Get Adobe Flash player

เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 2

PDFพิมพ์อีเมล

 

การขาดน้ำเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการเกษตรไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก หากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรยากจนลง เกษตรกรบางส่วนต้องอพยพเข้าไปทำงานในเมืองหรือถิ่นอื่น ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงคิดค้น “ทฤษฎีใหม่” เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรายย่อยที่ค่อนข้างยากจนและอยู่ในเขตน้ำฝนเป็นกลุ่มผู้ รับประโยชน์เป้าหมายอันดับแรก

พระราโชบายในเรื่องการใช้พื้นที่ขนาด เล็กของเกษตรกรรายย่อยตามทฤษฎีใหม่ คือ ต้องมีแหล่งน้ำภายในพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก เช่น มีพื้นที่ปลูกข้าว ๕ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ๕ ไร่ พื้นที่สระน้ำลึก ๔ เมตร ๓ ไร่ และพื้นที่อีก ๒ ไร่ เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรือนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยผสมผสานกิจกรรมเพาะปลูกเข้ากับการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์น้ำด้วย ทฤษฏีใหม่เป็นแสงสว่างที่นำทางให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากเริ่มก่อร่างสร้าง ตัวได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่”โดยให้ทำการทดลอง ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยการแบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ ๓๐ เนื้อที่เฉลี่ยประมาณ ๓ ไร่ ให้ทำการขุดสระเก็บกักน้ำที่มีความลึกประมาณ ๔ เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้มากถึง ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วนที่สอง ร้อยละ ๖๐ ทำการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อที่ส่วนนี้ออกเป็น ๒ ส่วนย่อยคือ
– ส่วนย่อยแรก ร้อยละ ๓๐ ทำนาข้าวประมาณ ๕ ไร่
– ส่วนย่อยที่สอง ร้อยละ ๓๐ ปลูกพืชไร่หรือพืชสวนตามแต่สภาพของพื้นที่และภาวะตลาดประมาณ ๕ ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรทั้ง ๒ แบบนี้ใช้น้ำประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วน ที่สาม พื้นที่ที่เหลือร้อยละ ๑๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนน คันดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ การเตรียมพื้นที่ตาม “ทฤษฎีใหม่” มี ๓ ขั้นตอน คือ

001


ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อราษฎรได้แบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนที่ทรงกำหนดขึ้นแล้ว ก็ให้ทำการขุดสระเพื่อให้มีการเก็บกักน้ำไว้

ขั้น ตอนที่ ๒ หากฝนทิ้งช่วงหรือเกิดขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำให้จำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำมาก จะต้องเติมน้ำที่พร่องไปให้พร้อมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรทำระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ซึ่งอยู่ทางเหนือตอนบนของพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา เชื่อมต่อมายังสระน้ำที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ก็จะทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยราษฎรสามารถสูบน้ำจากสระมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา หากน้ำในสระไม่เพียงพอ ก็ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาเพิ่มเติมในสระได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ให้นำน้ำจากเขื่อนป่าสักโดยวิธีการสูบต่อกันเป็นทอดลงในอ่างเก็บน้ำห้วย หินขาว ทำให้น้ำเต็มตลอดเวลา และถ้ามีน้ำมากพอ ก็อาจจะขยายพื้นที่ทฤษฎีใหม่ออกไปได้อีก
ภายหลังจากการทดลองใช้”ทฤษฎี ใหม่” ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการนำทฤษฎีใหม่ไปทดลองปฏิบัติที่บ้านแดนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏว่าตั้งแต่ขุดสระเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๓9) สระน้ำที่ขุดไว้สามารถเก็บน้ำฝนเพื่อสำรองใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
นอก จากนี้แล้ว ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ทรงเล่าถึงการนำทฤษฎีใหม่ไปใช้ในเขตชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอน บน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๓.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำด้วยระบบคลองเปิดตามปกติ ในพระราชดำรัสดังกล่าวสรุปได้ว่า ในปีถัดไปจะทำระบบบผันน้ำจากอ่างห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร มาแจกจ่ายให้แก่สระน้ำ ที่อยู่ในแปลงราษฎรด้วยระบบท่อส่งน้ำแบบปิด ซึ่งถ้าส่งน้ำแบบเปิดที่เคยทำ จะมีการสูญเสียน้ำจากการรั่วซึมหรือระเหย จะส่งน้ำได้เพียง ๒,๕๐๐ ไร่ แต่ถ้าส่งน้ำด้วยคลองแบบปิดจะสามารถเลี้ยงพื้นที่ได้ถึง ๑๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป
จะ เห็นได้ว่าทฤษฎีใหม่เริ่มด้วยการช่วยราษฎรให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอโดยการขุดสระน้ำกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์ ต่อจากนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูง สุด ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ราษฎรจะประสบความสำเร็จได้ถ้ามีความขยันขันแข็ง และมีความรู้ทางการเกษตรพอสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลังจากโครงการทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีราษฎรในพื้นที่แสดงความจำนงที่จะขุดสระเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ จึงได้มีการขยายผลไปสู่ราษฎรในท้องที่อำเภอเขาวงเป็นครั้งแรกจำนวน ๓๕ ราย โดยรัฐให้ความช่วยเหลือขุดสระน้ำความจุ ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้ร่วมโครงการต้องออกเงินสมทบรายละ ๕,๐๐๐ บาท และมีการนำราษฎรที่ขอเข้าร่วมโครงการไปอบรมและดูงานการเกษตรแบบผสมผสานที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีการขยายผลอีก ๕๐ ราย โดยราษฎรต้องออกเงินสมทบค่าขุดสระรายละ ๔,๑๐๐ บาท
หลักการและการดำเนิน การที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงขั้นที่หนึ่งของทฤษฎีใหม่เท่านั้น ในการคิดทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงหยุดแต่เพียงแค่การจัดหาแหล่งน้ำและการ ปรับปรุงการเกษตรของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน หากแต่ทรงคิดไกลไปถึงการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความแข็งแกร่งของชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย “ทฤษฎีใหม่” ฉบับสมบูรณ์ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน คือ
ขั้นแรก จัดดุลยภาพของการใช้พื้นที่โดยคำนึงถึงขนาดแปลงพืช ชนิดพืช แหล่งน้ำและที่อยู่อาศัย โดยพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน
ขั้นที่สอง การรวมพลังของเกษตรกรเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการผลิต การตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน
ขั้นที่สาม การประสานกับแหล่งทุนและแหล่งพลังงาน หลังจากกลุ่มเกษตรกรพัฒนาจากขั้นที่ ๒ กลุ่มจะมีศักยภาพในการต่อรองประสานประโยชน์กับสถาบันการเงินคือธนาคาร และองค์กรเอกชนที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลผลิต เช่น โรงสี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้ได้ดำเนินการตามแนวพระบรมราโชบายอย่างเข้ม แข็ง ประกอบกับทรงใฝ่พระราชหฤทัยติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้งานพัฒนาด้านดินพรุ ดินเปรี้ยวจัด ดินทราย ดินตื้น และดินเค็ม ตามหลักการสำคัญ ๕ ประการข้างต้น มีความก้าวหน้าอย่างมากและอำนวยประโยชน์เป็นอเนกประการ เกษตรกรในพื้นที่เหล่านั้นได้เข้ามาศึกษาแบบแผนและคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเป็นอันมาก เมื่อเกษตรกรเหล่านั้นได้พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริก็มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพของชีวิตในครัวเรือนเกษตรกรก็ดีขึ้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)