Get Adobe Flash player

ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ จังหวัดพะเยา

PDFพิมพ์อีเมล

r9

การ เสด็จฯประพาสเมืองพะเยาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯออกจากที่ประทับแรม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรกิจการของโรงบ่มใบยาแม่กรณ์  จังหวัดเชียงราย ไปยังที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จฯอยู่ ต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ น. จึงเสด็จฯออกจากที่ว่าการอำเภอพาน ไปยังอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งขณะนั้นอำเภอเมืองพะเยายังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯมาถึงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมต้นประจำอำเภอแห่งแรกของอำเภอเมืองพะเยา นายมนู ยอดปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้นำคณะลูกเสือและนักเรียนชายหญิงตั้งแถวยืนรอรับเสด็จฯ ไปตามแนวถนนจนถึงพลับพลาที่ประทับหน้าสนามโรงเรียน เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ เข้าสู่ที่ประทับ นายวรจันทร์  อินทรกฤษณ์ นายอำเภอเมืองพะเยา กราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพลับพลาที่ประทับ

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยี่ยมสถานีประมงกว๊านพะเยาปลัดกระทรวงเกษตรกราบบังคมทูลพระกรุณานำ รองอธิบดีกรมประมง และนายวรจันทร์ อินทรกฤษณ์ นายอำเภอเมืองพะเยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หลังจากนั้นจึงเสด็จฯไปริมแม่น้ำอิง ในบริเวณสถานีประมงกว๊านพะเยา เพื่อทรงปล่อยพันธุ์ปลา และเสด็จฯออกจากสถานีประมงกว๊านพะเยา โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรทัศนียภาพกว๊านพะเยา จากนั้น เสด็จฯไปยังวัดศรีโคมคำเพื่อทรงนมัสการพระเจ้าตนหลวง กระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. จึงเสด็จฯออกจากเมืองพะเยาเพื่อต่อไปยังจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓

เวลา ๑๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม  ค่ายเชียงคำ  และ  บ้านใหม่ร่มเย็น  ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเขาอพยพ  อำเภอ   เชียงคำ  จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงอำเภอเชียงคำ  โดยเสด็จพระราชดำเนินยังค่ายเชียงคำ เพื่อรับการถวายรายงานการปฏิบัติการของค่ายเชียงคำ   รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย   รวมทั้งแผนการอพยพชาวเขาที่ได้กระทำมา  และ ที่กำลังเตรียมการจะกระทำต่อไป

เวลา ๑๔.๓๕ น. เสด็จฯ จากค่ายเชียงคำไปยัง  บ้านใหม่ร่มเย็น  ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ชาวเขาเผ่าเย้า จำนวน ๒๕๐ ครอบครัว  อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในความคุ้มครองของจังหวัด เพราะที่ตั้งเดิมถูกผู้ก่อการร้ายคุกคาม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่เฝ้า รับเสด็จ

เวลา  ๑๖.๑๕ น. เสด็จฯ จากอำเภอเชียงคำโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์เมื่อเวลา ๑๗.๔๐ น.

วันอังคาร ที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓

เวลา ๐๙.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ ในเขตปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และราษฎรที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากบ้านม่วงยาย ไปยังกองบังคับการกองร้อย   ที่ ๓  ตำรวจภูธรชายแดน เสด็จฯถึงเวลา ๑๔.๐๕ น. นายอำเภอเชียงคำ  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร และนายแพทย์ผู้อำนวยการสถานีอนามัยอำเภอเชียงคำ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับการเติมเชื้อเพลิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯไปประทับบนสถานีอนามัย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตู้เย็นขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเก็บโลหิตและยารักษาโรคแก่สถานี อนามัยแห่งนั้นด้วย

เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากอำเภอเชียงคำไปยังบ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ   ไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กับทรงเยี่ยมราษฎรและชาวเขาที่บ้านน้ำมิน ที่เชียงคำ และที่ท่าข้าม  จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๑๕ น.  เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านน้ำมิน ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ แล้วเสด็จฯไปยังฐานปฏิบัติการหมวดปืนเล็กของทหารราบที่ ๑  เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ทหารที่ประจำการ ณ ฐานปฏิบัติการ

เวลา  ๑๑.๔๕  น. เสด็จฯ ไปยังโรงพยาบาลเชียงคำ ทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และผู้ใหญ่บ้านที่บาดเจ็บ เนื่องจาก  ถูกผู้ก่อการร้ายลอบยิงเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๔ ในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน , ถุงของขวัญ และ เงิน    แก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต จากนั้น เสด็จฯ ต่อไปยังกองบังคับการตำรวจชายแดนกองร้อยที่ ๓  เขต ๕ พระราชทานถุงของขวัญแก่บรรดาตำรวจชายแดน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จฯ แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบ้าน  ท่าข้าม ตำบลปอ อำเภอเชียงของ

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๖

เวลา ๑๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเจ้าที่ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกับทรงเยี่ยมราษฎรและชาวเขาเผ่าต่างๆที่บ้านป่าคา หลวง บ้านถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน และที่   บ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ทรงรับถวายรายงานสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้านร่มเย็น พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตำรวจตะเวนชายแดน และราษฎร พร้อมทั้งทรงเยี่ยม ตรวจงานพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางที่ทรงพระราชทานไว้ให้ และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด

ในโอกาสเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในทุกหมู่บ้านครั้งนี้โปรดเกล้าฯให้แพทย์หลวงทำการตรวจรักษาโรค และแจกยาแก่ผู้เจ็บป่วยโดยทั่วถึง

ครั้นแล้วเสด็จฯไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งออกจากหมู่บ้านร่มเย็น  กลับถึงภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น.

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ทรงเยี่ยมทหารในเขตกองทัพภาคที่ ๓ และราษฎรที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

เวลา ๑๑.๒๐ น. เสด็จฯ ถึงสนามบินเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย แล้วเสด็จฯ ไปยังหน่วยรบเฉพาะกิจ  กองพันทหารราบ กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านน้ำล้อม  กิ่ง อ.เชียงม่วน  จ.เชียงราย

เวลา ๑๒.๐๐ น. พันตรีพัลลภ  ปิ่นมณี  ผู้บังคับหน่วยรบเฉพาะกิจ เฝ้ารับเสด็จฯและกราบบังคมทูลสรุปรายงานสถานการณ์ปฏิบัติงานของหน่วยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ราษฎร และนักศึกษา ก่อนไปทอดพระเนตรฐานปฏิบัติการ และมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการ กิ่งอำเภอเชียงม่วน ครูจากโรงเรียนต่างๆและราษฎรแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อยังจังหวัดน่าน

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๗


เวลา ๐๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๕๐ น. เสด็จฯ ถึงบ้านใหม่ร่มเย็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ครู  และตำรวจตะเวนชายแดน และผู้ใหญ่บ้านบ้านคุ้ม เพื่อนำไปแจกแก่คนยากจน ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังฝายน้ำล้น นายแสวง  พูลสุข อธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าฯกราบบังคมทูลรายงาน แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชกระแสให้นายอำเภอเชียงคำ ดำเนินการนัดประชุมผู้ที่ได้ประโยชน์จากฝายน้ำล้น เพื่อพิจารณาการแบ่งน้ำใช้ในฤดูแล้ง  อีกทั้งให้ทำแผนที่ฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ คลองซอย และประตูน้ำ แล้วเสด็จฯไปนมัสการพระประธานในวิหาร และทอดพระเนตรวัดคุ้มแก้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนหนึ่ง แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์วิหาร จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชูปถัมภ์  แล้วจึงเสด็จฯไปยังพลับพลาหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานสมุดดินสอและขนมแก่เด็กนักเรียนและเด็กชาวบ้าน แล้วจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯต่อไปเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน  ไปยังศูนย์อพยพชาวเขา อำเภอปัว บ้านถ้ำเวียงแก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และบ้านใหม่ร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดเชียงราย

เวลา  ๑๔.๕๐ น.  ทรงพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนโชติคุณเกษม ๑  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ  แล้วเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านค้าชาวเขา จากนั้น  พระราชทานสิ่งของแก่ครู เจ้าหน้าที่ชลประทาน เด็กนักเรียน จากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทำเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่    จากนั้น  เสด็จฯ กลับมายังพลับพลาหน้าโรงเรียนโชติคุณเกษม ๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชดำรัสกับวิทยากรลูกเสือชาวบ้านและครู เกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่

เสร็จแล้ว ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน กลับถึงพระตำหนัก  ภูพิงคราชนิเวศน์  เมื่อเวลา  ๑๘.๔๐ น.

วันเสาร์ ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๑๙

เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดา ไปพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย  พระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แก่กองบัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ ๔ อำเภอเชียงคำ  จังหวัดเชียงราย  และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็จฯ ถึงสนามบินเชียงคำ ณ ที่นั้น พลโทสมศักดิ์  ปัญจมานนท์ แม่ทัพภาค ๓ และพลตรีสีมา  ปาณิกบุตร ผู้บัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ ๔ เฝ้าฯกราบบังคมทูลรายงาน แล้วเสด็จฯไปยังกองบัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ ๔ ตำบลหย่วน  อำเภอเชียงคำ  ครั้นเสด็จฯถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปประทับบนเกย  ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วพระราชทานพระบรมรูปฯ แก่ผู้บัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ กองบัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจฯ

ในการนี้ได้พระราชทานเหรียญหลวงปู่แหวน แก่ผู้บัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจฯ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ทหารและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยรบเฉพาะกิจ ด้วย

เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็จฯถึงสนามบินเชียงคำ  ทรงพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้าฯอยู่เป็นจำนวนมากใน บริเวณสนามบิน เสด็จฯ กลับถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๑๙.๕๕ น.

วันจันทร์ ที่ ๑๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

เวลา ๑๐.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านถ้ำเวียงแก อำเภอเชียงกลาง ศูนย์อพยพและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดน่านและเชียงราย

เวลา ๑๘.๑๕ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านใหม่ร่มเย็น  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ทรงพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ( โชติคุณเกษม ๑ ) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของและยาแก่ผู้แทนครูและนักเรียน แล้วทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงราย ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมาก ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับราษฎรเหล่านั้น  ในการนี้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน      ชาวอำเภอเชียงคำได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา๒๐.๕๐ น.

วันจันทร์ ที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๒๒

เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎร      บ้านร่องส้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เวลา ๑๑.๔๐ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนร่องส้าน  แล้วทรงพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณสนามโรงเรียนร่องส้าน ทรงพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกข์สุขของเขาเหล่านั้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเจ็บ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายสิ่งของและยาชุดแก่พระภิกษุสงฆ์ และพระราชทานสิ่งของแก่ตำรวจตะเวนชายแดน ครูและนักเรียนโรงเรียนร่องส้าน จากนั้นทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและชีวิตความเป็นอยูของ ราษฎรบ้านร่องส้าน สมควรแก่เวลา จึงเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ พลับพลาบริเวณโรงเรียนร่องส้าน แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินต่อไป

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๒๒

เวลา ๑๔.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงยกฉัตรพระเจดีย์ ณ วัดรัตนวราราม ( วัดป่า )  อำเภอเมืองพะเยา ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพะเยา

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง อุโบสถและพระเจดีย์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงพระดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณวัด สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน กลับถึงภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๑๘.๓๕ น.

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

เวลา  ๑๒.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำร่องส้านตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านร่องส้านและ บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

เวลา ๑๓.๒๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำร่องส้านตามพระราชดำริ ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง     ได้พระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทรงปล่อยปลานิลและปลาไนลงในอ่างเก็นน้ำและทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครง การอ่างเก็นน้ำร่องส้าน

เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนร่องส้าน บริเวณหมู่บ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ แล้วพระราชทานสิ่งของแก่ครู นักเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน ข้าราชการและราษฎร เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก และทรงพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพของเขาเหล่านั้นโดยทั่ว ถึง แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ณ ที่นั้น ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าเย้า และเผ่าแม้ว ที่ทำกินบริเวณที่ราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนิน     ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔

เวลา ๑๒.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานฝายร่องช้าง และทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เวลา  ๑๒.๕๐ น. เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณฝายร่องช้าง บ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ แล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ ลงในลำน้ำร่องช้าง   เหนือฝายทรงตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานฝายร่องช้างพร้อมพระราชทานกระแสพระราช ดำรัสแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทอย่างล้นหลาม ทรงพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกข์สุขของเขาเหล่านั้น และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เดินทางไปล่วงหน้า เพื่อตั้งหน่วยตรวจรักษาและแจกจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเจ็บ  และรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๑๘.๑๕ น.

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๒๕

เวลา ๑๑.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และเรืออากาศโท วีระยุทธ  ดิษยะศริน  ไปทรงเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๒๓๒๔ ณ กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๓๑ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามบินเชียงคำ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ บริเวณนั้น เสร็จแล้ว แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินต่อไป

วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ทรงพระดำเนินไปยังฝายทดน้ำแม่ต๊ำ  ทรงปล่อยปลานิล ปลาไน ปลาลิ่น และกุ้งก้ามกราม จำนวนรวม ๗๖,๐๐๐ ตัว ลงใน     ฝายทดน้ำ ทรงตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล แล้วจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังฐานพญาพิภัก ดิ์  ตำบลบางฮอม  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่   ๑๘ มกราคม  ๒๕๒๗

เวลา ๑๓.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปทรงเยี่ยมสำนักสงฆ์ อนาลโย และทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพดอยบุษราคัม ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ครั้นเสด็จพระราช ดำเนินถึงบ้านสันป่าบง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างในลักษณะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามความต้องการของสภาตำบลบ้านต๋อม ในโอกาสนี้ ทรงปล่อยปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลานิลสีแดง ปลาเฉา และกุ้งก้ามกราม ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลงในอ่างเก็บน้ำ  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสำนักสงฆ์อนาลโยแล้วทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตร ศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆในบริเวณนั้น จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป ณ บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้เดินทางล่วงหน้ามาตั้งหน่วยแพทย์ชั่วคราว ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วย ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ใน พระบรมราชานุเคราะห์ด้วย เสร็จแล้ว   ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งมูลนิธิสัตตบงกชและเอกชนทั่วไปสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะแนวและฝึกอาชีพที่เหมาะสม  ระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปที่มีฐานะยากจน โดยไม่จำกัดเพศและอายุ แต่ต้องมีความรู้พออ่านออกเขียนได้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลาหอฉัน สำนักสงฆ์อนาลโย เพื่อทรงนมัสการพระครูปลัดสัมพิพัฑฒญาณาจารย์ (พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงคโล) เจ้าอาวาสวัดรัตนวนาราม สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๒๐.๕๕ น.

วันพุธ ที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๓๖

เวลา ๑๔.๔๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรง     ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดอนาลโย  ตำบลต๋อม   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาอัมพวัน เสด็จขึ้นบนศาลาอัมพวัน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงปิดทองพระพุทธรูป พระเจ้าทันใจ เสร็จแล้ว เสด็จลงจากศาลาอัมพวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวน มาก  เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองบริเวณวัดอนาลโย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นสักทอง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นบุญนาค ไว้เป็นที่ระลึกด้วย จากนั้นทอดพระเนตรบริเวณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมใน ทรงประทับ   พระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อ เวลา ๑๙.๓๐ น.

ข้อมูลและภาพโดย – หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พะเยา – โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)