Get Adobe Flash player

003

ประวัติและผลงาน
พระสงกรานต์ จิตฺตสุโข
(น.ธ.เอก, ศศ.บ. มหิดล)
พระวิทยากรประจำค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ครูพระสอนศีลธรรม, พระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

flower1_div_md_wht

๑. ชื่อ – ฉายา
  พระ สงกรานต์  ฉายา  จิตฺตสุโข  นามสกุล  มาสุข  อายุ  ๒๘  พรรษา  ๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามโรงเรียนต่างๆ, เป็นพระวิทยากรประจำค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล, พระวิทยากรบรรยาพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆ, คณะกลาง ก.๓๕ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ แฟกซ์วัดพระเชตุพน ๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐
   
๒. สถานะเดิม
  ชื่อ สงกรานต์  นามสกุล  มาสุข  วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๕  เดือน เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๒๓ บิดาชื่อ  นายวาสน์ มาสุข มารดาชื่อ นางยอด มาสุข ณ บ้านเลขที่ ๑๑๐  หมู่ที่ ๑๕  บ้านเกษตรสมบูรณ์  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
   
   
   
๓. บรรพชา
  บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณเจติยารักษ์  วัดบ้านปุ  ตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
   
   
   
๔. อุปสมบท
  อุปสมบทเป็นพระำภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
พระอุปัชฌาย์
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ. ๔) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ. ๖) “หลวงเตี่ย” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์
พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
   
   
   
๕. วิทยฐานะ
 
พ.ศ. ๒๕๓๖  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดหนองร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ สอบได้นักธรรมชั้นโท-เอก จากสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศีลธรรม ของศูนย์กลางศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศก.พอ.) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบาลีสาธิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตร วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ ในโครงการ “การสร้างงานชุมชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย” ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำสารนิพนธ์เรื่อง “บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ ในการอบรมเยาวชน แบบการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม” ศึกษาเฉพาะกรณี การเข้าค่ายพุทธบุตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูตามระบบคุณธรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านการอบรมโครงการถวายความรู้แด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดยาง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ่านการอบรมโครงการถวายความรู้แด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๓ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓ จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา ต.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ และ โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   
   
   
๖. งานปกครอง
 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นรองประธานสามเณรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นรองประธานนักเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นประธานบริหารนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะกุฏิ ก. ๓๕ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเลขานุการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
   
   
   
๗. งานการศึกษาและการเผยแผ่
 
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ เป็นพระอาจารย์สอนนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสามเณรและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน
เป็นพระวิทยากรอบรมเยาวชน ตามโรงเรียนและสถานบันต่างๆทั่วประเทศ และ อบรมพนักงาน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆที่ ที่ได้รับนิมนต์ไปบรรยาย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในโครงการพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้การสนับสนุนและประสานงานโครงการบ้านแสงสว่าง ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ เป็นพระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน นักเรียนและเยาวชน ณ วัดโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรประจำ ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อบรมเยาวชนและผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 7 – 75 ปี รุ่นละ 400 – 800 คน (ปัจจุบันรุ่นที่ ๕๙๒ วันที่ ๔ ก.พ. ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในโครงการพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ต้านยาเสพติด จัดโดย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวงษ์ลาภาราม ร่วมกับโรงเรียนคลองบางแวก เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง มอบหมายให้เป็นตัวแทน โดยสหภูมิ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสมาชิกสหภูมิพะเยาดีเด่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา จากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เป็นครูสอนปริยัติธรรมแด่พระนวกะ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา และ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน รุ่นที่ ๒ ณ วัดคุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านพญารามวิทยา ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ๔ รุ่น     
รุ่นละ ๒๐๐ คน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบางทอง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษา โรงเรียนกัลยวิทย์วิทยา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา โรงเรียนบ้านปางถ้ำ และโรงเรียนบ้านร่องส้าน รุ่นที่ ๓ โดยการนำนักเรียนชาวเขาเผ่าต่างๆ และนักเรียนพื้นราบมาเข้ารับการอบรมทั้งในด้านวิชาการและทางด้านจิตใจ ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน ๒ รุ่น กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา งหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียน โรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นป.๔-๖ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ อบรมผู้ถูกคุมขัง คดียาเสพติดให้โทษ และคดีอื่นๆ ศาลแขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน ปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลี่วูดส์ แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน เป็นพระอาจารย์สอนนักเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
   
   
   
๘. งานการศึกษาและการเผยแผ่
   
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างอุโบสถ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
   
   
   
๙. งานสังคมสงเคราะห์
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มอบอุปกรณ์การศึกษา แจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแก่ เด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไปณ โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๘ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่เด็กนักเรียนและชาวเขา ตามทางขึ้นภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่เด็กนักเรียนและชาวเขา ตามทางขึ้นภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน หากมีเวลาก็จะนำำพาญาติโยม ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ

 002

004

art1

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)