Get Adobe Flash player

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาบ้านเฮา

PDFพิมพ์อีเมล

ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับ

ที่ รายการ ที่ รายการ
1. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ 1. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน
2. ตำนานเมืองน่าน 2. แห่มวย
3. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน 3. กลองปูจา
4. ซอปี่เยาวชน คณะลูกบัวตองเชียงใหม่ 4. สืบสานล้านนา
5. ซอตั้งเจียงใหม่ พ่อดวงจันทร์ แม่บัวซอน 5. ฟ้อนแพน
6. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย นุปิง 6. ฟ้อนเงี้ยว
7. ซอพม่า ซออื่อ 7. ฟ้อนดวงเดีือง
8. ซอเงี้ยว 8. ฟ้อนหริภุญชัย
9. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง 9. ระบำเชียงแสน
10. ปราสาทไหว 10. ฟ้อนเจิง
11. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์ 11. ฟ้อนผีมด 1
12. รำวงบะเก่า 12. ฟ้อนผีมด 2
13. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์ 13. ฟ้อนผีเมืองละกอน
14. วงมโหรี 14. ล้านนาโชว์
15. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก 15. วงระนาด
16. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอก เชียงคำ พะเยา

ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับ

๑. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ ๓๑. เดี่ยวซึง
๒. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ ๓๒. ละอ่อนเล่นซึง
๓. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา ๓๓. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค
๔. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา ๓๔. เพลงดอกบัวตอง โดย..สุนทรีย์
๕. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑ ๓๕. บรรเลงระนาด เพลงล่องแม่ปิง
๖. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๓๖. เพลงใฝ่หามาเจย ชอบมาก
๗. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ ๓๗. ฟ้อนเล็บ
๘. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ ๓๘. ฟ้อนเจิง
๙. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ ๓๙. ตีกลองปูจา
๑๐. น้ำตกภูซาง และ วัดพระนั่งดิน ๔๐. ตีกลองสะบัดชัย
๑๑. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้ อ.เชียงคำ ๔๑. ฟ้อนสาวไหม
๑๒. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน ๔๒. ปีใหม่ม้ง ปี 2009
๑๓. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ ๔๓. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า
๑๔ แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนที่ 1 ๔๔. บรรยากาศกว๊านพะเยา
๑๕. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนนที่ 2 ๔๕. ลอยกระทงพะเยา
๑๖ ทางขึ้นภูลังกา 1 ๔๖. ในกว๊านพะเยา
๑๗ ทางขึ้นภูลังกา 2 ๔๗. ดอกบัวในกว๊านพะเยา
๑๘ ยอดภูลังกา พร้อมสาวชาวเขาสวย ๔๘. กว๊านพะเยา
๑๙. ตอนขึ้นภูลังกา ๔๙. ฟ้อนที่พะเยา
๒๐ ดอยภูลังกา ๕๐. ลอยกระทงที่พะเยา
๒๑ ชมทะเลหมอกภูลังกา ๕๑. ล่องเรือกว๊านพะเยา
๒๒. แอ่วกว๊านพะเยา ๕๒. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา
๒๓ ซอเมืองน่าน โดย. ครูคำผาย นุปิง ๕๓. บวงสรวงที่พะเยา
๒๔ ขับลื้อสิบสองปันนา ๕๔. ภูชี้ฟ้า 1
๒๕ ครูมุกดา แม่พระของเด็กดอกคำใต้ ๕๕. ภูชี้ฟ้า 2
๒๖. ซอตั้งเชียงใหม่ ๕๖. ภูชี้ฟ้า 3
๒๗. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ ๕๗. ภูชี้ฟ้า 4
๒๘. ปี่จุม โดย..โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๕๘. แอ่วเหนือ
๒๙. สะล้อซอซึง ๕๙. แอ่วเหนือ 2
๓๐. ดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง ๖๐. อยตุง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)