินรถได้แก่ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส 999,99) สมบัติทัวร์ โชครุ่งทวีทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เชิดชัยทัวร์

ถนนสายสำคัญ

การสาธารณสุข

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. หย่วน 10. น้ำมิน
2. เวียง 11. จำบอน
3. เชียงบาน 12. สันปูเลย
4. น้ำแวน 13. ปางมดแดง
5. ผาลาด 14. เจดีย์คำ
6. ฝายกวาง 15. ร่มเย็น
7. แวนโค้ง 16. หนองป่าแพะ
8. ทุ่งผาสุข 17. ปางถ้ำ
9. แม่ลาว

สถานที่ท่องเที่ยว

 • อุทยานแห่งชาติภูซาง
 • วัดพระนั่งดิน
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดพระธาตุสบแวน
 • วัดนันตาราม
 • วัดแสนเมืองมา
 • อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324
 • น้ำตกน้ำมิน
 • น้ำตกคะแนง
 • น้ำตกภูซาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 1. ผ้าทอไทลื้อ
 2. กาละแมโบราณ
 3. เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผักตบชวาและผ้าปักโครเช

สถานศึกษาในพื้นที่

ระดับประถมศึกษา

ตำบลหย่วน

โรงเรียนบ้านหย่วน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
โรงเรียนคุณากรวิทยา (เอกชน)
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ (เอกชน)

ตำบลเวียง

โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านปี้
โรงเรียนบ้านไชยพรม

ตำบลเชียงบาน

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
โรงเรียนบ้านปางวัว
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

ตำบลน้ำแวน

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านแวน
โรงเรียนบ้านชัยชมภู
4.โรงเรียนบ้านผาลาด

ตำบลฝายกวาง

โรงเรียนบ้านฝายกวาง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง (ขยายโอกาส)

ตำบลทุ่งผาสุข

โรงเรียนบ้านผาฮาว
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

ตำบลแม่ลาว

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านน้ำมิน (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านสบทุ
โรงเรียนบ้านแฮะ

ตำบลอ่างทอง

โรงเรียนบ้านจำบอน (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านปางมดแดง (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านสันปูเลย

ตำบลเจดีย์คำ

โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านดอนลาว
โรงเรียนบ้านร่องค้อม

ตำบลร่มเย็น

โรงเรียนบ้านสบสา (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านร่องส้าน (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา (เอกชน เตรียมอนุบาล-ม.6)
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

ระดับอาชีวะศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ

ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วิทยาเขตเชียงคำ

หน่วยงานราชการในพื้นที่

ธนาคารและรัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านทราย
 • ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
 • ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ
 • สถานีเดินรถเชียงคำ (บริษัท ขนส่ง จำกัด (999,99)

องค์กรภาคธุรกิจ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท สยามนิสสันพะเยา จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท รุ่งโรจน์มอเตอร์ (พะเยา) จำกัด สาขาเชียงคำ
 • หจก.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงคำ
 • หจก.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงคำ
 • หจก.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงบาน
 • หจก.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง สาขาบ้านทราย
 • หจก.ย่งเฮงเชียงคำ สาขาในตลาด
 • หจก.ย่งเฮงเชียงคำ สาขาบ้านดอนไชย
 • หจก.เชียงรายเทคโนคอม สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ

ประกันชีวิต

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงคำ
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงคำ

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)