Error

ชาวนามืออาชีพ

Print

There are no translations available.


โดย...กิฎากรส์

ถึงเวลาสอนเด็กทำนา กรมการข้าว ปั้น "ชาวนามืออาชีพ"

ไม่ต้องสังเกตก็เห็นได้ชัด ว่าภาคเกษตรกรรมเมืองไทยในปัจจุบันมีแต่คนสูงวัย...!!

ที่ทำๆ กันอยู่ก็มีแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นลุง...ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย น้อยรายนักที่จะมีรุ่นลูกรุ่นหลานวัยกระเตาะ หรือเป็นคนหนุ่มสาวมาช่วย สาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ใครๆ ก็คงทราบดี

งานหนัก เงินน้อย ตรากตรำ ลำบาก แถมยังต้องตากแดดตัวดำ จนผิวเกรียม เพียงแค่นี้คนหนุ่มสาวก็นึกหวั่น เข้ากรุงไปขายแรงงานเสียยังดีกว่า

โดยเฉพาะ "ชาวนา" ซึ่ง คุณวิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 ปี...ดูซิดู อยู่ในวัยใกล้เกษียณกันทั้งนั้น!

คนแก่มักประสบการณ์สูง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ อีกไม่นานเกษตรกรอาวุโสของประเทศก็จะค่อยๆ หมดไป แล้วอนาคตภาคเกษตรกรรมของไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกจะเป็นเช่นไร ??

"แรงงานในภาคการผลิตข้าวมีปริมาณที่น้อยมาก และกำลังจะเป็นปัญหามากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่เพียงผลผลิตในพื้นที่ชุมชนที่ลดลงเท่านั้น หากแต่การขาดแคลนชาวนาไทยในหลายพื้นที่ของประเทศยังส่งผลถึงภาพรวมต่อการส่ง ออกที่ไทยครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องอาศัยการพึ่งพาตนเองเพื่อ ความอยู่รอดในภาวการณ์แข่งขันของยุคเศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน"

รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการจัดทำแผนเพื่อดึงแรงงานวัยทำงานในภาค อุตสาหกรรมหรือคนรุ่นใหม่เพื่อกลับเข้ามาพัฒนาผืนนาของประเทศ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่กรมการข้าวได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดปัญหาดังกล่าวก็คือ การปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการทำนา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตร

ดังเช่น โครงการฝึกปฏิบัติการทำนาแผนใหม่ของกลุ่มยุวชนเกษตรกรในโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ ในตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว สร้างรายได้สู่จังหวัดถึง 7,500 ล้านบาท ต่อปี

"ขณะนี้ลูกหลานชาวนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมาก จึงทำให้ขาดแคลนแรงงานและขาดแคลนเกษตรกรที่จะเข้ามาสืบทอด เราจึงควรต้องเริ่มที่จะสร้างลูกหลานเกษตรกรเป็นยุวเกษตร ตั้งแต่ช่วงที่เขายังเล็กๆ เพื่อให้มีความรักในอาชีพการทำนา ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจว่าข้าวหรือชาวนา คืออาหารและผู้สร้างอาหารของประเทศของโลก เรามีศักดิ์ศรี เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีพระราชเสาวนีย์ว่า ทำอย่างไรที่จะให้ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพราะพื้นที่นาร้างในประเทศยังมีอีกมาก ขาดแคลนเกษตรกรเข้าไปดูแล" คุณวิทยา กล่าว

แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำนา ผ่านการฝึกสอนของคณะอาจารย์และผู้ปกครอง เริ่มตั้งแต่การสาธิตหว่านเพาะต้นกล้าข้าว เตรียมแปลงเพาะปลูก มีการทดสอบความรู้เรื่องข้าวก่อนและหลังการเรียนรู้ รวมถึงการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศในแปลงนา กายวิภาคของต้นข้าวในระยะต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงวงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหาร โดยดำเนินการแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งยังสอดแทรกความรู้เรื่องบทบาทของศัตรูธรรมชาติ การควบคุม ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยผสมผสาน ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าว

ในครั้งที่ร่วมดูเด็กๆ ฝึกปักดำต้นกล้าลงบนผืนนานั้น พบว่าพวกเขาล้วนเป็นลูกหลานเกษตรกร แต่น้อยรายนักที่ชีวิตประจำวันจะได้ลุยโคลนกับครอบครัว ดังเช่น ด.ญ.ยุพารัตน์ หาญชาวนา วัย 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่าว่า ทางบ้านทำนาเป็นหลัก แต่เคยช่วยพ่อแม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ละวันจะเล่นกับเพื่อนๆ ในหมู่บ้าน และได้รับการสั่งสอนจากผู้ปกครองให้ตั้งใจเรียนมากกว่า

ตอนลงแปลงปักต้นกล้า เด็กๆ สามารถทำได้ดี เพราะรู้ว่าวิธีจับต้นกล้าและเทคนิคการปักดำที่สามารถทำได้ตามวัย แถมยังดูสนุกสนานไปกับการลุยโคลน

แต่การปลูกฝังยุวชนเกษตรผ่านสถานศึกษานี้ เป็นเพียงปลูกพื้นฐานด้านความคิดและเสริมสร้างเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้น แผนสำคัญของกรมการข้าวตามยุทธศาสตร์ยังมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวนามีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งสร้าง "ชาวนามืออาชีพ" สร้างชาวนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (Smart Farmer) ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวมากกว่าเดิม 20% นำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยประสานการทำงานกับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง ขณะนี้มีชาวนาชั้นนำที่ทำงานในโครงการประมาณ 300-400 คนแล้ว และจะเพิ่มเป็น 2,000-3,000 คน ภายในปี 2555 ตามแผนโครงการ โดยเน้นในเขตพื้นที่การผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด และในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการผลิตข้าวขาวเพื่อการส่งออก 22 จังหวัด กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดเทคนิคสู่ชาวนารุ่นต่อไป และพัฒนาชาวนากลุ่มเดิมในชุมชนอย่างใกล้ชิด

"การติวเข้มเรื่องของวิชาการเทคนิคจะสร้างชาวนามืออาชีพที่มีคุณภาพ ที่ได้การรับรอง GAP ข้าว มีตัว Q ร่วมกับโรงสี ผู้ส่งออก สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตได้ ซึ่งจะทำให้ข้าวคุณภาพเหล่านี้เข้าสู่ตลาดระดับบน มีทั้งข้าวอินทรีย์ ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะทำให้ช่วยยกระดับชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น"

"ส่วนในภาพรวมไทยยังส่งออกได้ดีกว่าประเทศเวียดนาม ที่นั่นเน้นคุณภาพต่ำ การรักษาไว้ซึ่งผู้ผลิตข้าวอันดับ 1 ของโลก สิ่งที่เราต้องทำคือการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่การเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยอาศัยวิธีการกระจายข้าวพันธุ์ดีผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และพัฒนาเกษตรกรชาวนามืออาชีพ จึงจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น เมื่อผลผลิตสูงขึ้นเราก็จะสามารถแบ่งเกรดตลาดข้าวได้เพิ่ม แต่เราอย่ามองแต่เรื่องการส่งออก ให้เน้นการแปรรูป ส่งเสริมในการหันมาบริโภคข้าว และหันมาสร้างผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้าของเรา ในญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปจากแป้งข้าวเจ้าของเรา เราอาจจะต้องเข้ามาให้ความใส่ใจกับจุดนี้ด้วย" คุณวิทยา กล่าวเสริม


นอกจากนี้ คุณทรรศนะ ลาภรวย รองโฆษกกรมการข้าวยังเปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ของ กขช. ยังจะจัดให้มี "สวัสดิการชาวนา" ให้กับชาวนาที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป (อยู่ในระหว่างพิจารณา) โดยตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับชาวนาวัยหลังเกษียณเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ พร้อมจัดตั้งกองทุนจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ราคาถูกแก่เกษตรกรผ่านร้านค้าทั่วประเทศ หรือเป็นร้านค้าสวัสดิการสำหรับชาวนาทุกจังหวัด จำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภคและมีเงินปันผล ในลักษณะรูปแบบสหกรณ์ ตลอดจนการสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับสถาบันการเงิน และโครงการสนับสนุนทุนบุตรหลานชาวนาเพื่อสร้างทัศนคติต่ออาชีพชาวนาว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีแรงจูงใจรับช่วงประกอบอาชีพ รวมถึงการดูแลเรื่องวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านและประเพณีด้านข้าวด้วย

อย่างไรก็ตาม หากทุกวันนี้ทัศนคติของเกษตรกรคนทำนาเองยังมีความคิดว่า "ที่ทำนาเพราะไม่รู้จะไปทำอะไร" และบอกลูกหลานอยู่เสมอว่า "ให้เรียนสูงๆ จบมาจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแม่" เห็นทีการสร้างชาวนารุ่นใหม่ คงลำบากน่าดู!!


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนะครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หาก ท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.