Get Adobe Flash player
 

เสียงน้อยๆที่คอยติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำญวน

PDFพิมพ์อีเมล

014
คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพข้างบนครับ

หากเลือกเสนอความคิดได้ จากใจนายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ที่มีต่อโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จริงอยู่ มนุษย์เราต้องอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติ และวัฏจักร การเวียนว่ายตายเกิด ตามผลแห่งกรรมของแต่ละคน บนสัจธรรมของกฎไตรลักษณ์ที่ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลงไป ธรรมชาติ ป่าไม้ ลำห้วย ได้เปลี่ยนแปลงไป จะมีใครสักกี่คนที่รู้ลึกรู้จริง เหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ได้อาศัยลำน้ำแห่งนี้ เพื่อการดำรงอยู่แห่งชีวิต ทั้งอุปโภคและบริโภค อีกทั้ง เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน ทั้งในตำบลร่มเย็น และ ตำบลเจดีย์คำเอง ส่วนบุคคลที่อยู่ภายนอก หรือหน่วยงาน ที่รอรับการรายงาน สภาพความเป็นไปของโครงการฯ ส่วนใหญ่ก็จะทราบแต่เฉพาะข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้เดินทางมาทำการสำรวจ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเหล่านั้น ก็ได้รับงบประมาณมาอีกทอดหนึ่ง เพื่อที่จะมาทำการสำรวจศึกษาหาข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและวิเคราะห์ และทำการประชุม และนำเสนอต่อไปยังกรมชลประทานเพื่อพิจารณาสืบต่อไป สำหรับตรงจุดนี้  ผมเองไม่เคยปฏิเสธ เนื่องด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ด้วยความหวงแหน ความรัก และสำนึกในแผ่นดินถิ่นกำเนิดแล้ว ผมรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ที่กว่าจะเติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้  ต่อคำถามที่ว่า อยากให้มีอ่างเก็บน้ำญวนเกิดขึ้นไหม ? สำหรับ ตัวผู้เขียนเองแล้ว ไม่ได้ปฏิเสธหรือคัดค้านโดยสิ้นเชิง แต่เกิดความวิตกหรือกังวล รวมไปถึง ความไม่โปร่งใส ในการทำโครงการดังกล่าว หากเป็นโครงการพระราชดำริแล้ว ผมจะไม่มีความกังวลหรือปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย เนื่องด้วย ผมมีความรัก ความเทิดทูน ความศรัทธาเชื่อมั่นในพระอัจฉริยภาพ พระราชดำรัส และ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดประมาณมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน  เพราะฉะนั้นทุกโครงการ หรือ ทุกพระราชดำรัส ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ผมเชื่อว่า โครงการเหล่านั้น จะเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง….

แต่หากเป็นโครงการที่เกิดจากการ ที่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ หรือ มีผู้เรียกร้องหรือยื่นเรื่องนำเสนอขึ้นไปสู่รัฐบาล เพื่อขออนุมัติงบประมาณมาเพื่อทำโครงการเหล่านั้นให้สำเร็จแล้ว ความเชื่อถือศรัทธาของผมอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้าง ก่อนจะได้นำเสนอแนวคิดว่า ควรสร้างหรือไม่อย่างไรนั้น ผมขอให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลความเป็นมาของโครงการดังกล่าวกันก่อนนะครับ

สำหรับความเป็นมาและลำดับขั้นการดำเนินงานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนนั้น เริ่มมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

– เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านร่องส้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และพระองค์ได้มีพระราชดำริให้พิจารณางานอ่างเก็บน้ำในลำน้ำญวน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ตั้งแต่บ้านบ้านใหม่ร่มเย็นจนถึงบ้านร่องส้าน

– จังหวัดพะเยามีหนังสือที่ พย.0015/20439 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2526 ถึงกรมชลประทาน ขอให้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพะเยาและกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาและเห็นสมควรว่า โครงการอ่างเก็บน้ำญวน เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ อำเภอเชียงคำได้

– กรมชลประทาน ได้ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
ของ โครงการอ่างเก็บน้ำญวนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 แต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนของโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 1A และ 1B จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้


– ครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เรื่องการผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น A1
โดยต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการโครงการต่อไป

– กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ โครงการอ่างเก็บน้ำญวนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2551 แต่รายงาน EIA ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ได้รับการพิจารณาจาก สผ. การดำเนินการโครงการจึงหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง

จากการได้ศึกษา ติดตามข้อมูลมาโดยตลอดทำให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน ได้มีการสำรวจและออกแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลักษณะของโครงการดังกล่าวออกมาโดยสรุปได้ดังนี้

ที่ตั้งและลักษณะโครงการ

หัวงานเขื่อนน้ำญวนและอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่บ้านสบสา (บ้านใหม่ปางวัว) หมู่ที่ 18 ตรงข้ามกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พิกัด 47 QPB 468578 แผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 ระวาง 5048 II ลำดับชุด L7018 พื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำญวน รวมพื้นที่ถนนทดแทนและแหล่งหิน มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง ซ้อนทับป่าอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย น้ำหย่วนและน้ำลาว อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A และ 1B อ่างเก็บน้ำญวนมีพื้นที่รับน้ำฝน 150 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเฉลี่ย 52.16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินแบบแล่งส่วน สูง 49 เมตร ความยาวสันเขื่อน 526 เมตร อาคารระบายน้ำล้น ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของเขื่อนดิน (บริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ) สันฝายยาว 90 เมตร ระบายน้ำหลากได้สูงสุด 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อ่างเก็บน้ำมีระดับน้ำกักเก็บที่ + 469.50 ม.รทก. เก็บกักน้ำได้ทั้งหมด 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างใช้การ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด 8 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด 1.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบบชลประทานเป็นการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ดาดคอนกรีต ฝั่งซ้ายความยาว 8.3 กิโลเมตร ฝั่งขวาความยาว 5.0 กิโลเมตร เพื่อต่อเชื่อมกับระบบเหมืองฝายเดิมในลำน้ำญวนและลำน้ำแม่ลาวซึ่งยาวประมาณ 25 และ 21 กิโลเมตร ตามลำดับ พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 20,000ไร่ และพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ ราคาค่าก่อสร้างโครงการ 870 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

หลังจากท่านทั้งหลายได้อ่านความเป็นมาของ โครงการดังกล่าวแล้ว ผมก็ขออนุญาต ขอเป็นเสียงหนึ่งเล็ก ๆ ที่อยากสะท้อนความคิดของตนเองสักเล็กน้อย  อาจจะเป็นเพราะผมได้เติบโต และได้อาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ในการใช้อุปโภคบริโภคมาตั้งแต่เด็ก ถือว่า เป็นแหล่งน้ำที่ให้ชีวิตแก่ผมเลยก็ว่าได้  เนื่องด้วยในตอนสมัยเป็นเด็ก ผมก็ได้อาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ ในการหา กุ้ง หอย ปู ปลา หาผักกูด เพื่อมาเป็นอาหาร และที่เหลือก็นำไปขาย เพื่อนำเงินมาสู่ครอบครัวบ้าง จะขอเล่า เรื่องราว เกี่ยวกับฝายโป่งจี้สักเล็กน้อย เผื่อที่หลายคน อาจจะไม่เคยได้เห็นได้ยินเรื่องราว เกี่ยวกับฝายแห่งนี้ สายน้ำแห่งนี้ ก่อกำเนิดมาจากขุนน้ำญวน ซึ่งกว่าจะรวมตัวมาเป็นสายน้ำที่เห็น ณ ปัจจุบันนี้ ผมได้รวบรวมไว้แล้ว

017
ท่านสามารถคลิ๊กอ่านข้อมูลต่างๆ โดยคลิ๊กที่ภาพข้างบนได้เลยครับ


หลังจากสายน้ำสายต่างๆเหล่านั้น ได้ไหลมารวมกัน ณ บริเวณฝายโป่งจี้แห่งนี้ พวกเราชาวบ้านในบริเวณแห่งนี้ เรียกฝายแห่งนี้ว่า ฝ่ายโป่งจี้ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตะฟ้า หรือ ท่าฟ้า ในสมัยอดีตก่อน พ.ศ. 2538 ชาวบ้านก็นิยมสร้างฝายไม้ คือ น้ำไม้ไร่ ไม้บง มาปักเรียงกันกั้นลำแม่น้ำไว้ เพื่อที่จะกั้นน้ำไว้เพื่อในการเกษตรและเรือกสวนของตนเอง ซึ่งก็มีหลายฝายตั้งแต่ บ้านปางถ้ำลงมา ที่เห็นซัดกันในสมัยก่อนก็ที่ปางปอบ วังซาง วังถ้ำ ห้วยเหีย เป็นต้น แต่เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อปี พ.ศ. 2538 ก็ทำให้ฝายไม้เหล่านี้พังทะลายลงมาหมด สำหรับข้อดีของการสร้างฝายชนิดนี้นั้น ตามความคิดเห็นของผู้เขียน เพื่อเป็นการลดความเชี่ยวของกระแสน้ำ และเป็นการกักตะกอนที่ใหญ่ๆ ไม่ให้ไหลมารวมตัวที่หน้าฝายโป่งจี้มากนัก ในสมัยก่อนเราจะเห็นได้ว่า หน้าฝายโป่งจี้ น้ำจะเขียวชะอุ่มและลึกมาก เนื่องจากไม่มีดินโคลนหรือดินตะกอนมารวมตัวอย่างที่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้

หากผู้เขียนสามารถออกความคิดเห็นได้ ก็ไม่อยากให้สร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำญวนที่มีขนาดใหญ่ อย่างที่ทางโครงการได้วางไว้ หากศึกษาข้อมูลตามที่นักออกแบบและนักวิชาการได้ลงความเห็นให้สร้างอ่างเก็บ น้ำมีความสูงถึง 49 เมตร แต่ถ้าท่านจะสร้างจริงๆ ก็ขอให้สร้างด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ก็เชื่อว่า เขื่อนจะมีคุณภาพและสร้างความั่นใจให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำ ได้ เนื่องด้วยเท่าที่ผมเดินสำรวจ ก็ได้เห็นการนำ เสาปูนคาดขาวแดง ไปปักไว้ตามเส้นทางที่จะมีการขุดคลองส่งน้ำ เห็นแล้ว ก็น่าใจหายเหมือนกัน เพราะจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ไปเยอะพอสมควร แต่หากท่านจะไม่สร้าง ผมขอให้ท่านแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้ช่วยกันก็ได้ ผมเชื่อว่า ชาวบ้านและเกษตรกรทุกหมู่บ้าน พร้อมใจช่วยพวกท่าน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้พอกินพอใช้ ผมขอเสนอแนวคิดตามนี้ครับ

1.    ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการร้องขอหรือ ขอความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านหรือสองหมู่บ้านต่อหนึ่งภาระรับผิด ชอบ ให้ช่วยกันสร้างฝายไม้ไผ่ กั้นลำน้ำอย่างเดิม ที่เคยสร้างกันมาในอดีต จำนวนประมาณ 4-5 ฝาย ตั้งแต่ต้นน้ำลงมาจนถึงหน้าฝายโป่งจี้ เพื่อลดความเชี่ยวของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อยับยั้งเศษตะกอน ดินโคลน ซากเศษไม้ หรือ ใบไม้ต่างๆ ที่จะไหลมาตามลำน้ำญวน แทนที่จะให้เศษไม้หรือตะกอนเหล่านั้น ไหลรวมตัวกันอยู่ที่ฝายโป่งจี้ที่เดียว  เพราะจะทำให้เกิดเป็นเกาะ และเกิดสภาพตื้นเขิน มีต้นหญ้าและต้นหญ้าหนามไมยราบขึ้นกลางลำน้ำอย่างสภาพที่เห็นในปัจจุบัน

2.    ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ หรือ ออกกฏระเบียบ ให้ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาและและดูแลแหล่งน้ำดังกล่าว โดยให้มีการแบ่งการดูแลรักษาอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่รองรับน้ำให้ได้เป็นประจำทุกปีก่อนฤดูฝนจะมา ถึง

3.    ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มช่วยกันปลูกต้นไม้ ที่สามารถยึดตลิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการพังทะลายลงมา อีกทั้งส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันตลิ่งพัง และเป็นการสร้างจิตสำนักให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของป่าไม้ อันเป็นแหล่งก่อกำเนิดต้นน้ำ

4.    ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มช่วยกันพัฒนาหน้าฝายโป่งจี้ให้กลับมามีสภาพที่เหมาะสม สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีได้แก่ชุมชนได้

5.    ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มกันช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดูแลสัตว์น้ำ มีการเพาะพันธุ์ปลา กุ้งหอย และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ เพื่อจะได้รักษาสมดุลของธรรมชาติไว้ได้

หรือ หากสามารถที่จะทำได้ ผมขอนำแนวทางที่กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำยม ที่นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีข้อเรียกร้องนำเสนอทั้งหมดจำนวน 12 ข้อ แต่ผมขออนุญาตนำมาเสนอใช้กับบริเวณโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำญวน จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

1.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รักษาป่าที่เหลืออยู่ ป้องกันการบุกรุกป่า ให้ป่าซับน้ำไว้เป็นเขื่อนถาวรและยั้งยืน และทำหน้าที่เก็บคาร์บอลช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งฟอกอากาศให้ออกซิเจนแก่มวลมนุษยชาติ

2.รักษาและพัฒนาป่าชุมชน ทุกชุมชนควรมีป่าชุมชน ไว้ใช้สอย เก็บเห็ด ผัก หน่อไม้ สมุนไพร เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน รักษาป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อป่าและสัตว์ป่า

3.ฟื้นฟูระบบเหมืองฝาย พัฒนาฝายดักตะกอน ฝายชะลอน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ ให้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ

4.พัฒนาหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน้ำ หนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งน้ำ

5.สนับ สนุนการจัดการน้ำระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ฝายต้นน้ำ ฝายทดน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ ขุดบ่อ หรือ สระน้ำในไร่นา รวมทั้งอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบเหมืองฝายที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน และชุมชน อย่างเป็นจริง และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

6.กระจายอำนาจและงบ ประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการน้ำโดยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและระบบการจัดการน้ำของชุมชน ท้องถิ่น และให้สิทธิและอำนาจการจัดการน้ำแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรองรับ

7.ทบทวนนโยบายการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้น และเลือกปลูกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และลดปริมาณการใช้น้ำในการทำเกษตรกรรมนอกฤดู

ผมก็คงได้แต่นำเสนอแนว คิด ที่ดูเหมือนยากที่จะทำได้ เนื่องด้วยทุกวันนี้ ส่วนใหญ่มักจะทำให้เป็นโครงการและใช้เงินทั้งนั้น ยังไงก็ฝากไปถึงผู้นำนะครับ หากท่านสามารถสร้างหรือรวมกลุ่ม และจัดการปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานานได้ ท่านจะถือได้ว่า ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมากมาก ขออย่าได้ให้เกิดเรื่องราวการแย่งน้ำกัน ถึงขนาดออกข่าวกันเลยนะครับ ฝากไว้ด้วยครับ

นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

   

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)