Error

หมู่ที่ 1 บ้านธาตุสบแวน

Print

There are no translations available.

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม..เพิ่มเติม

lue3

ในปี พ.ศ.2331พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้มีรับสั่งให้เจ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน ไปตีเมืองเชียงตุง และได้เข้าไปกวาดต้อนชาวไทยใหญ่จากรัฐฉาน ประเทศพม่ากับ ชาวไทลื้อ จากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน อันประกอบด้วยเมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน เมืองแมน เมืองล้า และเมืองอู แต่ละเมืองก็มีเจ้าผู้ครองนครปกครองอยู่ บรรดาผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาให้ไปอยู่เมืองเชียงม่วน (อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน) โดยมีเจ้าผู้ครองนครที่ทรงพระนามว่าพญาคำและ พญาธนะรวมอยู่ด้วย และมีความเห็นว่า อันเมืองเชียงม่วนนี้ จะทำอาชีพใดหรือการเกษตรก็ไม่ค่อยที่จะได้ผลดีนัก จึงขออนุญาตเจ้าเมืองน่านอพยพผู้คนเข้ามาอยู่เมืองเชียงคำ (อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน) และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านมาง” โดยได้เอาชื่อเมืองมางที่เคยอยู่ในอดีตมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน พญาทั้งสองได้นำชาวไทยลื้อทั้งหลายมาตั้งถิ่นฐานหรือที่อยู่อาศัย พร้อมกับประกอบอาชีพตามที่ถนัด และได้พากันสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่ง โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดมาง”
lue12

ต่อมาปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีรับสั่งให้เจ้าอนันตวรฤทธิ์เดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านไปตีเมืองสิบสองปันมา เมืองเชียงรุ้งอีก ปรากฏว่าพอถึงเจ้าเมืองเชียงรุ้งยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดี และยังพบชาวไทลื้อกลุ่มหนึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนฮ่อ ซึ่งปกครองด้วยระบบทารุณโหดร้าย จึงได้ทรงช่วยเหลือไทลื้อเหล่านั้นให้พ้นจากอิทธิพลอันเลวร้าย โดยการกวาดต้อนเข้ามาอยู่ที่บ้านหงาว อำเภอเทิง จังหวัดน่าน (อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน)
lue1

ครั้นถึง พ.ศ. 2413 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้สืบราชสมบัติแห่งนครน่าน ได้มีเจ้าเมืองสิบสองปันนา ชื่อ “พญาโพธิราช” พาชาวไทลื้ออพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเมืองเทิงซึ่งบรรดาชาวไทลื้อต่างเรียกเจ้าเมืององค์นี้ว่า “พญานายฮ้อย”
lue9


ฝ่ายพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ทรงวิตกและเกรงว่าชาวไทลื้อเหล่านี้ อาจพากันอพยพกลับไปอยู่ที่เดิมอีก จึงได้อพยพไปอยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดน่าน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2416 แต่พื้นที่ของเมืองเชียงม่วนไม่อุดมสมบูรณ์ ชาวไทลื้อจึงเข้าไปขออนุญาตย้ายที่อยู่อาศัยใหม่จากเจ้าเมืองน่าน พระองค์ได้โปรดให้หัวหน้าไทลื้อออกไปสำรวจหาสถานที่ตามแหล่งต่าง ๆ ในที่สุดก็ไปพบที่ราบกว้างใหญ่ พื้นดินอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำยวน แม่น้ำแวน แม่น้ำลาวไหลผ่าน เป็นที่อยู่อาศัยของไทลื้อสืบไป จึงกลับไปถวายรายงานและ ก็ได้รับอนุญาต แล้วพากันอพยพเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ นั่นก็คือท้องที่อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านหย่วน บ้านมาง บ้านแมน บ้านล้า บ้านหนองลื้อ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำลาว บ้านทุ่งมอก บ้านเชียงบาน บ้านปางวัว บ้านเชียงคาน บ้านแพด บ้านน้ำแวน อยู่บริเวณแม่น้ำแวน และบ้านแดนเมือง อยู่บริเวณแม่น้ำยวน
lue11


ต่อมา ปี พ.ศ. 2447 พวกไทลื้อได้พากันตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกแห่งหนึ่งชื่อ “บ้านธาตุสบแวน” ซึ่งแยกมาจากหมู่บ้านหย่วนพร้อมกับได้พากันแยกย้ายหรือขยายหมู่บ้านออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเมือง เชียงคำอีกเป็นจำนวนหลายหมู่บ้าน ชาวไทลื้อได้พากันตั้งหมู่บ้านเป็นหลักแหล่งมาจนทุกวันนี้


ขอบคุณ ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม ประวัติชาวไทลื้อ คลิ๊กตรงนี้เลยครับ

ไทลื้อคือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในแคว้นสิบสอง-ปันนาทางตอนใต้ของมณฑลยูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเราคุ้นเคยในกับเมืองสิบสองปันนาประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ รวม 44 เมืองโดยมีเมืองสำคัญ 28 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงรุ่ง เมืองลวง เมืองแจ้ เมืองฮาย เมืองสูง เชียงเจิง เมืองฮุน เมืองปาน เชียงลอ เมืองวัง เมืองงาด เมืองออง เมืองยาง เมืองฮิง เมืองลา เมืองฮำ เชียงตอง เมืองขอน เมืองนุน เมืองแวน เมืองเฮม  เมืองล้า(เมืองล่า) เมืองบ่อแฮ่ เมืองพง เมืองหย่วน เมืองอูเหนือ และเมืองอูใต้   โดยมีเมืองเชียงรุ่ง เป็นเมืองหลวง เดิมดินแดนสิบสองปันนาจัดการปกครองเป็นระบบ  ปันนา โดยการแบ่งเมืองต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บส่วยและผลประโยชน์ของรัฐ  โดยแบ่งออกเป็น 12 ปันนา ดังนี้
1. เชียงรุ่ง/เมืองฮำ  ขึ้นตรงต่อเจ้าแสนหวีฟ้า
2. เมืองแจ้ / เมืองลู /เมืองออง
3. เมืองลวง
4. เมืองหุน / เมืองปาน
5. เชียงเจิง /เมืองฮาย/เมืองงาด
6. เชียงลอ /เมืองอาง/เมืองมาง/ลำเหนือ / เมืองขาง
7. เมืองล่า / เมืองบาน
8. เมืองฮิง / เมืองบ่าง
9. เมืองลา / เมืองวัง
10. เมือพง /เมืองหย่วน/เมืองมาง(มีเมืองมาง 2 เมืองตั้งอยู่คนละฟากน้ำโขง)
11. เมืองอูเหนือ /เมืองอูใต้
12. เมืองอูเชียงทอง /อีปัง/อีงู

ใน แคว้นสิบสองปันนา   มีพระเจ้าแผ่นดินปกครอง เรียกว่า เจ้าแสนหวีฟ้า ปกครองดินแดนนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระยาเจิง จนถึงเจ้าหม่อมคำลือ รวมทั้งสิ้น 44 พระองค์ พ.ศ. 1723 - พ.ศ.2494  นอกจากไทลื้อที่ประเทศจีนแล้ว ยังมีไทลื้อในประเทศพม่าบริเวณภาพตะวันออกของรัฐฉาน เช่น เมืองยอง บางส่วนตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาว ได้แก่ ลุ่มน้ำทา น้ำสิงห์ แขวงหลวงน้ำทา ลุ่มน้ำงาว แขวงบ่อแก้ว เขตน้ำงู ในแขวงพงสาลี  และหลวงพระบาง ลุ่มน้ำก่อ น้ำแบง แขวงอุดมไซ และอยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตเชียงฮ่อนและหงสา แขวงไชยบุรี ส่วนในเวียดนาม ไทลื้อมีถิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองบินลูห์ และบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดำตามพรมแดนที่ต่อต่อกับจีน  ไทลื้อสิบสองปันนาสู่เชียงคำตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมา  ชาวไทลื้อจากสิบสองปันนาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคเหนือของไทย ปัจจุบัน  ด้วยสาเหตุหลายประการด้วยกัน ต่างทะยอยเข้ามาหลายระลอก ต่างกรรมต่างเวลากัน  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  บอกถึงการเข้ามาของไทลื้อครั้งสำคัญ ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ เนื่องจากช่วงเป็นช่วงการฟื้นฟูบ้านเมืองของหัวเมืองต่าง  ๆ  ในดินแดนล้านนา หลังจากการเข้าสวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพ ฯ และขับไล่พม่าออกไปพ้นจากล้านนาแล้ว ดังมีคำเรียกขานว่าเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าเข้าเมือง  เช่นในสมัยพระเจ้ากาวิละแห่งนครเชียงใหม่ ได้ให้เจ้าอุปราชยกทัพไปตีหัวเมืองทางตอนเหนือ  ซึ่งเป็นหัวเมืองไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เพื่อการกวาดต้อนผู้คนเข้ามาเป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ใช้เป็นแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูบ้านเมืองใน พ.ศ. 2347 นอกจากจะใช้กำลังกวาดต้อน  แล้วยังใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมให้ยินยอมอพยพมาแต่โดยดี เช่น กรณีไทลื้อเมืองยอง (คนยอง) ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองลำพูน

นปี พ.ศ. 2348 การไปกวาดต้อนอพยพผู้คนจากทางตอนเหนือยังดำเนินต่อมาอีกหลายครั้ง  และไม่เฉพาะแต่เมืองเชียงใหม่เท่านั้น หัวเมืองอื่น ๆ ในล้านนาก็ทำเช่นกัน เช่น  เมืองน่าน พ.ศ.2348 เจ้าเมืองน่านยกทัพไปตีสิบสองปันนานำเจ้านาย ขุนนาง และเครื่องบรรณาการของไทลื้อไปกรุงเทพ  ฯ พ.ศ. 2355 กวาดต้อนคนจากเมืองล้า เมืองพง เมืองแขวง เมืองหลวงภูคา เมืองสิงห์  เมืองมาง พ.ศ. 2399 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครน่านยกทัพไปตีหัวเมืองสิบสองปันนากวาดต้อนเทครัวไทลื้อกลุ่มหนึ่งมา ไว้ที่เมืองเชียงม่วนใกล้ลำน้ำปี้ และต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครน่านองค์ต่อมาได้ยกทัพไปตีหัวเมืองลื้อ เช่น เมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง เมืองล้า กวาดต้อนเทครัวมาไว้ที่ท่าวังผ่า และที่เมืองเชียงม่วน ปัจจุบันปรากฏว่ามีแหล่งชุมชนไทลื้อในประเทศไทยกระจายอยู่หลาย ๆ จังหวัดทางภาคเหนือ เช่น ชุมชนไทลื้อจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ ตำบลหย่วน มีหลายหมู่บ้าน คือ บ้านหย่วน บ้านธาตุสบแวน บ้านแดนเมือง บ้านมาง บ้านดอนไชย บ้านแช่แห้ง บ้านใหม่ การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ นั้นมีหลายรูปแบบ และต่างเวลาหลายระลอกด้วยกัน ชาวไทลื้อบ้านหย่วนอพยพมาจากเมืองหย่วน ปันนาเมืองพงษ์  แคว้นสิบสองปันนา จากประวัติวัดหย่วน ได้บันทึกไว้ว่าการเข้ามาของไทลื้อบ้านหย่วนแต่แรกนั้น ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมือง เมื่อพิจารณาแล้วคะเนว่า ไทลื้อบ้านหย่วนน่าจะเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบัน ในสมัยที่พม่ายังคงมีอำนาจเหนือบริเวณแถบนี้อยู่    ดังปรากฏในช่วงระหว่าง จ.ศ. 1027 - จ.ศ.1049 (พ.ศ. 2208 - พ.ศ. 2230 ) พระยายอดใจได้กินเมืองน่านโดยการแต่งตั้งจากกษัตริย์พม่า ซึ่งขณะนั้นเมืองเชียงคำอยู่ในเขตการปกครองของเมืองน่านจากการอพยพเข้ามา หลายครั้งของชาวไทลื้อ  ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยภายในหรือภายนอกมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในบริเวณต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่ตำบลหย่วน  ซึ่งเป็นตำบลที่มีชนเผ่าไทลื้อได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุดในจังหวัดพะเยา ได้มีการถ่ายโอนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ อันเคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา   ดังเช่นวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับภพ ภูมิโลกหน้าซึ่งก่อให้เกิดประเพณีการตานหรืออุทิศปราสาท  มณฑก สิ่งของเครื่องใช้ อาหารไปไว้ภายภาคหน้าทั้งเพื่อตนเองและผู้ล่วงลับ งานช่างศิลป  หัตถกรรมและภูมิปัญญาแขนงต่างต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแต่งกายภาษาเป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติพันธ์ของชาวไทลื้อที่สั่งสมสืบทอด กันมาหลายศตวรรษ

ไทลื้อจังหวัดพะเยา
1.   ไทลื้อเชียงคำ  อยู่ที่อำเภอเชียงคำ อพยพมาจากเมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง เมืองยั้ง เมืองเงิน   เมืองเชียงคาน โดยตั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน ๆ ใช้ชื่อเมืองที่อยู่เดิมตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เช่นบ้านหยวน บ้านมาง  บ้านเชียงคาน บ้านล้า ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีประเพณีในการนับถือเทวดาเมืององค์เดียวกันคือ เจ้าหลวงเมืองล้า  ในบ้านน้ำแวน หมู่ 1 ตำบลน้ำแวน  บ้านแวน หมู่ 2 ตำบลน้ำแวน
บ้านแวนพัฒนาหมู่ 5 ตำบลเชียงบาน  บ้านล้า ตำบลเวียง ( อิสรา ญาณตาล .พ.ศ. 2534 )
กลุ่มไทลื้อเชียงคำ จะอพยพมาจากเมืองปัวซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือเจ้าหลวงเมืองล้า มาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเชียงคำ โดยเลือกเอาบริเวณที่ห้วยแม่ต๋ำไหลบรรจบกันกับแม่น้ำแวน (ปัจจุบันคือบ้านหมู่ที่ 1) หลังจากนั้นก็มีการขยายชุมชนออกไปตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของห้วยแม่ต๋ำ (ปัจจุบันคือหมู่บ้านแวนหมู่ที่ 2) และการขยายตัวครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 ไปตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำแวน ซึ่งปัจจุบันคือ บ้านแวนพัฒนา หมู่ 5 ตำบลเชียงบาน  ซึ่งไทลื้อกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ถูกกวาดต้อนมาจากสิบสองปันนาใน สมัยพระเจ้ากาวิละ  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  และพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน  
บ้านแวนทั้ง 3 หมู่บ้าน ยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกลุ่มไทลื้อในอำเภอท่าวังผา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์เครือญาติระหว่างบ้านแวนพัฒนา หมู่ 5 กับบ้านหนองบัว ดูจะแน่นแฟ้น เพราะใน พ.ศ. 2495 มีครอบครัวไทลื้อจากบ้านหนองบัวมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านแวนพัฒนาโดยตรงประมาณ 20 ครอบครัว
นอกจากนี้ กลุ่มไทลื้อเชื้อสายเมืองล้า (บ้านหนองบัว ต้นฮ่าง ดอนมูล รวมถึงบ้านแวนทั้ง 3 และบ้านล้า) มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับไทลื้อที่เมืองคอบ ซึ่งอยู่ในเขตประเทศลาวปัจจุบัน กล่าวคือ ต่างก็นับถือเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้าเป็นเทวดาเมืองเหมือนกัน และ โดยทุกปีเมื่อมีพิธีกรรมเมือง  เลี้ยงเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้า  ก็มีเครือญาติจากบ้านแวนและบ้านหนองบัวไปร่วมพิธีด้วยทุกครั้ง ถ้าไปไม่ได้ก็จะมีการเก็บเงินไปบริจาคร่วมในการจัดซื้อควายมาสังเวย

2.  ไทลื้อเชียงม่วน   มีนิทานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  "พระยานุ่น"  แห่งเมืองน่าน เป็นผู้สร้างเมืองเชียงม่วน  โดยเสด็จออกล่า    ช้างป่า และทราบว่า ช้างป่าตัวนั้นเป็นช้างเผือกคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ออกหากินในป่าระหว่างแดนเมืองน่าน และเมืองพะเยา  พระยานุ่นได้ติดตามช้างเผือก เข้าไปถึงเขตแดนเมืองปง  ซึ่งเป็นหัวเมือง ขึ้นต่อจังหวัดน่าน และจับช้างเผือกเชือกนั้นได้
พระยานุ่นและบริวาร นำช้างเดินทางรอนแรมมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำยม และอาบน้ำ  ประดับประดา ตกแต่งด้วยเครื่องทรง เตรียมการฉลองช้างเผือกคู่บารมี ภาษาพื้นเมืองเรียกการอาบน้ำตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเช่นนี้ว่า "สระสลุง" บ้านสถานที่ตั้งค่ายพักแรมตกแต่งช้าง จึงมีชื่อว่า "บ้านสระสลุง"  แต่ปัจจุบันเรียกสั้น ๆ ว่า "บ้านสระ"  
พระยานุ่นจัดงานเฉลิมฉลองอย่าง เอิกเกริก มีการแสดงหลายอย่าง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในแถบนี้ ประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกพอใจสนุกสนานยิ่งนัก และเพื่อเป็นการระลึกถึงการฉลองช้างในครั้งนี้ พระยานุ่นจึงให้สร้างเมืองขึ้นมา แล้วให้ชื่อว่า เมืองเชียงม่วน ซึ่งแปลว่า เมืองสนุก อุทิศ ปฐมของ และรวงทอง สมัคร ได้ให้ความเห็นว่า  เชียงม่วน ชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน น่าจะเป็นชื่อเรียกในบัญชีเมืองโบราณ สมัยขุนเจืองธรรมิกราช (โอรสขุนจอมธรรม ครองเมืองภูกามยาว มีพระชนม์อยู่ระหว่าง พ.ศ.1714 - 1790) จากคำว่า "เมืองมวน" ตามบัญชีเมืองในสมัยโบราณ 23 หัวเมือง ซึ่งมีเมืองที่น่าสนใจ ดังนี้
1.    เมืองเทิง  คือ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2.    เมืองคอบ  อยู่ในจังหวัดน่าน
3.    เมืองคำ  คือ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4.    เมืองปง  คือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
5.    เมืองชะเอียบ  น่าจะอยู่ในท้องที่ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
6.    เมืองมวน  น่าจะเป็น  "เมืองเชียงม่วน"
ในสมัยของพระเจ้าแสนภู ได้สร้างเมืองเชียงแสนเป็นราชธานี ปี พ.ศ.1871 จึงปรับปรุงเขตการปกครองระหว่างเมืองเชียงแสน พะเยา ระบุว่า พันนาเชียงแสนทั้งหมดมี 65 พันนา ๆ ที่น่า สนใจ มีดังนี้  เมืองโก  เชียงคำ  เชียงม่วน  นาคำ  นาผึ้ง  เมืองพาน  ท่าซ้าย  เชียงช้าง  เมืองมวน  เมืองไร และเมือง
จากเอกสารประชุมพงศาวดาร ภาคที่10 ตอนต้น เรื่อง ราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่าน ระบุว่า  " เมื่อ พ.ศ.2399 (รัชกาลที่ 4 ) ได้กวาดต้อนครอบครัวลื้อเมืองพง เขตสิงสองปันนา ซึ่งเวลานั้นอยู่ในบังคับของฮ่อ ให้เข้ามาอยู่ในเขตเมืองน่าน ประมาณคนพันเศษ ได้ตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองเชียงม่วน และเมืองเชียงคำ รวมเวลาไปมา 5 เดือน"
กำศรวญ  ยาศรี (2537 : 11) ได้สัมภาษณ์ คุณพ่ออภิวัง  สมฤทธิ์ ผู้อาวุโสในบ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา บอกว่า ประมาณปี พ.ศ.2399 พระเจ้าสุริยพงศ์  ผริตเดช (สุริยะ  ณ น่าน) ได้ยกทัพไปปราบข้าศึกที่เมืองเชียงตุง ได้พบเห็นเผ่าไทลื้อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรม มีนิสัยใจคอ เยือกเย็น อดทน ขยันขันแข็ง รักความสงบ แต่ตกอยู่ในอำนาจจีนฮ่อ 1,000 คน พวกจีนฮ่อใช้ระบบทารุณโหดร้ายต่อเผ่าไทลื้อ ด้วยวิธีต่าง ๆ นานา
พระองค์ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือให้พ้นจากอิทธิพลจีนฮ่อ จึงได้กวาดต้อนชาวไทลื้อ สิบสองปันนา ครั้งแรกมาอยู่บ้านหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 7 ปี ต่อมาทรงวิตกว่า ชาวไทลื้อดังกล่าว จะพากันอพยพไปอยู่ที่เดิมอีก จึงได้อพยพชาวไทลื้อดังกล่าว ไปอยู่อำเภอ     เชียงม่วน จังหวัดน่าน สมัยนั้น
ในจำนวนไทลื้อ ที่โยกย้ายในยุคนั้น เจ้าเมืองน่านได้สั่งให้ไทลื้อกลุ่มพญาคำ และพญาธนะ (นัยว่า เป็นเจ้าเมืองในสิบสองปันนา) ไปตั้งบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในเขตปกครองของเมืองปง ขึ้นกับเมืองน่าน ท้องที่อำเภอเชียงม่วนนี้ แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นเมืองว่า เมืองเชียงม่วน ขึ้นกับเมืองเชียงราย (ประกิจกรจักร 2518, 285)
ไทลื้อกลุ่มพญาคำ และพญาธนะนี้ ลงมาจากเมืองมาง ในสิบสองปันนา เมื่อสร้างบ้านเรือนในเขตเมืองเชียงม่วนแล้ว ก็ตั้งชื่อว่า บ้านมาง ตามชื่อบ้านเมืองเดิม ส่วนพญาคำได้แยกออกตั้งบ้านเรือน ณ ริมฝั่งยม ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านมาง ตั้งชื่อว่า บ้านทุ่งมอก
ไทลื้ออีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 22 ครัวเรือน ประมาณ 100 คนเศษ จากเมืองพง สิบสองปันนาเช่นกัน ซึ่งมีพ่อเฒ่าแสนมังคละ เดินทางลงมาสร้างหมู่บ้านในบริเวณทุ่งใกล้ริมฝั่งน้ำปี้ ที่เรียกกันว่า ทุ่งล้า - ทุ่งลอ และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  บ้านแพทย์ ตามหมู่บ้านเดิมในเมืองพง  เมื่อพ่อเฒ่ามังคละ  ถึงแก่กรรม พ่อเฒ่าแก้วกาบคำ ได้สืบตำแหน่งแทน พ่อเฒ่าอุทัย  อุ่นตาล แห่งบ้านทุ่งหนอง  ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน ให้ข้อมูลว่า ไทลื้อกลุ่มพ่อเฒ่าแสน เป็นกลุ่มแรกที่มาสร้างบ้านเรือนในเมืองเชียงม่วน ซึ่งพ่อเฒ่าได้บันทึกเป็นเอกสารไว้ ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่า
เมื่อชาวไทลื้อ กลุ่มพ่อเฒ่าแสน กลุ่มพญาคำ พญาธนะ ตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองเชียงม่วนแล้ว ภายหลังมีชาวไทลื้อ จากท้องที่จังหวัดน่านปัจจุบัน เช่น ท่าวังผา นาน้อย เคลื่อนย้ายลงมาสมทบอีกเป็นจำนวนมาก ประชากรชาวไทลื้อรุ่นปัจจุบันหลายคนบอกว่า ได้ย้ายมาจากเมืองน่าน โดยเฉพาะชาวไทลื้อบ้านท่าฟ้า ซึ่งต่อมาได้ขยายออกเป็น บ้านท่าฟ้าใต้ - ท่าฟ้าเหนือ - ท่าฟ้าใหม่ ได้ย้ายมาจากบ้านหนองบัว ท่าวังผา จังหวัดน่าน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก  "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง"  (วิมล  ปิงเมืองเหล็ก สัมภาษณ์) ซึ่งแต่เดิมเป็นชาวลื้อ จากเมืองล่า ในสิบสองปันนา (แผ่นพับของ อำเภอเชียงคำ)
หมู่บ้านไทลื้อเมืองเชียงม่วน ตั้งหมู่บ้านริมแม่น้ำปี้ และแม่น้ำยม นับตั้งแต่บ้านหลวง (บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ปัจจุบันเป็นบ้านหลวง) บ้านร่องอ้อ (หนองอ้อ) บ้านแพทย์ บ้านน้ำล้อม(ริมฝั่งยมใกล้บ้านหนองหมูปัจจุบัน) บ้านห้วยทราย(บ้านแขนเหนือ) บ้านทุ่งมอก บ้านบ่อตอง บ้านหนอง(ทุ่งหนองเก่า) บ้านท่าฟ้า ส่วนบ้านปงสนุก น่าจะเป็นหมู่บ้านของแพทย์ คนรุ่นแรกน่าจะมาจากเมืองปง(พง) ในสิบสองปันนา เมื่อมาตั้งถิ่นฐานลุ่มน้ำปี้แล้ว ได้รับความสะดวกสบาย ปลูกผักทำการเกษตรได้ผลสมบูรณ์ดีไม่ต้องเดือดร้อนชาวจีน จึงเติมว่า "สนุก" ต่อท้ายภายหลัง
คำว่า "ทุ่งล้า - ทุ่งลอ" ที่พ่อเฒ่าแสนมังคละนำชาวไทลื้อ มาจั้งหลักแหล่งเป็นกลุ่ม ตามบันทึกของพ่อเฒ่าอุทัย อุ่นตาล น่าจะเป็นบริเวณที่ราบตั้งแต่ดอยหลวง ดอยแก้ว ดอยกลุ่ม จนถึงฝั่งยม บริเวณบ้านทุ่งหนอง สถานที่ตั้งโบราณสถานคูเมือง ซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นที่ตั้งเมืองเชียงม่วนเก่า บริเวณทุ่งที่ว่านี้ มีลำน้ำแม่ปี้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำยมนี้เรียกว่า "สบปี้" ยื่นเป็นแหลม(triangle) มีร่องรอยของชุมชนโบราณ ชาวบ้านเคยขุดพบถ้วยชามดินเผาในบริเวณกว้าง บ้านน้ำล้อมน่าจะตั้งอยู่บริเวณนี้ ต่อมาถูกน้ำท่วมบ่อยเนื่องจากอยู่ใกล้ฝั่งยม ฝั่งปี้ จึงย้ายหนีในที่สุด

ทุ่ง ล้า - ทุ่งลอ ถูกลำน้ำและเทือกเขาขนาบไว้ การขยายพื้นที่ไป ทำได้ยาก ชุมชนในยุคแรกขาดอุปกรณ์การเกษตรที่มีสมรรถภาพสูง การขยายและปรับปรุงพื้นที่ก็มีปัญหาจึงต้องทำนาทำไร่ริมฝั่งน้ำเป็นหลัก ถ้าปีใดน้ำท่วมสูง พืชผักเสียหาย บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยจึงกระทบกระเทือนไปด้วย หมู่บ้านต้นซางจึงย้ายไปอยู่หมู่บ้านไชยสถาน ซึ่งสมัยหนึ่งเคยเรียกว่า บ้านสันกุหลาบ

ประชาชนไทลื้อเชียงม่วน คงขยายอย่างรวดเร็ว ด้วยสาเหตุจากการขยายเผ่าพันธุ์ภายในของประชาชนนอกพื้นที่อพยพมาสมทบ เช่น จากเขตอำเภอเทิงและจากเมืองน่าน หลักฐานทางสถาปัตยกรรม เช่น วิหารวัดทุ่งมอกหลังเก่า วัดบ้านมาง วัดบ้านหลวง แสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อต้องมีจำนวนมากและเข้มแข็งพอที่จะสร้างศาสนสถานเช่น นี้ได้

เมื่อประชากรไทลื้อเพิ่มมากขึ้น ที่ทำกินมีจำกัดและประสบอุทกภัยบ่อยครั้ง ความเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ตามเดิม จนมีคำพูดเชิงประชดประชันว่า "เมืองเซี้ยงม่วน" แทนคำว่า "เชียงม่วน" เซี้ยงภาษาเมืองเหนือ หมายความว่า หมดสิ้นแล้ว ประกอบกับขณะนั้น มีชาวไทลื้อจำนวนหนึ่งในสิบสองปันนา โยกย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในเขตเมืองเชียงคำ เช่น กลุ่มพญาโพธิสัตว์(พญานายฮ้อย) จากเมืองหย่วน  มาสร้างบ้านหย่วน (สันติภาพ ฟูเจริญ อ้างแล้ว) กลุ่มเจ้านางมะทรุดจากเมืองโลง เพราะได้ข่าวว่า "เมิงไท ดิ๋นด๋ำ น้ำจุ่ม" (โรงพยาบาลเชียงคำ : เอกสารแผ่นปลิว)

พญาคำและพญา ธนะ ได้นำไทลื้อจำนวนหนึ่ง ไปอยู่เมืองเชียงคำ สร้างหมู่บ้านใหม่ชื่อ "บ้านมาง" ตามชื่อบ้านมาง แห่งเมืองเชียงม่วนแล้ว เพราะ"วัดทุ่งมอก" ในบัดนี้ตามประวัติบอกเล่า (มุขะปาฐะ) ยืนยันว่า "พญาคำเป็นผู้สร้างวัดทุ่งมอก"
พ่อเฒ่าแสนกาบคำ ก็นำไทลื้อจากบ้านแพทย์เมืองเชียงม่วน ไปสร้างบ้านแพดเมืองเชียงคำ การเขียนชื่อหมู่บ้านสับสนต่างกัน เป็นเพราะทางเชียงม่วนเขียนเป็นภาษาไทยปัจจุบัน แต่เสียงยังพ้องกัน สามารถสืบต่อความหมายกันได้
พ่อเฒ่าอุทัย อุ่นตาล แห่งบ้านทุ่งหนอง เมืองเชียงม่วน ได้ทำบัญชีหมู่บ้านไทลื้อที่อพยพไปอยู่ที่เมืองเทิง(อำเภอเทอง จังหวัดเชียงราย) และเมืองเชียงคำ

ต่อมา พื้นที่อำเภอเชียงม่วนไม่สมบูรณ์ การประกอบอาชีพฝืดเคือง ชาวไทลื้อจึงขออนุญาตย้ายถิ่น ประมาณปี พ.ศ.2431 ชาวไทลื้อส่วนหนึ่ง ได้อพยพจากอำเภอเชียงม่วนที่อยู่นาน 15 ปี ไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอเชียงคำ ได้แก่  บ้านหย่วน  บ้านธาตุสบแวน  บ้านมาง  บ้านทุ่งมอก  บ้านแพด บ้านเชียงบาน  บ้านแวน  บ้านแดนเมือง  บ้านดอนไชย  บ้านหนองลื้อ  บ้านทราย  บ้านห้วยไฟ บ้านหนองเลา บ้านหล้าไชยพรม บ้านกิ่วชมพู บ้านปางวัว บ้านเชียงคาน บ้านแฮะ บ้านฮวก และบ้านสบบง เป็นต้น จากการศึกษาของ อุทิศ   ปฐมของ และรวงทอง   สมัคร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทลื้อ สิบสองปันนา กับไทลื้อ เมืองน่าน

ในปี พ.ศ.2443 ได้มีการยุบเมืองปง เมืองควน ซึ่งมีพ่อเมืองปกครอง ขึ้นต่อนครน่าน และมีศูนย์รวมการปกครองที่เมืองเชียงคำ เรียกว่า เขตน่านเหนือ  และในปี พ.ศ.2459 เปลี่ยนชื่ออำเภอปง เป็นอำเภอบ้านม่วง และในปี พ.ศ.2486 ได้โอนอำเภอปง ไปขึ้นกับจังหวัดเชียงราย  ซึ่งมี 8 ตำบล คือ  
1. ปง  
2. ควน  
3. งิม  
4. ผาช้างน้อย  
5. ยอด  
6. สระ  
7. เชียงม่วน  
8. ออย

วัน ที่ 18 มิถุนายน 2512 ได้มีประกาศยกฐานะพื้นที่เขตตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง ตำบลสระ ขึ้นมาเป็น  "กิ่งอำเภอเชียงม่วน"   และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น  อำเภอ เชียงม่วน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517
ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2520 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2520 ให้มีเขตการปกครอง 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา  อำเภอแม่ใจ  อำเภอดอกคำใต้  อำเภอจุน  อำเภอเชียงคำ  อำเภอปง  และอำเภอเชียงม่วน
เดิมทีบริเวณของบ้านหลวง เป็นต้นกำเนิดของตำบลเชียงม่วนในปัจจุบัน มีผู้นำหมู่บ้านคือ พ่ออุ้ยคำแสน ซึ่งมาจากเมืองไตรหลวง แคว้นสิบสองปันนา ได้เดินทางพร้อมครอบครัว และเพื่อนบ้านมาตั้งรกรากในปัจจุบัน จึงตั้งชื่อบ้านว่า  "บ้านหลวง"  สันนิษฐานว่า กลุ่มที่มาอยู่คงจะนำชื่อถิ่นฐานเดิมมาใช้คือ เมืองไตรหลวง เหลือคำว่า  "หลวง"  นั่นเอง ตอมา มีพ่ออุ้ยแสน  ธนะวงค์ ซึ่งเป็นลูกเขยของพ่ออุ้ยคำแสน คนต่อมา พ่ออุ้ยเมืองก้อน และต่อมา พ่ออุ้ยจันตา (ต้นตระกูลจันตา) ปกครองบ้านเมืองต่อมา

อีกที่มาหนึ่งครับ


ประเพณีไทลื้อ ณ ตลาดอำเภอเชียงคำ เมื่อต้นปี 2553

ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ

PDFพิมพ์อีเมล


ที่มา: เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

ชนชาติพันธุ์ ไทลื้อ


ลื้อ หรือ ลือ เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท คือ “ ไทลื้อ ” หรือ “ ไตลื้อ ” มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตสิบสองพันนา ชาวไทลื้อนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบระหว่างหุบเขา โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญซึ่งชาวไทลื้อเรียกว่า “ น้ำของ ” ส่วนจีนเรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง และเรียกคนไทลื้อว่า “ หลี่ ” หรือ “ สุ่ยไปอี่ ” ชาวลื้อหรือไทลื้อมีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้าย คลึงกับคนไทยล้านนาและคนลาวในล้านช้าง ที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักและนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียว กัน

lue3

สำหรับประเทศไทย ไทลื้อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตซึ่งได้กวาดต้อนไทลื้อจากสิบสองพันนามาจำนวนมาก บางส่วนได้อพยพเข้ามาเพิ่มเติมภายหลังเพื่อค้าขาย ติดตามญาติพี่น้อง แต่งงานและแสวงหาที่ทำกินที่เหมาะสมหรือหนีภัยสงคราม รวมทั้งอพยพเข้ามาด้วยเหตุผลทางศาสนาและการจาริกแสวงบุญ

lue11

ในเวียดนาม มีชุมชนไทลื้ออาศัยอยู่ที่เมืองบินลูห์ และบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดำตามแนวพรมแดนที่ติดต่อกับจีน

ในเขตประเทศลาว ไทลื้อตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือแถบเมืองสิง เมืองลองในแขวงหลวงน้ำทา เมืองอูเหนือ อูใต้ งายเหนือ งายใต้ บุนเหนือ บุนใต้ในแขวงพงสาลี เมืองไซ เมืองแบง เมืองฮุก เมืองหงสาในแขวงอุดมไซ เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน และเมืองหงสาในแขวงไชยะบุรี นอกจากนี้ยังตั้งชุมชนอยู่รอบ ๆ เมืองหลวงพระบางและกระจายกันอยู่แถบลุ่มน้ำอูและแม่น้ำโขง ในแขวงหลวงพระบางและแขวงบ่อแก้วอีกหลายหมู่บ้าน

อาณาจักรสิบสองพันนาในอดีตจัดแบ่งการ ปกครองออกเป็นระบบ พันนา (อ่าน ว่า “ ปันนา ” ) ซึ่งเป็นการควบคุมพื้นที่นาโดยใช้ระบบเหมืองฝาย ประกอบด้วยพันนาเมืองหลวง พันนาเมืองแช่ พันนาเมืองฮุน พันนาเมืองฮิง พันนาเชียงลอ พันนาเชียงเจิง พันนาเมืองพง พันนาเมืองลา พันนาเชียงทอง พันนาเมืองอู พันนาเมืองล่า และพันนาเชียงรุ่ง โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขเรียกว่า เจ้าแสนหวีฟ้า ประทับ อยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง ซึ่งจีนเรียกว่าเมืองเชอหลี่ นอกจากนี้ไทลื้อยังตั้งฐานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉานในพม่าที่ เมืองเชียงลาบ เมืองเลน เมืองป่าแลว เมืองวะ เมืองนำ เมืองฐาน เมืองขัน เมืองพะยาก เมืองยอง เมืองยุ เมืองหลวย เป็นต้น

อาชีพหลักของไทลื้อ คือ การกสิกรรมเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การทำนาและปลูกพืชผักต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง ได้แก่ วัว ควาย ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานและขายเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว ส่วนหมู เป็ด ไก่ เลี้ยงไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นอาหารในคราวออกแรงงานร่วมกัน ไทลื้อเป็นคนขยันทำมาหากิน ดังนั้นจึงมีฐานะทางเศรษฐกิจอีกว่าชนเผ่าอื่น ๆ ในปัจจุบัน ชาวไทลื้อบางส่วนได้หันมาประกอบการค้าขาย เช่น ที่เมืองสิงจะสังเกตเห็นว่าเด็กผู้หญิงอายุ 12 – 13 ปี ก็จะเริ่มค้าขายเล็กน้อย ๆ ในท้องถิ่น ส่วนผู้ใหญ่บางคนจะไปค้าขายต่างเมือง เช่น ซื้อสินค้าจากจีนไปขายหลวงน้ำทา อุดมไซ หลวงพระบาง หรือซื้อสินค้าไทยไปขายในท้องถิ่น และบางส่วนเข้าไปในจีนแถบเมืองมางและเมืองล่า สินค้าท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอม ยาสูบ ถั่วโอ (ถั่วหมักคล้ายเต้าเจี้ยว) และพืชผักต่าง ๆ

lue1

จารีตครรลองประเพณีที่สำคัญ

การเกิด

ตามปกติหญิงไทลื้อตั้ง ครรภ์ไม่มีข้อห้ามในเรื่องอาหารการกิน คงรับประทานอาหารได้ตามปกติ ครั้นเมื่อถึงเวลาเจ็บท้องใกล้คลอดลูก ผู้เป็นแม่จะนั่งใกล้ ๆ โดยมีผู้ทำคลอด ซึ่งอาจจะเป็นแม่ตัวเองหรือแม่สามีช่วยทำคลอดให้ เมื่อทารกตกถึงฟาก ผู้ทำคลอดจะใช้ป่านผูกสายสะดือใช้มีดตัด(ทำด้วยผิวไม้ไผ่) บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่เจาะรูด้านข้างปิด อัดไว้ เพราะคนลื้อมีความเชื่อว่าถ้าหากไม่เจาะรู จะทำให้เด็กหายใจไม่ได้ หลังจากนั้นทำความสะอาดผู้เป็นแม่และเด็กน้อย แล้วก็ส่งให้แม่รับ ซึ่งจะเลือกจากหญิงที่ประวัติดี มีฐานะดีพอสมควร ไม่เป็นหม้ายหรือหย่าร้างมาก่อน แม่รับอุ้มเด็กไปวางในกระด้งที่เตรียมไว้ แล้วนำไปวางไว้ที่หัวบันไดพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงดัง ๆ ว่า “ ผีจะกินก็กินเหแต่น้อย ผีบ่เล้งกูซิเล้ง ” จากนั้นก็เอามามอบให้แม่ของเด็ก สำหรับรกของเด็ก ผู้เป็นพ่อจะเลือกหาวันดีแล้วนำกระบอกใส่รกไปแขวนไว้ที่กิ่งไม้ในป่าข้าง บ้าน ขณะกลับถึงเรือน ถ้าเป็นลูกสาว พ่อของเด็กจะจับเครือที่ทอผ้าก่อน ถ้าเป็นลูกชายก็จะจับมีดตัดไม้ก่อนขึ้นเรือน ที่ทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะมีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงาน

ภายหลังคลอดจะต้อง อยู่กำ (อยู่ไฟ) มีกำหนด 30 วัน ภายใน 3 วันแรก จะรับประทานอาหารได้แต่ข้าวกับเกลือเท่านั้นเรียกว่า อยู่กำน้อย เมื่อครบ 3 วัน แล้วก็ทำพิธี ออกกำน้อย โดย นำเอาเกลือมาสู่ขวัญผูกข้อมือให้แก่แม่และเด็กน้อย ผู้เป็นสามารถออกไปนอกห้อง หรือซักเสื้อผ้าได้ อาหารของแม่ระหว่างอยู่กำ รับประทานได้แต่น้ำพริกข่าจิ้มผักต้มและไก่ที่มีขนสีดำ ห้ามอาหารประเภทไข่ เนื้อสัตว์ประเภทวัวควาย นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเพิ่มเติมสำหรับคลอดบุตรคนแรก ซึ่งเรียกว่า ท้องหัวสาว มี ข้อห้ามต่อไปอีก 1 ปี คือห้ามรับประทานเนื้อความเผือก หมูแม่ต้อง (หมูที่มีลูกแล้ว) เนื้อเสือ เก้ง กวาง ปลาร้า ปลาไม่มีเกล็ด ปลาบก ปลาไน เป็นต้น เมื่อครบ 30 วัน จะไปเชิญหมอพรมาสู่ขวัญ ซึ่งต้องฆ่าไก่ 1 ตัว ทำพิธีสู่ขวัญแม่และเด็กน้อย โดยถือว่าวันออกกำเป็นวันเกิดของเด็กน้อยอีกด้วย หมอพรจะนำเด็กไปวางที่หัวบันไดบ้านเพื่อบอกผีสางนางร้ายมาดูพร้อมทำเสียงนำ เค้าแมวแล้วพูดว่า “ แก็ก ๆ กู้... หื้อมาเอิ้นมาเรียกเอาหลานสูคืนเมือถ้าปิ๋นลูกสูหลานสู หื้อมาเรียกเอาป้อกไปเหเดี่ยวบ่ต้องหื้อ เหลือจากวันนี้ก๋ายมื่อนี้วันนี้บ่หื้อมาเกี่ยวข้อง ปิ๋นลูกกูหลานกู ” แล้วกระทืบเท้าให้เด็กน้อยตื่นและพูดต่อไปว่า “ ถ้าตายก็หื้อตายเห หื้อใจขาด คันใจบ่ขาด ก๋ายสามบาทปิ๋นลูกกูหลานกู สูเอาบ่ได้แล้ว ”

หมายถึง ให้ผีร้ายมาเรียกเอาลูกหลานกลับคืนในวันนั้น หลังจากนั้นเป็นลูกคน ถัดจากนั้นก็กระทืบเท้าให้เด็กสะดุ้งตื่นแล้วพูดในทำนองว่า ถ้าจะตายก็ขอให้ขาดใจตายทันที ถ้าไม่ตายหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกคน

หลังจากนั้นหมอพรจะทำ พิธีสวดมนต์ตัดขาดจากผี แล้วนำเด็กน้อยมาทำพิธีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่และญาติพี่น้องผูกข้อมือเพื่อให้เป็นลูกเป็นหลานต่อไป

lue9

การเลือกคู่ครอง

ชาวไทลื้อเมื่ออายุย่าง เข้าสู่วัยหนุ่มสาว จะมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง ชีวิตคู่ระเริ่มจากประเพณีแอ่วสาว กล่าวคือ พอถึงยามค่ำคืนบรรดาชายหนุ่มจะไปปลุกสาวที่ตนชอบพอถึงหัวนอน หากสาวพอใจก็จะออกมาพูดคุยกันที่ชานบ้าน ถ้าเป็นยามฤดูหนาวบรรดาสาว ๆ จะนัดเพื่อนสาวละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงมาลงข่วงปั่นฝ้ายรอบ ๆ กองไฟบริเวณลานบ้าน หนุ่มลื้อก็จะชวนกันมาแอ่วสาวปั่นฝ้ายกลุ่ม ๆ ในระหว่างเดินทางหรือขณะพูดคุยกับสาว ๆ ก็จะขับลำนำเคล้าเสียงปี่ในเชิงเกี้ยวพาราสีโต้ตอบกันไปเรียกว่า “ ขับลื้อ ” พอถึงยากดึกต่างก็แยกกันกลับบ้าน โดยมีชายหนุ่มที่รักใคร่ชอบพอช่วยถือฝ้ายไปส่งถึงเรือน แล้วผู้สาวก็จะเชิญชวยหนุ่มขึ้นไปคุยกันต่อบนเรือน จนกระทั่งเลยสองยามอาจถึงสามนาฬิกาของวันใหม่จึงร่ำลากลับ เมื่อต่างฝ่ายรักใคร่จริงใจต่อกันแล้วก็จะบอกให้พ่อแม่ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบและนัดเจรจาสู่ขอ

ตามธรรมเนียมของชาวไทลื้อนั้น ก่อนการสู่ขอ พ่อแม่จะไปหาผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านช่วยพิจารณาชะตาของหนุ่มสาวเรียกว่า ทำ พิธีไขว่ หมาย ถึงการสืบสวนถึงประวัติการสืบสายโลหิตของทั้งสองฝ่าย ถ้าหากเป็นญาติใกล้ชิดชะตาจะขวางกัน แต่งงานกันไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะเกิดภัยพิบัติแก่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย อาจเป็นอัมพาตหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้น ถือว่าเป็นข้อห้ามสำคัญซึ่งเป็นจารีตของสังคมไทลื้อ

เมื่อฝ่ายชายได้รับความ ยินยอมจากพ่อแม่แล้ว ก็จะมอบหน้าที่ให้ “ พ่อใช้ ” ซึ่งโดยปกติจะเป็นญาติหรือนายบ้านพร้อมญาติผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งไปเจรจาสู่ขอ พิธีสู่ขอใช้ขันห้า คือ พาน มีดอกไม้และธูป 5 คู่ หมากพลู ในการเจรจาสู่ขอจะกล่าวเป็นคำกลอนที่คล้องจองกัน ฝ่ายหญิงอาจตอบตกลงหรือเจรจาถามความสมัครใจของลูกสาวก่อน โดยจะให้พ่อใช้ฝ่ายหญิงไปแจ้งข่าวภายหลัง

กินดองน้อย เมื่อ ทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นเอกภาพกันดีแล้วก็จะนัดวันหมั้น ซึ่งเรียกว่า กินดองน้อย ในวันกินดองน้อย ฝ่ายหญิงจะฆ่าหมู 1 ตัว และไก่อีกจำนวนหนึ่ง จัดสำรับอาหารเลี้ยงต้อนรับญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายชายจะมอบกำไลเรียกว่า ปลอกแขนขวัญ น้ำหนักเงิน 2 หมัน 5 บี้ ให้แก่คู่หมั้น ถ้าหากคู่หมั้นมีพี่ชายหรือพี่สาวที่ยังเป็นโสดจะต้องเตรียมอีก 2 หมัน 5 บี้ ใส่พานไปมอบให้เพื่อ “ ข่มขวัญอ้ายเอื้อย ” ภายหลังพิธีหมั้นแล้วฝ่ายชายจะอยู่ในฐานะเป็น เขยพราง คือ อยู่ไปพลางก่อน หลังจากนั้นก็ทำพิธีเซ่นไหว้บอกเทวดาเรือน (ผีเรือน) เขยพรางจะอยู่ในฐานะเป็น คนสองเรือน สามารถไปมาหาสู่นอนค้างคืนได้เพื่อช่วยการงานที่บ้านฝ่ายหญิง แต่ยังไม่มีสิทธ์หลับนอนด้วยกัน ในระหว่างนั้นชายจะไม่ไปเกี้ยวพาราสีหญิงอื่น ส่วนหญิงก็จะไม่ไปลงข่วงปั่นเหมือนแต่ก่อน ทั้งจะตั้งใจเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวเตรียมกายเตรียมใจที่จะ เข้าสู่พิธีแต่งดองเรียกว่า สู่ขวัญโอม ซึ่งเขยพรางจะ เปลี่ยนสถานภาพเป็นเขยสู่ เพื่ออยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปตามปกติ ระยะเวลาจากเขยพรางไปหาเขยสู่จะกินเวลา 3 เดือน ถึง 1 ปี

lue12

กินแขกแต่งดอง

เป็นพิธีแต่งงานของเผ่า ลื้อ นิยมทำกันหลังเทศกาลออกพรรษา คือ เดือนเกี๋ยง หรือเดือนยี่ คือราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นต้นไป นิยมทำในเดือนคู่ โดยให้พระสงฆ์หรือผู้รู้ในหมู่บ้านเลือกหามื้อใสวันดีให้เพื่อเป็นสิริมงคล แก่คู่บ่าวสาว พิธีกินดองของเผ่าลื้อจะที่บ้านของฝ่ายหญิง โดยให้ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน ส่วนที่นอนหมอนมุ้งฝ่ายหญิงจะจัดหาหรือทำเองเตรียมไว้เมื่ออยู่ในวัยสาว โดยปกติงานวันที่ฝ่ายหญิงจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้และอาหารบางอย่างไว้ ล่วงหน้าเพื่อเลี้งแขกในวันรุ่งขึ้น วันที่สองเป็นวัน “ กินดอง ” จะมีแขกซึ่งเป็นญาติของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งชาวบ้านมาร่วมจำนวนมาก

พิธีกินดองเริ่มจากพิธีแห่เขยไปสู่เรือน เจ้าสาว เมื่อถึงหัวบันไดจะมีหญิงผู้หนึ่งที่เป็นกุลสตรีของหมู่บ้านเรียกว่า แม่คนดี รีบ เอาถุงเงิน ง้าว (ดาบ) และมีดอุ่ม (มีดเหน็บ) จากเจ้าบ่าว นำไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาว แล้วเข้าพิธีบายศรีเรียกว่า “ สู่ขวัญโอม ” ในพิธีสู่ขวัญโอมจะมีญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาผูกข้อมืออวยพรให้แก่คู่ สมรส หลังจากนั้นก็จะแห่สะใภ้มายังเรือนฝ่ายชาย ทำพิธีเซ่นไหว้เทวดาเรือนเพื่อขอรับเอาเขยไปอยู่เรือนของตน ในขณะเดียวกันญาติของฝ่ายชายก็จะทำพิธีสู่ขวัญรับสะใภ้ใหม่เพื่อเป็นสิริ มงคลแก่เจ้าสาว

ตามครรลองประเพณีของลื้อที่เคยปฏิบัติสืบ ต่อกันมา เขยสู่ จะ อาศัยอยู่กับพ่อตาแม่ยาย 3 ปี แล้วจึงแต่งดองกลับคืนไปอยู่เรือนพ่อแม่สามีอีก 3 ปี เรียกว่า “ สามปีไป สามปีป้อก ” ในพิธีแต่งดองกลับคืน จะมีการฆ่าหมู 1 ตัว ไก่อีกจำนวนหนึ่งทำพิธีสู่ขวัญและเงินสินสอดอีก 15 หมัน ก่อนจะลงจากเรือน ก็ทำพิธีบอกกล่าวเทวดาเรือนเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีจนครบ 3 ปี จึงจะปลูกเรือนหลังใหม่ได้เพื่อแยกสร้างครอบครัวรวมประวัติหมู่บ้านต่างๆในอำเภอเชียงคำ และ อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดพะเยา (ท่านสามารถคลิ๊กอ่านในแต่ละหัวข้อได้เลยครับ)
chaingkham

002
แผนที่บริเวณพื้นที่อำเภอเชียงคำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครั้งนั้น อำเภอเชียงคำอยู่ในแขวงน้ำลาว (รวมพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย) พื้นที่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมี เจ้าสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำแขวง ที่ว่าการแขวงตั้งอยู่ ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียง ม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ต่อมาทางราชการ ได้ยุบและปรับปรุงแขวงน้ำลาว โดยจัดเป็นบริเวณน่านเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง และบางส่วนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อ ปี พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกตำแหน่งข้าหลวง ตำแหน่งเจ้าเมือง ตั้งเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเหมือนกันทั่วประเทศ จัดตั้งจังหวัดเชียงราย แขวงน้ำลาวถูกยุบและแยกเป็นเมืองเทิง และเมืองเชียงคำ เมืองเชียงคำมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตั้งพระยาพิศาลคีรี ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงคำเป็นคนแรก

เมื่อวัน ที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น แบ่งเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย โดยโอนอำเภอพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ รวม 7 อำเภอ จัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื้นที่อำเภอเชียงคำเป็น กิ่งอำเภอภูซาง ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสบบง ตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบลทุ่งกล้วยและตำบลป่าสัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2539

เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอำเภอภูซาง ขึ้นเป็น อำเภอภูซาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550


ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอภูซาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว) และอำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน)
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอำเภอปง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจุน และอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย)ตำบลหย่วน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านธาตุสบแวน 6 บ้านแช่แห้ง 11 บ้านกอม
2 บ้านธาตุสบแวน 7 บ้านแดนเมือง 12 บ้านป่าแดด
3 บ้านหย่วน 8 บ้านตลาด 13 บ้านทุ่งบานเย็น
4 บ้านมาง 9 บ้านงุ้น 14 บ้านเปื๋อยยเปียง
5 บ้านดอนไชย 10 บ้านใหม่นันทะวงค์


ตำบลน้ำแวน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านน้ำแวน 6 บ้านชัยชุมภู 11 บ้านก้าวเจริญ
2 บ้านน้ำแวน 7 บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม 12 บ้านสันเวียงทอง
3 บ้านไคร้ป่าคา 8 บ้านสนธิ์พัฒนา 13 บ้านชัยเจริญ
4 บ้านแม่ต๋ำ 9 บ้านห้วยบง 14 บ้านแวนศรีชุม
5 บ้านผาลาด 10 บ้านป่าแดงสามัคคี


ตำบลเวียง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านปี้ 5 บ้านไชยพรม 9 บ้านดอนแก้วแก้ว
2 บ้านคือ 6 บ้านเวียง 10 บ้านปี้
3 บ้านทราย 7 บ้านพระนั่งดิน
4 บ้านล้า 8 บ้านดอนไชย

ตำบลฝายกวาง มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านฝายกวาง 7 บ้านสลาบ 13 บ้านใหม่นาสา
2 บ้านปัว 8 บ้านแวนโค้ง 14 บ้านศิวิไล
3 บ้านศรีพรม 9 บ้านใหม่เจริญไพร 15 บ้านหนองใหม่
4 บ้านหนอง 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 16 บ้านฐานพัฒนา
5 บ้านปัวใหม่ 11 บ้านสันติสุข 17 บ้านฝากวาง
6 บ้านทุ่งหล่ม 12 บ้านบัวนาคพัฒนา

ตำบลเจดีย์คำมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านวังเค็มเก่า 5
บ้านปุ 9
บ้านปิน
2 บ้านวังเค็มใหม่ 6
บ้านกว้าน 10 บ้านร่องค้อม
3 บ้านใหม่ไพรสนธิ์ 7
บ้านบุญยืน 11
บ้านอัมพร
4 บ้านปัวชัย 8
บ้านดอนลาว 12
บ้านบุญชัย

ตำบลร่มเย็น มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่มู่บ้าน
1 บ้านร้อง 9 บ้านปางถ้ำ 17 บ้านคุ้มเจริญ
2 บ้านหนอง 10 บ้านผาแดงล่าง 18 บ้านสบสา
3 บ้านหนองป่าแพะ 11 บ้านผาแดงบน 19 บ้านน้ำยวนพัฒนา
4 บ้านโจ้โก้ 12 บ้านทุ่งรวงทอง 20 บ้านร่องส้าน
5 บ้านสบสา 13 บ้านประชาภักดี 21 บ้านประชาพัฒนา
6 บ้านคุ้ม 14 บ้านห้วยสา 22 บ้านห้วยเดื่อดอยนาง
7 บ้านใหม่ร่มเย็น 15 บ้านเกษตรสมบูรณ์
8 บ้านร่องส้าน 16 บ้านบ้านต้นผึ้ง

ตำบลเชียงบาน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านปางวัว 5 บ้านแวนพัฒนา 9 บ้านแพทย์บุญเรือง
2 บ้านทุ่งมอก 6 บ้านแพด 10 บ้านเชียงบาน
3 บ้านเชียงบาน 7 บ้านเชียงคาน 11 บ้านฝั่งแวน
4 บ้านเชียงบาน 8 บ้านสบแวน

ตำบลแม่ลาว มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านทุ่งเย็น 6 บ้านน้ำมิน 11 บ้านกอก
2 บ้านทุ่งเย็น 7 บ้านน้ำลาว 12 บ้านผาลาดใหม่
3 บ้านผาลาด 8 บ้านกาญจนา 13 บ้านน้ำมินเหนือ
4 บ้านวังถ้ำ 9 บ้านสบทุ
5 บ้านแฮะ 10 บ้านคะแนง

ตำบลอ่างทอง มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านเนินสามัคคี 6 บ้านนาเจริญ 11 บ้านเนินสายกลาง
2 บ้านดอยอิสาน 7 บ้านจำบอน 12 บ้านจำบอน
3 บ้านหล่ายพัฒนา 8 บ้านสันปูเลย 13 บ้านนาเจริญ
4 บ้านบ่อน้อย 9 บ้านปางมดแดง
5 บ้านหนองบัวเงิน 10 บ้านปางมดแดงใหม่

ตำบลทุ่งผาสุข มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
คลิ๊กอ่านประวัติหมู่บ้านได้เลยครับ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านหัวทุ่ง 4 บ้านไร่แสนสุข 7 บ้านใหม่เจริญ
2 บ้านทุ่งควบ 5 บ้านหัวทุ่งใหม่
3 บ้านผาฮาว 6 บ้านทุ่งผาสุข
วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วจะมาทำเพิ่มเติมในวันหน้า...นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับที่ รายการ ที่ รายการ
1. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ 1. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน
2. ตำนานเมืองน่าน 2. แห่มวย
3. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน 3. กลองปูจา
4. ซอปี่เยาวชน คณะลูกบัวตองเชียงใหม่ 4. สืบสานล้านนา
5. ซอตั้งเจียงใหม่ พ่อดวงจันทร์ แม่บัวซอน 5. ฟ้อนแพน
6. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย นุปิง 6. ฟ้อนเงี้ยว
7. ซอพม่า ซออื่อ 7. ฟ้อนดวงเดีือง
8. ซอเงี้ยว 8. ฟ้อนหริภุญชัย
9. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง 9. ระบำเชียงแสน
10. ปราสาทไหว 10. ฟ้อนเจิง
11. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์ 11. ฟ้อนผีมด 1
12. รำวงบะเก่า 12. ฟ้อนผีมด 2
13. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์ 13. ฟ้อนผีเมืองละกอน
14. วงมโหรี 14. ล้านนาโชว์
15. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก 15. วงระนาด
16. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอก เชียงคำ พะเยา

ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาบ้านเฮา คลิ๊กชมวีดีโอได้เลยครับ


๑. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ ๓๑. เดี่ยวซึง

๒. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ ๓๒. ละอ่อนเล่นซึง

๓. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา ๓๓. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค

๔. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา ๓๔. เพลงดอกบัวตอง โดย..สุนทรีย์
๕. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑ ๓๕. บรรเลงระนาด เพลงล่องแม่ปิง

๖. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๓๖. เพลงใฝ่หามาเจย ชอบมาก

๗. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ ๓๗. ฟ้อนเล็บ

๘. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ ๓๘. ฟ้อนเจิง

๙. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ ๓๙. ตีกลองปูจา

๑๐. น้ำตกภูซาง และ วัดพระนั่งดิน ๔๐. ตีกลองสะบัดชัย
๑๑. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้ อ.เชียงคำ ๔๑. ฟ้อนสาวไหม
๑๒. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน ๔๒. ปีใหม่ม้ง ปี 2009

๑๓. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ ๔๓. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า
๑๔ แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนที่ 1 ๔๔. บรรยากาศกว๊านพะเยา

๑๕. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา ตอนนที่ 2 ๔๕. ลอยกระทงพะเยา
๑๖ ทางขึ้นภูลังกา 1 ๔๖. ในกว๊านพะเยา
๑๗ ทางขึ้นภูลังกา 2 ๔๗. ดอกบัวในกว๊านพะเยา
๑๘ ยอดภูลังกา พร้อมสาวชาวเขาสวย ๔๘. กว๊านพะเยา
๑๙. ตอนขึ้นภูลังกา ๔๙. ฟ้อนที่พะเยา
๒๐ ดอยภูลังกา ๕๐. ลอยกระทงที่พะเยา
๒๑ ชมทะเลหมอกภูลังกา ๕๑. ล่องเรือกว๊านพะเยา
๒๒. แอ่วกว๊านพะเยา ๕๒. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา
๒๓ ซอเมืองน่าน โดย. ครูคำผาย นุปิง ๕๓. บวงสรวงที่พะเยา
๒๔ ขับลื้อสิบสองปันนา ๕๔. ภูชี้ฟ้า 1
๒๕ ครูมุกดา แม่พระของเด็กดอกคำใต้ ๕๕. ภูชี้ฟ้า 2
๒๖. ซอตั้งเชียงใหม่ ๕๖. ภูชี้ฟ้า 3
๒๗. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ ๕๗. ภูชี้ฟ้า 4
๒๘. ปี่จุม โดย..โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๕๘. แอ่วเหนือ
๒๙. สะล้อซอซึง ๕๙. แอ่วเหนือ 2
๓๐. ดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง ๖๐. อยตุง

001
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ
น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์
flower1_div_md_wht
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

เกริ่นนำ ประวัติความเป็นมา :
bar

หาก จะกล่าวถึง ประวัติและความเป็นมา ของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 แล้วนั้น ถึงแม้ว่า จะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ โดยที่มีครอบครัวของ พ่ออุ้ยแก้ว แม่อุ้ยสุ มาสุข และ ครอบครัวของ พ่ออุ้ยเงิน แม่เบ้า รุ่งเรือง เป็นสองครอบครัวที่มาตั้งอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้เป็นครั้งแรก และ ต่อมาทางราชการได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ ปกครองบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ซึ่งถ้านับตามจำนวนปีพุทธศักราชแล้ว หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ก็เพิ่งมีมาได้ประมาณ 48 ปี (ปัจจุบันปี พ.ศ. 2555) ถ้าเปรียบเทียบกับอายุของมนุษย์เราแล้ว ก็คงเปรียบได้แค่วัยกลางคนเท่านั้นเอง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว บรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นั้น มีมาก่อนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งก็ได้สืบเชื้อสายกันมา และพากันอพยพ พร้อมกับย้ายที่อยู่เพื่อแสวงหาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่อยู่เป็น เนืองๆ ซึ่งผู้เขียนเองก็ได้พยายามรวบรวมและเรียบเรียง ได้สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ พ่ออุ้ยแม่อุ้ย รวมไปถึงครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์สามเณร พ่อน้อย พ่อหนาน และจากบรรดาปราชญ์ผู้รู้ต่างๆ อีกทั้งได้ค้นคว้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ขอความรู้จากหลายๆที่ หลายๆ แห่งนำมาประติดประต่อกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่จะเป็นหลักฐานเชื่อมกัน อีกทั้งให้ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆ รอบหมู่บ้านของเรา ซึ่งผู้คนในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่แล้วเป็นชนชาติพื้นเมืองดั้งเดิม หรือ คนเมืองล้านนานั่นเอง ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันนี้ อำเภอเชียงคำของเรา มีผู้คนอยู่จำนวนไม่น้อย ที่อาศัยอยู่รวมกันถึง 5 ชนชาติพันธุ์ หลักๆ ดังนี้คือ


1. พี่น้องชนชาติพันธุ์พื้นเมือง ใช้ภาษาล้านนา เป็นภาษาสื่อสารกัน มีอักษรหรืออักขระล้านนาเป็นตัวหนังสือเขียน คลิ๊กอ่านเพิ่ม
2. พี่น้องชนชาติพันธุ์ไทลื้อ ใช้ ภาษาไทลื้อเป็นภาษาสื่อสารกัน มีอักษรหรืออักขระธรรม ซึ่งก็ใช้อักษรล้านนา ซึ่งบางครั้งแทบจะแยกไม่ออกระหว่างคนพื้นเมืองกับพี่น้องไทลื้อ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน คลิ๊กอ่านเพิ่ม
3. พี่น้องชนเผ่าเมี่ยน หรือ เย้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีวัฒนธรรมชนเผ่า และมีที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาหรืออยู่ใกล้ภูเขา คลิ๊กอ่านเพิ่ม
4. พี่น้องชนเผ่าม้ง หรือ แม้ว มีวัฒนธรรมประจำชนเผ่า อาศัยอยู่พื้นลาบใกล้เชิงเขา คลิ๊กอ่านเพิ่ม
5. พี่น้องชนเผ่าไทยอีสาน ซึ่งได้อพยพมาหาที่ทำกินแห่งใหม่เป็นหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ทั้งชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท ซึ่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งก็มีหลายหมู่บ้าน หลายชุมชนในตำบลต่างๆ ในอำเภอเชียงคำนี้ คลิ๊กอ่านเพิ่ม

* หมายเหตุ ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริ ได้มีการอพยพชาวเขาเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ มาอีก 4 เผ่า เพื่อมาดูแลป่าต้นน้ำญวน ที่บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา อันได้แก่ เผ่าเมี่ยนหรือเย้า เผ่าอาข่า เผ่ามูเซอ และชนเผ่าประกากะญอ หรือ กะเหรี่ยง คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

002
แผนที่บริเวณพื้นที่อำเภอเชียงคำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
chaingkham
คลิ๊กชมเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นได้ที่ภาพข้างบนครับ

สำหรับ การกล่าวถึง ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้นั้น จะขอกล่าวถึงเฉพาะประวัติศาสตร์เรื่องราวหรือตำนาน ในพื้นเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยที่จะเน้นไปเฉพาะเขตตำบลร่มเย็น และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเราเป็นส่วนใหญ่นะครับ โดยจะขอแยกออกเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตำนาน ในส่วนต่างๆ จำนวน 5 ส่วนด้วยกันดังนี้

1. ในส่วนแรก ขอนำเสนอหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ข้อมูลมาจากเว็ปไซต์ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ที่ได้บันทึกเรื่องราวหลักฐาน ประวัติอำเภอเชียงคำ ไว้ดังนี้ คือ


อำเภอเชียงคำ
เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว แม่น้ำยวน และแม่น้ำแวน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มแม่น้ำอิง ในอดีตเป็นแอ่งอารยธรรมของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ความเป็นมาของอำเภอเชียงคำปรากฏในรูปแบบตำนาน 2 ตำนานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ตามตำนานพระธาตุดอยคำ ฉบับวัดหนองร่มเย็น เมืองเชียงคำมีชื่อเดิมว่า เวียงชะราว ตั้ง อยู่ในพื้นที่บ้านคุ้มหมู่ 6 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ พระยาผู้ปกครองเมืองได้สร้างพระธาตุไว้บนดอยนอกเมืองเพื่อล้างบาป ต่อมามีผู้พบแหล่งทองคำขนาดใหญ่ ในลำธารหลังดอย ดอยนั้นได้ชื่อว่า “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อว่า "พระธาตุดอยคำ" เมืองชะราวก็เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองเชียงคำ”

แต่ตำนานพระเจ้านั่งดิน พญาผู้สร้างเมืองชื่อว่า “พญาคำแดง” และเมืองนั้นชื่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างพระพุทธรูปมีนามว่า “พระเจ้านั่งดิน” พระพุทธเจ้าทำนายว่า สืบไปภายหน้าเมืองจะเจริญรุ่งเรือง และอุดมไปด้วยสินทรัพย์และจะได้ชื่อว่า
“เมืองเชียงคำ”

อีกตำนานหนึ่งที่กล่าวถึงวัดพระนั่งดินได้กล่าวไว้ดังนี้ วัดพระนั่งดิน Wat Phra Nang Din

เป็น วัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฏรสร้างฐานรองรับ เพื่ออัญเชิญพระประธารขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบเนื่องกันต่อมาว่า พระนั่งดิน ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธรูปนี้สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้น พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา 1 เดือน 7 วัน จึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่นๆทั่วไป

Unlike other temples the principal Buddha image here sits on the ground instead of a base. There used to be a public attempt to build a base for the image, but it turned out unsuccessful. The image was ever since called Phra Nang Din, which refers to an image sitting on the ground. Legend has it that the image was built in the time of the Lord Buddha; it was, therefore, believed to be over 2,500 years old.

ตาม ตำนานกล่าวว่า พระยาผู้ครองเมืองพุทธรสะได้ค้นพบประวัติ (ตำนาน) เมื่อนมจตุ จุลศักราช ๑๒๑๓ ปีระกาเดือน 6 แรม ๓ ค่ำ วันจันทร์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกเมตตาสรรพสัตว์รอบโลกโดยทางอภินิหาร พอพระองค์เสด็จมาถึงเวียงพุทธสะ (อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่บนดอยสิงกุตตระ พระธาตุดอยคำปัจจุบัน ทรงแผ่เมตตาและประสาทพรตรัสสั่งพระยาคำแดงเจ้าเมืองพุทธรสะในขณะนั้น ให้สร้างรูปเหมือนของพระองค์ไว้ยังเมืองพุทธรสะนี้ พอสัพพัญญูเจ้าตรัสจบ ก็ปรากฏว่ามี พระยาอินทร์องค์หนึ่ง พระยานาคตนหนึ่ง พระฤระฤาษี ๒ ตน และพระอรหันต์ ๔ องค์ ช่วยกันเนรมิตเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลังกาทวีป มาสร้างพระรูปเหมือนของพระพุทธองค์ โดยใช้เวลาสร้างหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันจึงแล้วเสร็จ

ครั้นเมื่อพระ พุทธองค์ ได้เสด็จไปรดสัตว์ทั่วถึงแล้ว จึงได้เสด็จเข้าสู่เมืองพุทธรสะอีกครั้งทรงเห็นรูปเหมือนที่ให้ทรงสร้างนั้น เล็กกว่าองค์ตถาคต จึงตรัสให้เอาดินมาเสริมให้ใหญ่เท่าพระองค์ แล้วพระสัพพัญญูเจ้าได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาล รูปปั้นจำลองจึงเลื่อนลงจากฐานชุกชี (แท่น) มากราบไว้พระสัพพัญญูเจ้า พระองค์ได้ตรัสเทศนากับรูปเหมือนที่ให้สร้างขึ้นนั้นว่า "ขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของกูตถาคตให้ครบ ๕,๐๐๐ พระวรรษา" พระรูปเหมือนนั้นได้กราบน้อมรับเอาแล้วประดิษฐานอยู่บนผืนดินนั้น พระรูปเหมือนดังกล่าวคือองค์พระเจ้านั่งดินในปัจจุบันนี้เอง

เป็นที่ น่า สังเกตว่า พระเจ้านั่งดินองค์นี้ ไม่ได้ประทับบนฐานชุกชี เหมือนกับพระพุทธรูปในอุโบสถวัดอื่นๆ มีผู้เฒ่าแก่เล่าว่า เคยมีชาวบ้านพากันสร้างฐานชุกชี แล้วอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่มีเหตุปาฏิหาริย์เกิดฟ้าผ่านลงมาที่อุโบสถถึง ๓ ครั้ง พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาลงมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบเท่าทุก วันนี้
003
พระเจ้านั่งดิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงคำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครั้งนั้น อำเภอเชียงคำอยู่ในแขวงน้ำลาว (รวมพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย) พื้นที่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมี เจ้าสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำแขวง ที่ว่าการแขวงตั้งอยู่ ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียง ม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ต่อมาทางราชการ ได้ยุบและปรับปรุงแขวงน้ำลาว โดยจัดเป็นบริเวณน่านเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง และบางส่วนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อ ปี พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกตำแหน่งข้าหลวง ตำแหน่งเจ้าเมือง ตั้งเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเหมือนกันทั่วประเทศ จัดตั้งจังหวัดเชียงราย แขวงน้ำลาวถูกยุบและแยกเป็นเมืองเทิง และเมืองเชียงคำ เมืองเชียงคำมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตั้งพระยาพิศาลคีรี ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงคำเป็นคนแรก

เมื่อวัน ที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น แบ่งเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย โดยโอนอำเภอพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ รวม 7 อำเภอ จัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื้นที่อำเภอเชียงคำเป็น กิ่งอำเภอภูซาง ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสบบง ตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบลทุ่งกล้วยและตำบลป่าสัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2539

เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอำเภอภูซาง ขึ้นเป็น อำเภอภูซาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550


ที่ตั้งและอาณาเขต


ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอภูซาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว) และอำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน)
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอำเภอปง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจุน และอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย)

ารแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอเชียงคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 134 หมู่บ้าน ได้แก่


ที่ ตำบล ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวน หมู่บ้าน

1. หย่วน
Yuan 15 หมู่บ้าน

2. น้ำแวน Nam Waen 14 หมู่บ้าน

3. เวียง Wiang 10 หมู่บ้าน

4. ฝายกวาง Fai Kwang 17 หมู่บ้าน
5. เจดีย์คำ Chedi Kham 12 หมู่บ้าน
6. ร่มเย็น Rom Yen 22 หมู่บ้าน
7. เชียงบาน Chiang Ban 11 หมู่บ้าน
8. แม่ลาว Mae Lao 14 หมู่บ้าน
9. อ่างทอง Ang Thong 13 หมู่บ้าน
10. ทุ่งผาสุข Thung Pha Suk 7 หมู่บ้าน

* บ้านห้วยเดื่อดอยนาง ขอแยกตั้งหมู่บ้านใหม่จากบ้านประชาภักดี เมื่อ 22 ต.ค. 2555

การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอเชียงคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่


ที่ เทศบาล/ตำบล เขตพื้นที่ที่ครอบคลุม

1. เทศบาลตำบลเชียงคำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหย่วน

2. เทศบาลตำบลบ้านทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล

3. เทศบาลตำบลฝายกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝายกวางทั้งตำบล

4. เทศบาลตำบลหย่วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหย่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ)

5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแวนทั้งตำบล

6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์คำทั้งตำบล

7. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเย็นทั้งตำบล

8. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงบานทั้งตำบล

9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาวทั้งตำบล

10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล

11 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งผาสุขทั้งตำบล

004
ภาพวิถีชีวิตชาวไทลื้อ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

2. ใน ส่วนที่สอง เป็นตำนานของพี่น้องชาวไทลื้อ ซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นชนชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยใน
พื้นที่เขตอำเภอเชียงคำของเรา จำนวนมากเป็นอันดับสอง ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้มีรับสั่งให้เจ้า อัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครอง นครน่าน ไปตีเมือง เชียงตุง และกวาดต้อน ชาวไทยใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศพม่า กับชาวไทลื้อ จากแคว้นสิบสองปันนาประเทศจีน อันประกอบด้วย เมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน ฯลฯ อันแต่ละเมือง ก็มีเจ้าผู้ครองนครปกครองอยู่ บรรดาผู้คน ที่ถูกกวาดต้อน มาให้ไปอยู่ที่เมือง เชียงม่วน (อ. เชียงม่วน จ. พะเยา) โดยมีเจ้า ผู้ครองนคร ที่ทรงพระนามว่า พญาคำ และพญาธนะรวมอยู่ด้วย และมีความเห็นว่า อันเมืองเชียงม่วนนี้ จะทำอาชีพใด หรือการเกษตร ก็ไม่ค่อย ที่จะได้ผลดีนัก จึงขออนุญาต เจ้าเมืองน่าน อพยพผู้คน ไปอยู่เมืองเชียงคำ ( อ. เชียงคำ จ. พะเยา ในปัจจุบัน ) และได้ ตั้งชื่อหมู่บ้าน นี้ว่า " บ้านมาง " โดยได้เอาชื่อเมืองมางที่เคยอยู่ใน อดีตมาตั้งเป็นชื่อ หมู่บ้าน พญาทั้งสอง ได้นำพวกชาว ไทลื้อ มาตั้งถิ่นฐาน หรือที่อยู่อาศัย พร้อมกับ ประกอบอาชีพ ตามที่ถนัด และได้พากัน สร้างวัดขึ้นมา วัดหนึ่ง โดยตั้งชื่อวัดว่า " วัดมาง "

ต่อมาปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีรับสั่ง ให้เจ้า อนันตวรฤทธิ์เดชฯ เจ้าผู้ครอง นครน่านไปตีเมือง สิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้งอีก ปรากฏว่า พอถึงเจ้าเมืองเชียงรุ้ง ยอมสวามิภักดิ์ แต่โดยดี และยังพบชาวไทลื้อ กลุ่มหนึ่ง ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของจีนฮ่อ ซึ่งปกครอง ด้วยระบบ ทารุณโหดร้าย จึงได้ทรงช่วยเหลือ ไทลื้อเหล่านั้น ให้พ้นจากอิทธิพล อันเลวร้าย โดยการกวาดต้อน เข้ามาอยู่ที่บ้านเหงา อ.เทิง จ. เชียงราย

ครั้นถึง พ.ศ. 2413 พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดชฯ ได้สืบราชสมบัติ แห่งนครน่าน ได้มีเจ้าเมืองสิบสองปันนาชื่อ "พญาโพธิราช " พาชาวไทลื้อ อพยพหนีภัย สงครามเข้ามาอยู่ในเมืองเทิง ซึ่งบรรดาชาว ไทลื้อต่างเรียงเจ้าเมือง องค์นี้ว่า " พญานายฮ้อย "

ในปี พ.ศ. 2416 พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดชฯ ทรงวิตก และเกรงว่าชาวไทลื้อเหล่านี้ อาจพากันอพยพกลับไปอยู่ที่เดิมอีก จึงได้อพยพไปอยู่ ที่อำเภอเชียงม่วน จ.น่าน แต่พื้นที่ของ เมืองเชียงม่วน ไม่อุดมสมบูรณ์ ชาวไทลื้อ จึงเข้าไปขออนุญาต ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ จากเจ้าเมืองน่าน พระองค์ได้โปรด ให้หัวหน้าเผ่าไทลื้อ ออกไปสำรวจ หาสถานที่ตามแหล่งต่างๆ ในที่สุดก็ไปพบ ที่ราบกว้างใหญ่ พื้นดินอุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำหย่วน แม่น้ำลาวไหลผ่าน เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าไทลื้อสืบไปจึงกลับไปถวายรายงานและก็ ได้รับอนุญาตแล้วพากันอพยพเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นั่นก็คือท้องที่ อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน

ต่อมาปี พ.ศ. 2447
พวกไทลื้อ ได้พากันตั้งหมู่บ้าน ขึ้นอีกแห่งชื่อ " บ้านธาตุสบแวน " พร้อมกับได้พากัน แยกย้ายหรือ ขยายหมู่บ้านออก ไปตั้งถิ่นฐาน อยู่ในเขตเมือง เชียงคำอีก เป็นจำนวน หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านทุ่งมอก บ้านเชียงบาน บ้านหล้า บ้านหนองลื้อ บ้านแพด บ้านหนองเลา บ้านธาตุ ฯลฯ ชาวไทลื้อ ได้พากันตั้งหมู่บ้าน เป็นหลักแหล่ง มาจนทุกวันนี้

ชาวไท ลื้อ ยึดอาชีพ การเกษตรเป็นหลัก มีการปลูกพืช ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย หมู เป็ด และไก่ ไว้ใช้งาน หรือประกอบ อาหาร ในครัวเรือน โดยถือคติว่า " ไม่ซื้อ ไม่ขาย เก็บไว้กิน และ แบ่งปันพี่น้อง "

ชาว ไทลื้อ ต่างนับถือ พุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ จากการสร้างวัด ที่มีศิลปะแบบ ของไทลื้อล้วนๆ และแบบศิลปะ ไทลื้อผสมพม่า ซึ่งในท้องที่ อ. เชียงคำ มีอยู่หลายวัด เช่น วัดหย่วน วัดมาง และวัดนันตาราม ความเชื่อถือ ของบรรพบุรุษก็คือ นับถือเทพยดา อารักษ์ ผีสาง จะเห็นได้ จากการที่มีการใหว้ผี ประจำปีของ แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะมีขึ้น เป็นประจำ

ผี ที่ชาวไทลื้อ นับถือมี 3 จำพวก ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีบ้าน และพระ (ผี) เสื้อเมือง เพราะชาวไทลื้อ เชื่อว่า เหตุการณ์ภายใน อาคารบ้านเรือน เป็นหน้าที่ ของผีบ้านผีเรือน ที่ต้องดูแล คุ้มครอง ส่วนการนับถือ ผีบรรพบุรุษ อย่างมั่นคง จะช่วยให้เกิด สวัสดิมงคล อยู่ดีมีสุข ทำมาค้าขึ้น สำหรับพระ (ผี) เสื้อเมือง จะคอยรักษา เหตุการณ์บ้านเมือง ให้อยู่ในความสงบ โดยปราศจาก เหตุร้ายต่างๆ
สมัยก่อน ชาวไทลื้อไม่นิยม นำพระพุทธรูป ไว้สักการบูชาในบ้าน โดยให้เหตุผลว่า พระพุทธรูป เป็นของสูง ที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ ควรจะนำไป ประดิษฐานในโบสถ์หรือวิหาร ไม่เหมาะสมที่จะนำมาเก็บรักษาในบ้านซึ่งเหมือนจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น

ชาว ไทลื้อ ถือคติว่า ในโลกนี้ ไม่มีใคร ช่วยเขาได้ นอกจาก ดวงวิญญาณ ของผีปู่ย่า ตายายของเขา เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ทุกบ้านจึงมี หิ้งบูชาบรรพบุรุษ ที่จัดไว้ ในห้องเป็นพิเศษ ส่วนการนับถือ ผีบ้านผีเรือน และพระ (ผี) เสื้อเมือง ชาวไทลื้อ จะมีความเชื่อมั่น อย่างจริงจัง เวลาเคราะห์หามยามร้ายอะไรขึ้น มาก็มักกล่าวหาว่า ผีบ้าน ทำเอาบ้าง พระ(ผี) เสื้อเมือง ลงโทษเอาบ้าง สุดแต่จะยก เหตุผลมาอ้าง ไปต่างๆ นานา เช่น หากออกไป นอกบ้านกลับมา มีอาการผิดปกติ หนาวจับไข้ขึ้นก็หาว่า ผีตายโหง ทำเอาโทษบ้าง พระ(ผี)เสื้อเมือง ทำอันตรายเอาบ้าง แม้แพทย์แผน ปัจจุบันรักษาไม่หาย ยังมีอาการ แบบสามวันดี สี่วันไข้เจ้าของบ้าน จะทำพิธี "สะเดาะเคราะห์" หรือที่เรียกตามภาษา พื้นบ้านว่า "กรรมเฮือน"

สำหรับ พิธีกรรม เลี้ยงพระ (ผี) เสื้อเมือง จะร่วมใจกัน จัดเป็นงานใหญ่ โดยจัดกัน เป็น 3 ปี ต่อหนึ่งครั้ง คือ เริ่มต้นในฤดู เก็บเกี่ยวในปีแรก จนครบ 3 ปี ตามปฏิทิน หรือฤดูกาล ทำนาครั้งที่ 4 ชาวไทลื้อ เรียกพิธีนี้ว่า 3 ปี 4 งวง (รวง) ข้าว เวลาทำพิธี เลี้ยงพระเสื้อเมือง เขาห้ามคนใน ออกไปที่อื่น คนนอกเข้ามา ในหมู่บ้าน มีการแสดง เขตกำหนด บริเวณหมู่บ้าน โดยการทำเฉลว (ตาเหลว) ที่สานด้วยไม้ไผ่ ไปผูกติดไว้ ที่ประตูชั่วคราว ตรงปากทาง เป็นเครื่องหมาย พร้อมกับมี หนังสือกำชับ หรือมีคนคอยป่าว ประกาศห้าม พอคนต่างถิ่น มาเห็นเข้าก็ต้อง เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่ง เพราะถ้าขืนล่วงล้ำเข้าไป ในหมู่บ้าน ในขณะที่ชาวบ้าน กำลังกระทำพิธี เลี้ยงผีประจำหมู่บ้าน บุคคลนั้น จะถูกปรับไหม แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งชาวไทลื้อ ทุกคนยินดีที่จะ ปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะถูกประณาม อย่างเสียหาย

พิธีกรรมเลี้ยงผี เริ่มทำกันตั้งแต่ ตอนเช้าตรู่เป็นต้นไป ซึ่งเป็นที่รู้จัก กันว่า ถ้ามีการเลี้ยงผี กำนันผู้ใหญ่ และชาวบ้าน ทุกหลังคาเรือน จะต้องนำไก่มีชีวิต มารวมกันที่บ้าน ของหมอผีประจำหมู่บ้าน โดยหมอผีเป็นผู้กระทำพิธีทางไสยศาสตร์ไปด้วย

เรื่องการนำไก่ มีชีวิตไปรวมกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติ ที่ทุกบ้านจะขาด เสียมิได้ ถ้าเวลานั้น เจ้าของบ้าน ที่เป็นผู้ชายไม่อยู่ อาจมีกิจธุระ ต้องออกไป ทำงานนอกบ้าน ผู้เป็นภรรยา จะต้องให้คนนำ ไก่ไปที่บ้านหมอผี แต่ตัวของนางจะไม่ไป เองเด็ดขาด เหตุผลก็คือ ผู้หญิงเป็นเพศ ที่ขวัญอ่อน มักตื่นตระหนกใจง่าย เวลาที่เห็นการฆ่าสัตว์ หรือบางทีผู้หญิง หน้าตาสวย เข้าไปในงานพิธี พระ (ผี) เสื้อเมือง อาจถูกใจ เอาไปเป็นเมีย ที่เมืองผีก็ได้ ดังนั้นในงานพิธี เลยมีเฉพาะ ผู้ชายเท่านั้น เมื่อเจ้าของ บ้านที่เป็นผู้ชาย ทุกคนอุ้มไก่ คนละตัวไป บ้านหมอผี จนได้ไก่ครบตาม จำนวนครอบครัว ขั้นตอนการ ปฏิบัติต่อมา เขาจะเชิญ หมอผีประจำหมู่บ้าน มาทำพิธี ใครที่เอาไก่ ไปก็ลงมือ เชือดคอไก่ ด้วยตนเอง แบบของใครของมัน

ส่วนอีกพวกหนึ่ง ก็จุดไฟต้มน้ำร้อน ไว้ลวกไก่ หลังจากถอนขน เสร็จก็เอาใส่รวมกัน ในกระทะใบใหญ่ ต้มให้สุก จากนั้นเอาไก่ เพียงตัวเดียว ใส่พานไม้ พร้อมกับข้าว เหนียวนึ่ง 1 จาน เทียนสีผึ้ง และสุรา 1 จอก (ประมาณ 100 ซีซี.) โดยหมอผี ประจำหมู่บ้าน จะถือไปด้วยตนเอง เพื่อเปิกการเจรจา กับพระเสื้อเมือง หรือเทพารักษ์ ประจำหมู่บ้าน

หลังจากที่ทุกอย่าง พร้อมแล้ว บรรดาผู้ชาย ต่างพากัน นั่งยองๆ ด้วยอาการ สงบนิ่ง อยู่ในบริเวณนั้น โดยหมอผี ประจำหมู่บ้าน จะเปล่งเสียง สาธยายมนต์ ตามตำราอย่างชัดเจนว่า

" ปีนี้ก็ควบไคว่ เติงเวลาแล้ว หมู่จุมจาวบ้าน ตังหลายตังมวล ได้ร่ำเปิงหา ปู่เจ้าเสื้อบ้าน จึงมาร่ำรี้ร่ำไร สูมาคารวะปู่เจ้า เสื้อบ้าน ขออาราธนา ปู่เจ้าได้รับของกิน ของทาน ดังนี้แล้วขอปู่เจ้า เสื้อบ้านจุงได้โผด กรุณาให้ ลูกให้หลาน เหลนหลีกลี้ ได้อยู่ดีมีสุข ผู้ทุกคนฮอด ไปเติงหมู หมา เป็ด ไก่ ช้าง ม้า วัว ควาย หื้ออย่าได้มี ภัยพยาธิ์มา เติงโดยแล " ต่อจากนั้น ก็ยกไก่ และสุรา ไว้บนหอ ให้เวลาประมาณ 15 นาที คาดคะเนว่า ปู่เสื้อบ้าน ได้รับของเช่นสังเวย เรียบร้อยแล้ว ก็จะเอาไก่ต้ม ตัวดังกล่าว ลงจากหอปู่เสื้อบ้าน ไปรวมกับไก่ต้ม ตัวอื่นๆ ก่อนที่จะลงมือ ฉีกเนื้อไก่จิ้ม น้ำปลากินกัน อย่างเอร็ดอร่อย พร้อมแกล้มกับสุรา ที่เตรียมเอามา ล่วงหน้า

บรรดาอาหารต่างๆ ห้ามนำเอากลับบ้าน เหลืออะไร ก็ให้เอาไว้ที่ใต้ ต้นไม้ฮุง (ต้นไทร) ใหญ่หน้าศาล ปู่เสื้อบ้าน ทั้งหมด ดังคำกล่าวที่ว่า กราบพระได้บุญ เลี้ยงผีคนได้กินอิ่มท้อง ในวันนั้น เป็นวันหยุดงานทุกชนิด คนในหมู่บ้าน ทั้งหมดจะห้าม ออกนอกบ้านไป ทางหนึ่งทางใด เด็ดขาด ต้องอยู่ในหมู่บ้าน ตลอดเวลา ถ้าใครที่เดินทาง ออกไปจากบ้าน ชาวบ้านจะถือว่า ละเมิดประเพณี แสดงว่าเป็นตัว "อุบาทว์" หรือ "ขึด" ประจำหมู่บ้าน ไม่มีผู้ใด อยากคบหา สมาคมด้วย พิธีกรรม เมืองหรือ การบูชา เทพาอารักษ์ ของแต่ละเมือง มีขนบธรรมเนียม ที่แตกต่างกันไป คนละแบบไม่ เหมือนกัน ตลอดจน การจัดพิธีกรรม ก็ไม่ตรงกัน เพราะบางเมือง จะมีพระเสื้อ เมืองไม่เท่ากัน บางเมืองมีเพียง 3 - 4 คน แต่บางเมือง มีมากถึง 20 - 30 คน ทำให้ต้องเลี้ยง กันนานถึง 3 วันติดต่อกัน และจะจัดเพียง 3 ปีต่อครั้ง เรียกว่า " 3ปี 4 งวง (รวง ) ข้าว " ในพิธี 3 ปี 4 รวงข้าวนั้น มีการสนุกรื่นเริง เฮฮาตามประสา ชาวชนบท มีการละเล่น และเสียง มโหรีปี่ซอ บรรเลงกันเต็มที่ ตลอดจนมี อาหารการกิน ทุกอย่างเลี้ยงกันเต็มที่

สัมผัสวิถีชีวิตไทลื้อ อ.เชียง คำ จ.พะเยา ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำมีวิถีการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายส่วนใหญ่จะตั้ง บ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้านไทลื้อคือจะมีบ่อน้ำไว้ประจำแต่ละบ้านนอกจากนั้น ก็ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ในบริเวณบ้านด้วย โดยปกติแล้วชาวไทลื้อจะประกอบอาชีพทำไร่นา หลังจากหมดสิ้นฤดูทำนาแล้วผู้หญิงไทลื้อก็จะพากันจับกลุ่มทอผ้าซึ่งผ้าทอไท ลื้อนั้นถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่แพ้ผ้าทอจากที่อื่น

หมู่ บ้านชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ มีอยู่ 26 หมู่บ้าน เมื่อกล่าวถึงเชื้อสายบรรพบุรุษของไทลื้อเฉพาะในอำเภอเชียงคำ สันนิฐานว่าน่าจะสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มเมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน เมืองบาน เมืองแพด และเมืองล้า ในแค้วนสิบสองพันนา โดยดูได้จากชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามชื่อเมืองเดิม

พะเยาเป็น จังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคำ และที่ ต.ฝายกวาง ต.น้ำแวน ต.เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุม เป็นต้น ทางอำเภอเชียงคำได้จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปะวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ ใกล้ ๆ กับศูนย์ทอผ้าไทลื้อจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำของไทลื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไทลื้อเก่าอายุนับร้อยปี อุปกรณ์เครื่องมือในการจับสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการจำลองห้องต่าง ๆ ของชาวไทลื้อ เช่นห้องนอน ห้องครัว เป็นต้น


005
วัดพระธาตุดอยคำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คำขวัญของ ตำบลร่มเย็น

บ้านเล็กในป่าใหญ่
ท่องไพรชมถ้ำ
ไหว้สาพระธาตุดอยคำ
เด่นงามล้ำภูอานม้า
พืชสวนเกษตรเขียวงามตา
ล้ำเลอค่าแหล่งรวมวัฒนธรรม3. ในส่วนที่สามนี้ ถือได้ว่าเป็นประวัติหรือตำนานที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรามาก
ที่สุด เนื่องด้วยมีบรรพบุรุษของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และตำนานนี้ ที่เขียนขึ้นมาโดย
คุณชัยวัฒน์ จันธิมา ซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ ในบทความดังกล่าวได้กล่าวได้ดังนี้

ด้วย ความสมบูรณ์ของชีวิตและความผูกพันต่อสายน้ำและป่าไม้ ชุมชนบ้านคุ้ม ได้รวมตัวกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงผีขุนน้ำและบวชป่าสืบชะตาต้นไม้ประจำทุกปี และที่โดดเด่นคือ การฟังเทศน์กลางแม่น้ำ หรือพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเรื่องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึ่งริเริ่มโดยพระครูขันติวชิรธรรม เจ้าคณะตำบลร่มเย็น (ปัจจุบันเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ) อันเป็นธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้เทศน์ให้เกิดฝนตกต้องตามฤดู กาล

อดีตกาลผ่านมากว่า 700 ปี เมืองเชียงคำ หรือเมืองชะราว หรือเมืองพุทธรส มีผู้ปกครองเมืองนับตั้งแต่พญาคำแดงเป็นต้นมา เล่าสืบกันว่าเมืองแห่งนี้ คือ ชุมชนบ้านคุ้ม บ้านสบสา บ้านหนอง บ้านร้อง บ้านโจ้โก้ (ความเห็นจากผู้เรียบเรียง จากคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้าน พ่ออุ้ยแม่อุ้ย ที่ได้อยู่ทันเห็นเหตุการณ์และเคยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วได้พากันอพยพ ถิ่นฐานบ้านเรือน จากหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้น ได้เล่าให้ฟังถึงว่า ในอดีตนั้น ยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงในเขตตำบลร่มเย็น เช่น บ้านแขม บ้านก๊อด บ้านดงโค้ง บ้านทุ่งเก้าพร้าว บ้านหัวนาเต๊อะ บ้านบน บ้านร่องดินแดง บ้านปางงัว เป็นต้น ซึ่งหลายๆหมู่บ้านดังกล่าวในปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นเป็นสภาพหมู่บ้าน แล้ว เนื่องจากได้กลายเป็นทุ่งท้องนาไปเสียหมดสิ้น คงเหลือไว้ให้เห็นแต่สภาพอิฐดินเผาเก่าๆ บ้างที่ฝังอยู่ใต้ดิน เวลาชาวบ้านทำไร่ทำนา ก็ขุดพบเจอเป็นจำนวนมาก บางทีก็ขุดค้นพบข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกฝังไว้เป็นจำนวนหลายชิ้นด้วยกัน) ในเขตตำบลร่มเย็น ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาในปัจจุบันนี้เอง

ในตำนานที่อ้างถึงเมืองพุทธรสแห่งนี้ ตำนานพระธาตุดอยคำ ตำนานวัดพระนั่งดิน ตำนานสิงหนวัตร และตำนานพระธาตุสบแวน ได้ลำดับเรื่องราวของการสร้างบ้านแปงเมือง โดยผู้ปกครองเมือง ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสืบทอดกันมายาวนาน และแม้บางช่วงบางเหตุการณ์เช่นกัน ที่มีผู้ปกครองเมืองใจชั่วหยาบช้ากดขี่ประชาราษฎร จึงถูกฟ้าดินลงโทษทัณฑ์ แต่เมืองเชียงคำก็สงบสุขร่มเย็นและผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันเลวร้ายเหล่านั้นมา ได้ตราบเท่าทุกวันนี้


006
ภาพวาดตำนานการพบทองคำที่พระธาตุดอยคำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

จากผู้เรียบเรียง "ตาม ตำนานเรื่องเล่า การพบแร่ทองคำระหว่างลำห้วย พ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้เล่าเรื่องปรัมปรา ให้ฟังว่า ตะก่อนเคยมีแร่ทองคำไหลออกจากลำห้วย แล้วมีแม่หม้ายยากจนเป็นคนไปพบสายแร่ทองทองนี้เป็นคนแรก นางก็ได้เก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับอยู่นาน เพราะนางถึงแม้จะเป็นคนยากจน แต่นางเป็นคนมีจิตใจที่มีคุณธรรมไม่โลภมาก บ้างก็เล่าว่า เพราะเทวดาสงสารนาง เลยเนรมิตให้นางพบกับแร่ทองคำนี้ เมื่อนางพบทองเป็นลักษณะนี้ นางก็ได้ใช้มีดทำการขูดเอาวันละเล็กละน้อยพอหลายวันเข้าก็ได้เยอะขึ้นแล้วนำ ไปขาย ทำให้ครอบครัวของนางมีฐานะดีขึ้น ชาวบ้านก็พากันแปลกใจ ไปถามนาง นางคนนี้ก็ไม่ตอบอะไร จนมีคอยแอบสังเกตและแอบตามนางไปที่นางไปหาของป่า จนไปเจอเข้ากับแร่ทองเหมือนกับทองแท่งที่ขวางเหมือนสะพานข้ามลำห้วย ก็พากันแตกตื่นไปทั่วเมือง เรื่องเลยไปถึงพระกรรณของผู้ปกครองเมืองสมัยนั้น ทำให้มีแต่ผู้คนมีความโลภ และผู้ปกครองเมืองสมัยนั้น ก็ได้สั่งให้คนรับใช้และทหาร จะพากันไปตัดทองนั้น เพื่อที่จะได้เยอะ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเลื่อย ขวาน มีด จอบ เมื่อมีความโลภ จิตไม่มีคุณธรรมดังนั้น อาจจะเพราะสิ่งศักดิ์หรือเทวดาที่คอยปกปักรักษาทองคำนี้ไว้ เมื่อมีคนใช้ขวานและเลื่อยตัดให้ขาด ปรากฎว่า ทองคำก็ขาดออกจากกันและได้ไหลเข้าไปในภูเขาเสียทั้งหมด ทำให้ไม่มีใครได้ทองคำนั้นอีกเลย พยามขุดหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดอยแห่งนี้ก็เลยได้ชื่อว่าดอยคำ ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่ามากมาย เช่น ตำนานการสร้างพระธาตุ ที่มีการขนทองคำบรรทุกบนหลังม้ามาเพื่อที่จะสร้างเจดีย์ เป็นต้น หากมีเวลาผู้เขียนจะได้นำไปลงไว้ที่เว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ ท.ทิวเทือกเขา"

ใน ปัจจุบันแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และร่องรอยของตำนานที่เล่าขานสืบกันมาจะทรุดพังและถูกทำลายลงตามเหตุแห่ง สมัย แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นความสง่างามเหนือชุมชนแห่งนี้ คงยังมีให้ลูกหลานมองเห็นอยู่บ้าง อาทิ พระธาตุดอยคำ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงคำทุกคน

อย่าง ไรก็ตามจากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยและพระสงฆ์ในชุมชนแห่งนี้ หลายท่านระบุว่า ก่อนที่จะมาเป็นชุมชนบ้านคุ้ม-บ้านสบสานั้น ชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณป่าเหนือหมู่บ้านขึ้นไปอีกราว 2-3 กิโลเมตร ที่เรียกว่า "ป่าห้วยน้ำสา" โดยบริเวณดังกล่าวพบซากอิฐเก่าของวัดร้างและเศษพระพุทธรูปจำนวนมาก เท่าที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ วัดพระธาตุทุ่งสา อยู่บริเวณป่าห้วยน้ำสา จากปากคำของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเล่าว่า ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีแสงคล้ายดวงแก้วลอยขึ้นมาในบริเวณพระธาตุนั้น แล้วค่อย ๆ เคลื่อนมาวนเวียนที่พระธาตุดอยคำ จากนั้นก็ลอยมาที่วัดคุ้ม ลอยต่อไปยังวัดพระนั่งดิน และกลับมาเช่นเดิม เป็นอย่างนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้ว นอกจากนี้ในบริเวณนั้น ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงประหลาดคล้ายเสียงฆ้อง เสียงกลองตีดังสนุกสนานเหมือนงานวัดอยู่บ่อย ๆ เช่นกัน วัดโป่งหนองขอน อยู่บริเวณไม่ห่างไกลจากวัดพระธาตุทุ่งสานัก ตามคำบอกเล่าได้ระบุว่ามี "บ่อจืน" (บ่อตะกั่ว) ในบริเวณนั้นด้วย ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ถลุงเงิน ถลุงทองคำในอดีต ซึ่งตำนานได้กล่าวถึงสายแร่ทองคำในเขตนี้ด้วย ต่อมาชาวบ้านได้ถมบ่อนี้เพราะวัวควายมักจะตกลงไป

วัด ห้วยถ้ำอยู่บริเวณห้วยถ้ำหรือ "ดอยโปด" (ภูเขาถล่ม) ที่แห่งนี้เล่าว่า มีถ้ำที่เก็บพระพุทธรูปและวัตถุโบราณหลายอย่างในช่วงสงครามพม่า (ประมาณ พ.ศ. 2101) แต่ต่อมาน้ำได้เซาะดินเกิดถล่มปิดถ้ำไว้ หลายปีต่อมามีชาวบ้านรุ่นหลังไปขุดค้นและขโมยพระพุทธรูปออกมาได้จำนวนไม่ นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปออกมาได้จำนวนไม่น้อย บางส่วนก็เก็บรักษาบูชาที่วัดคุ้ม

นอก จากนี้ยังมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณได้ที่ บริเวณ "วังกว๊าน" ปัจจุบันเป็นที่สวนและไร่นาของชาวบ้านไปแล้ว เล่ากันว่า เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน "พ่ออุ๊ยหม่องคำ" ได้พบพระพุทธรูปทองจำนวนมากในบริเวณนี้โดยบังเอิญ ชาวบ้านแห่ไปขุด แต่ปรากฏว่ามีแต่ผงขี้เถ้า

007
พระครูขันติวชิรธรรม “ตุ๊ลุงเพชร” ปราชญ์พระสงฆ์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

พระครูขันติวชิรธรรม ปราชญ์พระสงฆ์ เจ้าคณะตำบลร่มเย็น เล่าให้ฟังว่า นอกจากพุทธสถานต่าง ๆ แล้ว บริเวณนี้ยังปรากฏร่องรอยของการทำการเกษตรของชุมชนดั้งเดิมด้วย คาดว่าจะเป็นการทำนา เพราะปรากฏมีคันนาบางแห่งซึ่งขณะนี้ได้ฟื้นเป็นป่าไปหมดแล้ว พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยหลายคนเล่าว่า บริเวณป่าห้วยสา ยังมีบริเวณที่เรียนกว่า "ทุ่งทัพ" อันเป็นที่พักของกองทัพที่มาตั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยปรากฏมีร่องน้ำหนึ่งชื่อ "ร่องขี้ม้า" แสดงว่าอาจจะมีกองทหารม้ามาตั้งอยู่ที่นี่ด้วย นอกจากนั้นยังมีทุ่งเลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า "กอดสองห้อง" และ"กอดป่าครั่ง"

พ่อ อุ้ยแม่อุ้ยหลายท่านช่วยกันวิเคราะห์ว่า การโยกย้ายวัดและชุมชนจากป่าห้วยสา ลงมาสู่บ้านคุ้มนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากการถูกรบกวนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อาจจะเป็นไชยภูมิในการรบหนึ่ง เนื่องจากบริเวณบ้านคุ้มมีสาขาน้ำยวนและร่องลำห้วยมากมาย เหมาะจะเป็นคูป้องกันข้าศึกได้ หรืออาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนมีสิงสาราสัตว์มากชอบออกมารบกวนสัตว์เลี้ยงของ ชาวบ้านหนึ่ง หรืออาจจะเพราะมีพื้นราบมาก มีพื้นที่ชุ่มน้ำ "หนอง" ได้รับน้ำจากหลายสาย ฯลฯ

หลัง จากนั้นหนองและร่องน้ำบางสายก็ตื้นเขิน จึงมีการขยายชุมชนและมีราษฎรจากที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะจากจังหวัดน่านอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมอีก ชุมชนบ้านคุ้มและบ้านสบสาก็ขยายเป็นบ้านหนอง บ้านร้อง บ้านโจ้โก้ ฯลฯ

ใน ส่วนชุมชนเก่าแก่ที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่านั้น ก็กลับฟื้นเป็นป่าที่สมบูรณ์ กลายเป็นป่าใช้สอยหรือป่าชุมชนของชาวบ้าน แต่ในช่วงปี 2505 รัฐบาลกลับเปิดให้เอกชนสัมปทานป่าบริเวณนี้ ทำให้ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนถูกโค่นล้มลงไปจำนวนมาก นายทุนได้ใช้ช้างลากติดต่อกันหลายปี จนมีชื่อบริเวณหนึ่งว่า "ปางช้าง"

อย่าง ไรก็ตามประมาณช่วงปี พ.ศ. 2512 พ่อหลวงหวัน จอมนาสวน ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคุ้ม จึงประกาศให้ป่าห้วยสาเป็นเขตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ห้ามมีการตัดไม้ทำลายป่าจากบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้แต่เพียงคนในชุมชนที่ต้องการสร้างบ้านเท่านั้น แต่ก็ถูกท้าทายจากภายนอกบ้าง

สืบ ต่อกันเรื่อยมาจนถึงสมัยที่นายเจริญ แจ้งสว่าง ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านประมาณปี 2533 ได้มีการตั้งกฎระเบียบป่าห้วยสาอย่างเข้มงวดอีกครั้ง มีการตั้งคณะกรรมการและลงโทษอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานราชการป่าไม้เข้าร่วมดำเนินงานด้วย จนทำให้ป่าผืนนี้สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำด้านตะวันออก

สำหรับ ป่าต้นน้ำห้วยสานี้ประกอบด้วยลำห้วยกว่า 10 สาขา ได้แก่ ห้วยถ้ำ ห้วยหวายฝาด ห้วยต้นหล้อง ห้วยแคแดง ห้วยครูบา ห้วยคาวตอง ห้วยน้ำบง ฯลฯ ไหลรวมกันเป็นห้วยน้ำสายาวประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่การเกษตรกว่าหมื่นไร่ ในสองตำบลได้แก่ ตำบลร่มเย็นและตำบลเจดีย์ อันเป็นพื้นที่ผลิตข้าว ข้าวโพด หอมแดง สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน ทั้งนี้น้ำสานั้นมีไหลตลอดทั้งปีทำให้ทำการเพราะปลูกพืชได้ทุกฤดู

ด้วย ความสมบูรณ์ของชีวิต และความผูกพันต่อสายน้ำและป่าไม้ ชุมชนบ้านคุ้มได้รวมตัวกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการเลี้ยงผีขุนน้ำและบวชป่าสืบชะตาต้นไม้ประจำทุกปี และที่โดดเด่นคือการฟังเทศน์กลางแม่น้ำ หรือพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเรื่องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึ่งริเริ่มโดยพระครูขันติวชิรธรรม เจ้าคณะตำบลร่มเย็น อันเป็นธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้เทศน์ให้เกิดฝนตกต้องตามฤดู กาล

เรื่อง พระยาปลาช่อนนี้ มีเรื่องเล่าอยู่ว่า ณ ดินแดนแห่งหนึ่งได้เกิดความแห้งแล้งทุกข์เข็ญยิ่งนัก แม่น้ำแห้งขอดจนกาและแร้งสามารถบินลงมาจิกกินกุ้ง หอย ปู ปลาในหนองได้ นอกจากนี้ข้าวกล้าไร่นาผู้คนก็แห้งตายไม่มีเหลือ พระยาปลาช่อนผู้มีใจกุศล อันก็คือพระโพธิสัตว์ ก็ได้แสดงปาฏิหาริย์บังเกิดให้มีฝนฟ้าตกลงมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในที่นี้หมายถึงการสั่งสอนให้มนุษย์มีใจรักในหมู่ญาติพี่น้องของตน เมื่อญาติพี่น้องมีทุกข์ตนเองก็จะต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

ธรรม เทศนาปลาช่อนบทนี้อาจจะสอนใจคนในยุคสมัยปัจจุบันได้ดี หากทุกคนช่วยกันรักษาป่า รักษาแม่น้ำลำธาร ไม่ตัดไม้ทำลายแม่น้ำเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวคนเดียว ซึ่งถ้ารักษาป่าก็หมายถึงการเกื้อกูลญาติพี่น้องนั่นเอง ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ เมืองของเราก็มั่นคงถาวร ปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่เมืองเชียงคำน่าจะพิสูจน์ให้เราประจักษ์ได้ไม่มากก็น้อย

008
ภาพบรรยากาศทุ่งนา ก่อนทางเข้าหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
009
ป้ายชื่อหมู่บ้าน อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

4. ในส่วนที่สี่นี้ เป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ
จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เป็น หมู่บ้านที่ได้ตั้งชื่อขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทางการได้ทำการแยกหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ออกมาจากบ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 ก่อนมีตั้งชื่อหมู่บ้านนั้น บ้านกษตรสมบูรณ์ ได้มีชื่อเก่าว่า "บ้านโจ้โก้ใหม่" ซึ่งก็สืบเนืองมาจาก เป็นหมู่บ้านที่ขยายตัวและเริ่มมีประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในการปกครองของบ้านโจ้โก้ ทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความลำยากบาก ทำให้หน่วยงานราชการ อำเภอเชียงคำ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะตั้งเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ขึ้นมา โดยให้ชาวบ้านได้มีการประชุม เลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งในที่ประชุมของชาวบ้าน ก็มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ว่า "จะตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 "

010
ทางเข้าหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา บ้านเกษตรสมบูรณ์

สำหรับ ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะกลายมาเป็นบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในปัจจุบันนี้ ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้รู้ พ่ออุ้ยแม่อุ้ย พ่อหน้อย พ่อหนาน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้เล่าให้ฟังถึง เรื่องราวความเป็นมาในอดีตของผู้คนชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ซึ่งมีที่ไปที่มาต่างที่ต่างทางกัน เพราะในสมัยอดีตนั้น มีการอพยพย้ายที่ทำกินกันไปตามที่ต่างๆ ที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ทำกิน โดยเฉพาะบริเวณไหนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ก็มักจะมีหมู่บ้านไปรวมตัวกันอยู่ ณ บริเวณจุดนั้น การเดินทางในสมัยอดีตนั้น ใช้วิธีการเดินทางโดยล้อเกวียน การเดินทางไปเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือไปเป็นกลุ่มเป็นคณะบ้าง โดยได้เดินทางมาจากทางตำบลเจดีย์คำ เช่น บ้านร่องค้อม บ้านอัมพร บ้านปัว บ้านปีน บ้านกว๊าน บ้านปุ๊ บ้านบุญยืน บ้านดอนลาว เป็นต้น ที่มาจากตำบลเวียง ก็มีเช่น บ้านปี้ บ้านทราย บ้านกอม บ้านดอนแก้ว เป็นต้น และก็มาจากตำบลอื่นๆ เช่น ตำบลแม่ลาว ตำบลหย่วน ตำบลเชียงบาน ตำบลทุ่งกล้วย ก็มีอยู่บ้าง ฯลฯ เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นเขยหรือเป็นสะใภ้เสียมากกว่า เพราะราษฎรส่วนใหญ่แล้ว จะสืบเชื้อสายมาจากทางตำบลร่มเย็นมากกว่ามากกว่าการสืบเชื้อสายมาจากตำบล อื่น โดยบางครอบครัวก็ได้อพยพย้ายมาจาก บ้านร้องเก่า บ้านร้องใหม่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านห้วยสา บ้านคุ้ม บ้านสบสา บ้านหนองร่มเย็น บ้านโจ้โก้ บ้านปางถ้ำ ฯลฯ เป็นต้น
011
สตบ.ประจำหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ (ชรบ. และ อฟปร.)
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ชุมชน เหล่านี้ สันนิษฐานว่า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 โดยราษฎรกลุ่มแรกนั้น เป็นคนพี้นเมืองในท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่แล้ว และประมาณ ปี พ.ศ. 2441 ได้มีราษฎรจากจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอื่นๆ ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ดั้งเดิมนั้นสืบเชื้อสายมาจากผู้คนพื้นเมือง ได้อาศัยกันอยู่ที่่บ้านก๊อด บ้านบน บ้านแขม บ้านร่องดินแดง บ้านโจ้โก้ "ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้ ไม่ปรากฎรูปร่างหรือสภาพหมู่บ้านให้เห็นเป็นหมู่บ้านแล้ว เพราะพื้นที่บางส่วนกลายเป็นทุ่งนา ที่ไร่ที่สวน เป็นที่ทำการเกษตรของหมู่บ้านไปหมดแล้ว มีเพียงแต่บ้านโจ้โก้เท่านั้น ที่ยังคงสภาพให้เห็นหมู่บ้านอยู่อยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

012
เส้นทางลัดจากบ้านน้ำเกาะ เข้าสู่บ้านยอด ที่เห็นไกลๆโน่นคือดอยผาช้าง เมื่อข้ามไปก็จะถึงบ้างปางส้าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ผู้คนในสมัยอดีตเดินลัดเลาะไปจนถึง ห้วยลึก บ้านหนองห้า (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในปัจจุบัน) บ้านต้นผึ้ง ในเขตตำบลร่มเย็น

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ในสมัยอดีตนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะพากันอพยพย้ายถิ่นทำมาหากินมาจากจังหวัดน่าน ด้วยการเดินลัดเลาะตามห้วยและผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆมา ในปัจจุบันนี้ เส้นทางที่พ่ออุ้ยแม่ได้พากันเดินทางอพยพมาแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็น เพราะเส้นทางบางช่วงได้ถูกตัดขาดและบดบังด้วยต้นไม้ใบหญ้าไปหมดแล้ว จากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อุ้ย ท่านได้เล่าให้ฟังอีกว่า "เส้นทางที่พวกเขาได้พากันเดินมาจากจังหวัดน่านนั้น เป็นเส้นทางที่แสนจะลำบากมาก ต้องพากันเดินเท้ารอนแรมนอนกลางดินกินกลางป่า ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งก็เป็นหนทางเดินป่าที่ ชาวบ้านเหล่านั้นใช้สำหรับสัญจรในการไปทำไร่ข้าว หรือไร่ฝิ่นบ้าง ผ่านมาทางอำเภอปัว เข้าอำเภอเชียงกลาง ผ่านอำเภอสองแคว ของจังหวัดน่าน เข้าสู่ที่บ้าน ผาหลัก บ้านยอด บ้านห้วยเหาะ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านผาสิงห์ ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่น้องชาวไทลื้อ อยู่ในพื้นที่เขต เทศบาล ต.ยอด อ.สองแคว จ.หวัดน่าน เข้าสู่บ้านปางส้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทุ่งนา และเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ ดังนั้นจึงมีชาวบ้านหลายครอบครัว พากันตั้งรกรากปักฐานกันที่นี่ก็เยอะ และหลายๆครอบครัวก็พากันเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย (หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ก็ได้รับการแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดพะเยา) สืบไป

013
ดอยผาช้าง ถ่ายจากบ้านผาสิงห์ (บ้านห้วยเหาะ ) ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
014
ภาพผู้คนที่อพยพส่วนหนึ่งที่ตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่บ้านห้วยเหาะ (บ้านผาสิงห์) บ้านปางส้าน บ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ปัจจุบันก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นหลักฐานยืนยันแสดงให้เห็นได้ว่า มีการอพยพกันจริงๆ ในสมัยนั้น
เพราะบรรดาผู้คนที่เห็นเหล่านี้ ก็เป็นญาติพี่น้องของผู้เขียนเอง และได้เล่าให้ฟังถึงการเดินทางในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
015
เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามไหล่เขา แห่งเทือกเขาดอยจี๋ ที่เมืองเห็นไกลๆ ก็คือดอยผาช้าง
ข้างล่างเทือกเขานี้ก็เป็นบ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ผู้ คนที่ได้อพยพถิ่นฐานเหล่านี้ ได้เดินทางลัดเลาะผ่านไปตามลำห้วยต่างๆ ผ่านดอยกู้ ดอยจี๋ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงมาก แม้ในปัจจุบันจะมีทางลาดยางที่สะดวกสบายแล้ว ก็ถือว่าเป็นทางที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่พอสมควร ส่วนใหญ่หากผู้คนที่สัญจรจากอำเภอเชียงคำ เพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดน่าน จะต้องผ่านเส้นทางนี้ และส่วนใหญ่ก็จะต้องพากันแวะพักดื่มน้ำเย็นธรรมชาติที่ไหลออกมากลางหุบเขา ดอยจี๋ และแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อดอยจี๋แห่งนี้เสียก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการแวะพักร่างกายที่เมื่อยล้าจากการเดินทาง เป็นการเดินทางอย่างมีสติและไม่ประมาทด้วย เนื่องด้วยเส้นทางเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีแต่หุบเขาและเหวลึกมาก อีกทั้งเป็นเส้นทางที่รถต้องวิ่งสวนทางกัน ดังนั้น ควรที่จะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัย

016
ปัจจุบันเส้นทางจากอำเภอเชียงคำไปจังหวัดน่าน เป็นทางลาดยางสะดวกสบายแล้ว ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงจังหวัดน่าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ผู้ เดินทางเหล่านั้นได้เดินทางรอนแรมจนกระทั่งเดินทางมาถึงห้วยลึก และส่วนใหญ่ก็จะมานอนพักแรมกันที่นี่จำนวนหนึ่งคืน " บางครั้งบางคราวถ้ามีแรงเดินมากหน่อยก็จะเดินต่อไปเพื่อพักที่บ้านปางถ้ำ" พวกท่านได้เล่าให้ฟังว่า "บริเวณที่แห่งนี้ พบรอยเท้าคล้ายรอยเท้ามนุษย์ปรากฎอยู่บนก้อนหิน เป็นสถานที่สงบร่มเย็น ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากรากไม้ อีกทั้งยังมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ซึ่งต่อมาในปัจจุบันผู้คนต่างก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมชม และเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาท"


017
รอยพระบาท สันนิษฐานว่า เป็นรอยพระบาทพระอรหันต์หรือพระอริยะ ที่ห้วยลึกเลยบ้านต้นผึ้งไปเล็กน้อย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
018
พระพุทธรูปในถ้ำผาแดง ที่บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
019
ดอยผาข่าม หรือ ดอยผาขาม ที่มีประวัติและตำนานมากมาย อีกทั้งเคยเป็นที่หลบภัยทางการเมืองในสมัยก่อนด้วย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

จาก นั้นก็ผ่านบ้านต้นผึ้ง ผ่านบ้านผาแดงล่าง เป็นบ้านชาวเขาเผ่าเย้า หรือ เมี่ยน เข้าสู่บ้านปางถ้ำ ผ่านบ้านปางปอบ "ปัจจุบันเรียกบ้านน้ำญวนพัฒนา" ได้มาตั้งรกรากปักฐาน ณ บ้านก๊อด บ้านบน บ้านแขม บ้านโจ้โก้ บ้านร่องดินแดง ส่วนหนึ่งก็ลงไปทางบ้านคุ้ม บ้านหนอง เข้าสู่ตำบลเจดีย์คำก็มี เพราะเหตุแห่งความยากจน จึงได้พากันออกรอนแรมเดินทาง เพื่อที่จะหาที่ทำกินแห่งใหม่" จากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยเม่อุ้ย ได้เล่าให้ฟังว่า ในครั้งอดีตนั้น บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ พืชผักธัญญาหาร สัตว์ป่า สัตว์น้ำ มีอยู่ชุกชุมจำนวนเยอะมาก ทำให้ผู้คนได้พากันอพยพครอบครัวมาอยู่รวมกลุ่มกันนั้นบริเวณแห่งนี้ บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ เดิมทียังไม่เป็นหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็นป่าไม้เล็กๆ พืชพันธุ์และไม้ต่างๆ ไม่ใหญ่โตมากนัก ส่วนมากเป็นไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ตองตึง ไม้เหียง และเป็นป่าหญ้าคา หรือที่เรียกว่า ป่าแพะ เป็นต้น ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เคยมีชาวเขามาอาศัยอยู่ด้วย สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทำมาหากินของชาวบ้านบ้านก๊อด บ้านบน และบ้านโจ้โก้ของชาวบ้านในสมัยนั้น


020
แผนที่การเดินทางจากอำเภอเชียงไปสู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
021
แผนที่การเดินทางจากอำเภอเชียงไปสู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
022
พ่ออุ้ยแก้ว แม่อุ้ยสุ มาสุข ผู้ก่อตั้งบ้านเกษตรสมบูรณ์
มาอยู่เป็นครอบครัวแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
ต่อ มา เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ได้มี ครอบครัวของนายแก้ว มาสุข และ ครอบครัวของ นายเงิน รุ่งเรือง ได้พากันย้ายจากบ้านก๊อดและบ้านทุ่งบน มาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ โดยได้ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันที่ 4 แยก ทางไปบ้านโจ้โก้ในปัจจุบัน และต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านครอบครัวอื่นๆ ได้ทยอยกันย้ายตามมาจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ในครั้งตอนที่ย้ายครอบครัวกันมาครั้งแรกนั้น บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ ยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านตามหมู่บ้านเดิมอยู่ มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง 1 คน ในสมัยนั้นคือ นายเป็ง ฐานะราช ชื่อหมู่บ้านคือ บ้านโจ้โก้ มีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดดอนมูลหรือวัดโจ้โก้เก่า และเรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านโจ้โก้ใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ต่อมา นายเป็ง ฐานะราช ได้เสียชีวิตลง ทางราชการได้เลือกและแต่งตั้งให้ นายทอง หายทุกข์ เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อมาอีก 10 กว่าปี และเมื่อ นายทอง หายทุกข์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทางราชการได้เลือกและแต่งตั้งให้ นายมานพ ฐานะราช สืบต่อมา จากนั้นไม่นาน ทางราชการได้แบ่งการปกครองใหม่ คือ ได้แยกตำบลเจดีย์คำ ออกเป็น ตำบลร่มเย็น จากหมู่ที่ 15 ให้เป็นหมู่ที่ 4 และเปลี่ยนการปกครองจากจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520

023
วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับบ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

สำหรับ หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ทางองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการวางเสาไฟ และปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2527 เมื่อมีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้านของเรา และมีผู้คนพากันอพยพครอบครัวมาอยู่ยังหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้เพิ่มมาก ขึ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทางชาวบ้าน จึงมีการประชุมตกลงกัน เพื่อที่จะขออนุญาตทางการ ที่จะทำให้ชุมชนของตนเองตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นำขึ้นมาเพื่อปกครองหมู่บ้านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้เห็นสมควรแล้ว จึงได้แจ้งให้ทางราชการทราบ และตั้งชื่อชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากเห็นว่าสภาพของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านข้าวปลาอาหาร ที่ทำกิน มีแม่น้ำและลำเหมืองไหลผ่าน สามารถที่จะทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

024

025

นายอินแสวง มาสุข
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2535
นายเหลา รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

เมื่อ ได้ชื่อหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านได้พากันเลือกผู้ใหญ่ใหม่ โดยได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้เข้าร่วมสมัครจำนวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่งเรือง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า หลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยที่ทางการมาดำเนินการในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ให้ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ได้เลือกให้ นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ท่านก็ได้ปกครองหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นเวลา 2 ปี และได้ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เมื่อ นายอินแสวง มาสุข ได้ลาออก ทางราชการจึงได้ให้ชาวบ้านเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้านคนใหม่ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออก และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น ในการลือกตั้งครั้งนี้ มีชาวบ้านมาสมัคร เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายคน หนึ่งในนั้นคือ นายเหลา รุ่งเรือง และเมื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ปรากฎว่า นายเหลา รุ่งเรือง ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในชุมชนของตนเองสืบมา และทางการก็ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และท่านได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระถึง 2 สมัย และหมดวาระสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546


026
นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

เมื่อ นายเหลา รุ่งเรือง ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ สมัยที่ 2 ท่านก็ไม่ได้สมัครต่อในสมัยที่ 3 แต่ท่านได้ไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นแทน โดยท่านได้ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น และได้เปิดโอกาสให้แก่น้องชายของตนเอง เข้ามาเพื่อสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ แทนตำแหนงที่ว่างลง ทางราชการก็ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงเป็นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ คนใหม่ ก็ได้มีชาวบ้านมาสมัครกันหลายคน แต่เมื่อชาวบ้านได้ทำการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ปรากฎว่า นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ก็ชนะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ และทางราชการก็ได้แต่งตั้งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และได้ปกครองหมู่บ้านจนครบวาระสมัยที่ 1 เมื่อหมดวาระในสมัยแรก ก็ไม่มีใครสมัครอีก เนืองจากชาวบ้านมีมติ เห็นว่าท่านได้ทำงานช่วยเหลือหมู่บ้านอย่างจริงจัง และนำพาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง ชนะเลิศได้ที่ 1 ในการประกวดหมู่บ้านประจำอำเภอถึง 2 สมัยซ้อน เนื่องจากท่านเป็นผู้นำหนุ่มไฟแรง และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน เป็นประชาธิปไตย ไม่มีอคติลำเอียง ไม่เลือกญาติพี่น้อง ทำงานอย่างจริงจัง ทำให้ได้รับความไว้วางใจ เป็นที่รักและเคารพของชาวบ้าน แม้ในสมัยที่สอง ท่านจะไม่อยากจะรับตำแหน่ง แต่ชาวบ้านก็ยังให้การสนับสนุน เนื่องจากในสมัยที่ 2 ท่านมีสิทธิ์ที่จะชิงตำแหน่งกำนันตำบลร่มเย็น ที่หมดวาระลง แต่เมื่อท่านสมัครเข้าชิงปรากฎว่า การเลือกตั้งกำนันตำบลร่มเย็นในครั้งนี้ ไม่ได้เหมือนครั้งก่อนๆ คือ ในสมัยนี้ (พ.ศ. 2552) การรับสมัครและการเลือกตั้ง ให้เลือกกันที่ประชุมของอำเภอ และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ใช่ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลอีกต่อไปแล้ว แต่ให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมุ่บ้านเป็นคนเลือกกันเอง เพราะฉะนั้นผู้นำหมู่บ้านทั้งตำบลร่มเย็น ที่มีเพียง 21 หมู่บ้านก็ได้ใช้ดุลพินิจและความคิดเห็นของลูกบ้านของตนเอง เลือกกำนันคนใหม่ ปรากฏว่า ท่านกำนันคนเก่า คือ นายเจริญ ก็สมัครเข้าชิงตำแหน่งในสมัยที่ 2 เหมือนกัน ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งกำนันเจริญ ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 8 คะแนน ท่านเพ้ไปเพียง 3 คะแนน ทำให้ท่านไม่ได้เป็นกำนันตำบลร่มเย็น เนื่องจากชาวบ้านคาดว่า หากท่านได้ดำรงตำแหน่ง คงจะทำให้หมู่บ้านและตำบลร่มเย็น พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเห็นผลงานของท่านที่ทำไว้กับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา อย่างไรก็แล้วตาม ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้ นายธงชัย มาสุข และนายกวด แจ้งสว่าง เป็นผู้ช่วย ในสมัยแรก และในสมัยที่สอง พ.ศ. 2552 ได้ตั้งนาย ธงชัย มาสุข และ นายติด วงศ์แก้ว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยกันทำงานและพัฒนาหมู่บ้าเกษตรสมบูรณ์ของเราสืบไป

027
บรรยากาศท้องทุ่งนา มีลำเหมืองไหลผ่านหมู่บ้าน เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมเป็นอย่างดี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

2.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน :

พื้นที่ โดยทั่วไปของหมู่บ้าน เป็นที่ราบพื้นที่ใกล้เชิงเขา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้ภูเขา และติดทุ่งนา ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำเทือกสวน ไร่นา ได้ตลอดปี ทุ่งนา ไม่เคยว่างจากการทำการเกษตร ทั้งการปลูกหอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ถั่วลิสง ยาสูบ ทำสวนลำไย ลิ้นจี่ สวนขิง สวนยางพารา เป็นต้น

028
บริเวณสวนลำไยของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ถ่ายจากดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
029
ผลิตผลการเกษตรการปลูกยางพาราของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
030
บริเวณหมู่บ้านของเรามีลำเหมืองผ่านทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี ถ่ายจากหน้าบ้านผู้เขียน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
031
สภาพถนนหนทางในบริเวณหมู่บ้านของเรา ชาวบ้านจะช่วยกันดูแลรักษาและร่วมกันพัฒนาตลอดเวลา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
032
บริเวณท้องทุ่งนาของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ยามข้าวนาเริ่มออกรวงเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่ง
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
033
กิจกรรมตักบาตรถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
034
บรรยากาศในบริเวณหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

3. อาณาเขตติดต่อ :

บ้าน เกษตรสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป มีชัยภูมิที่ดี และมีอาณาเขตติดต่อ ทั้งภูเขา ทุ่งนา แม่น้ำ และพื้นที่ทางการเกษตร อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จึงได้ชื่อว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทุ่งนา บ้านโจ้โก้ หมู่ ๔ ต.ร่มเย็น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูเขา และสวนลำไย สวนยางพารา ของชาวบ้าน และอ่างเก็บน้ำญวน

ทิศใต้ ติดต่อกับ สวนมะขามและสวนลำไยของชาวบ้าน และห่างออกไป 1 กิโลเมตร ติดกับบ้านห้วยสา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สวนลำไย ของชาวบ้าน และบ้านใหม่เจริญสุข


4.จำนวนประชากรของหมู่บ้าน :

บ้าน เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรอยู่ทั้งหมด 138 ครัวเรือน จำนวนประชากร 489 คน เป็นเพศชาย 244 คน เป็นเพศหญิง 245 (พ.ศ. 2551)

4.1 คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์

ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรอยู่ทั้งหมด 138 ครัวเรือน จำนวนประชากร 489 คน เป็นเพศชาย 244 คน เป็นเพศหญิง 245 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาเมื่อปีพุทธศักราช 2533 มีผู้ใหญ่บ้านปกครองมาแล้วจำนวน 3 คน ดังนี้


ที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง

1. นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2533 - 2535

2. นายเหลา รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ( 2 สมัย)

3. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 -ปัจจุบัน (สมัยที่ 2)


แผนผังคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน035
036
ส.อบต. ก้าน กลิ่นหอม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส.อบต. เพลิน มาสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

037

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน

038
039
นายธงชัย มาสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1

นายติด วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2

040
ป้ายแผนผังการบริหารหมู่บ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม


คณะกรรมการหมู่บ้าน :


เพื่อ ให้การทำงานของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุข สงบ สามัคคี จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมเข้ามาบริหาร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

1. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน

2. นายธงชัย มาสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1

3. นายติด วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2

4. นายก้าน กลิ่นหอม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น

5. นางนันทิกานต์ คิดหา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น

6. นายหมาย ฐานะราช
คณะกรรมการหมู่บ้าน

7. นายสิทธิ์ แจ้งสว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้าน

8. นายวาสน์ มาสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน

9. นายเพชร ฉลาดแหลม
คณะกรรมการหมู่บ้าน

10. นายดวล แจ้งสว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้าน

11. นายบุญทา มาสุข
คณะกรรมการหมู่บ้าน

12. นายค่าย มาสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน

13. นายเพลิน มาสุข
คณะกรรมการหมู่บ้าน

14. นายบุญธรรม มาสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน

15. นายจันทร์ ใจใหญ่
คณะกรรมการหมู่บ้าน

16. นายสมฤทธิ์ ฐานะราช
คณะกรรมการหมู่บ้าน

17. นายกวด แจ้งสว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้าน


ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

1. นายศรีวรรณ ทองสุข 6. นายเจริญ มาสุข
2. นายเสริฐ แจ้งสว่าง 7. นายสิทธิ์ กันทะสอน
3. นายอินทร์ ฉลาดแหลม 8. นายฝาย ทะนันไชย
4. นายเป็ง อินแสนสืบ 9. นายรัตน์ แจ้งสว่าง
5. นายเหลา รุ่งเรือง 10. นายหมาย ฐานะราช


คณะกรรมการ อสม. ประจำหมู่บ้าน

1. นายก้าน กลิ่นหอม
ประธาน
2. นายสมอาด รุ่งเรือง

รองประธาน
3. นายสุวัจน์ รุ่งเรือง
เลขานุการ
4. นางสมบูรณ์ หมื่นศรี
เหรัญญิก
5. นางเหรียญ ไทวน
กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง
กรรมการ
7. นางสุทัศน์ สุทธสม
กรรมการ
8. นายเมืองดี ใจหมั้น
กรรมการ
9. นายสมาน เบ็ญจะญาติ
กรรมการ
10. นางศรีเรือน แจ้งสว่าง
กรรมการ
11. นางสมคิด มาสุข

กรรมการ
12. นางนันทิกานต์ มาสุข
กรรมการ
13. นางแสงหล้า ย้ายถิ่น
กรรมการ
14. นางห่วง แจ้งสว่าง
กรรมการ

041
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี

1. นางปราณี สมบูรณ์
ประธาน
2. นางสมบูรณ์ หมื่นศรี
รองประธาน
3. นางกรณิกา มาสุข
เลขานุการ
4. นางเพ็ญ พิศมร
เหรัญญิก
5. นางพิศมัย มะโนศรี
ประชาสัมพันธ์
6. นางเหนี่ยม มาสุข
ปฏิคม
7. นางพี รุ่งเรือง
กรรมการ
8. นางจ๋อน กลิ่นหอม
กรรมการ
9. นางสุพัฒน์ ชิดสนิท
กรรมการ

042
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ

1. นายศรีวรรณ ทองสุข
ประธาน
2. นายเสริฐ แจ้งสว่าง
รองประธาน
3. นายหมาย ฐานะราช
เลขานุการ
4. นายฝาย ทะนันไชย
เหรัญญิก

043
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
1. นายธงชัย มาสุข
ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง
2. นายติด วงศ์แก้ว
ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง


ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มผู้รู้ประจำหมู่บ้าน

1. พ่ออุ้ยหลง ชิดสนิท
เป็นหมอยาเมือง เป่ารักษาโรคตาแดง, เป่างูสวัด, สารพัดโรค เสียชีวิตแล้ว
2. พ่อน้อยเป็ง อินแสนสืบ
เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
3. พ่อหนานศรีวรรณ ทองสุข
เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
4. พ่อหนานจู สมประเสริฐ
เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
5. พ่อหนานคำ
เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
6. แม่อุ้ยสุ มาสุข

เป็นหมอดูยาม (หาเมื่อ)

5.ข้อมูลอาชีพของหมู่บ้าน

บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีการทำการเกษตรหลากหลายประเภทตลอดทั้งปี เช่น

ที่่ ชื่ออาชีพ ที่ ชื่ออาชีพ
1. ทำนา 9. ปลูกมะนาว
2. ทำไร่ข้าวโพด 10. ปลูกมะบวบ, มะนอย
3. ทำสวนหอมแดง 11. ทำสวนถั่วแดง
4. ทำสวนกระเทียม 12. ทำสวนลำไย
5. ทำสวนมันเทศ มันฝรั่ง 13. ทำสวนลิ้นจี่
6. ทำสวนถั่วลิสง 14. ทำสวนยาสูบ
7. ปลูกแตงกวา 15. ทำสวนยางพารา
8. ปลูกถั่วฝักยาว 16. อาชีพอื่นๆ เช่น หาของป่า เป็นต้น

044
ไร่ข้าวโพด ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาแถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
045
สวนข้าวโพด ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามท้องทุ่งนาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
046
สวนยางพารา ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาแถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
047
สวนลำไย ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาและพื้นที่ราบ แถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
048
สวนหอมแดง และสวนกระเทียม ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามท้องทุ่งนาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

6.ข้อมูลสถานที่ และสิ่งสำคัญของหมู่บ้าน :

ที่ สถานที่และสิ่งสำคัญ ที่ สถานที่และสิ่งสำคัญ
1. วัดเกษตรสมบูรณ์ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
6. ศาลาเอนกประสงค์ SML คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
2. อ่างเก็บน้ำญวน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 7. โรงกลั่นน้ำมันดีเซลล์ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
3. ประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 8. โรงบ่มใบยาสูบ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
4. ป่าชุมชนประจำหมู่บ้าน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 9. โรงอบลำไย คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
5. อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 10. ศาลเจ้าพ่อกาบคำ คลิ๊กชมวีดีโอเพิ่มเติม

049
อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
050
อ่างเก็บน้ำญวน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

7. แหล่งน้ำธรรมชาติประจำหมู่บ้าน :

ที่ ชื่อแม่น้ำ/ลำน้ำ ที่ ชื่อแม่น้ำ/ลำน้ำ
1. แม่น้ำญวน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 4. ลำน้ำห้วยโยนฟัน คลิ๊กวีดีโอเพิ่มเติม
2. ลำน้ำห้วยเฮี้ย คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 5. ลำน้ำห้วยปู่โท้ คลิ๊กดูวีดีโอเพิ่มเติม
3. ลำน้ำห้วยเขียด คลิ๊กดูวีดีโอเพิ่มเติม 6. ลำน้ำห้วยดินดำ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

051
แม่น้ำญวน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูวีดี รายการกินอยู่คือมาถ่ายทำรายการที่หมู่บ้านของเรา

กฎระเบียบในหมู่บ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ประชุมประจำเดือนครั้งที่3 /2553 มีนาคม 2553
คณะ กรรมการในหมู่บ้านได้ร่วมกันพิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อให้ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน
และได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมราษฎร ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วดังนี้

ข้อ
กฏระเบียบปฏิบัติ
1. บ้านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมประชุม โดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกปรับครั้งละ 20 บาท
2. บ้านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมของหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 100 บาท
3. บ้านหลังคาเรือนใดในเขตรับผิดชอบของหัวหน้าเขตไม่ร่วมอยู่เวรเฝ้างานศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 50 บาท
4. ผู้ ใดลักขโมยน้อยในหมู่บ้านถูก จับได้ต้องปรับครั้งละไม่เกิน 10 เท่า ของทรัพย์สินที่ถูกขโมยและปรับเข้ากองกลางหมู่บ้าน500 บาท หรือส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้ ใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ำและลักลอบตัดไม้ทำร้ายป่าซึ่งเป็นเหตุหวงห้าม ถ้าจับได้ปรับรายละ 500-2,000 บาท หรือส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ยกเว้นป่าที่เสื่อมโทรมทำกินมาเป็นเวลา10ปี
6. ผู้ ใดดื่มเมาสุราทำให้ก่อกวนก่อเกิดความไม่ สงบหรือเปิดเครื่องเสียงดังในยามวิกาล เกินเวลา 23:00 น. ถูกปรับครั้งละไม่เกิน 500 บาท เข้ากองกลางหมู่บ้าน(ยกเว้นเป็นงานประเพณี)
7. ผู้ ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านหรืองาน ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน ผู้ลงมือก่อเหตุก่อนมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท คู่กรณีปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท เข้ากองกลางหมู่บ้านแต่ละคณะกรรมการจะพิจารณาคู่กรณีที่ถูกชกต่อยว่าจะมี ความผิดหรือไม่
8. ผู้ใดลักน้ำประปาในหมูบ้านโดยที่ไม่ได้ผ่านมาตรน้ำ ถ้าจับได้จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
9. ผู้ ใดใช้ยิงปืนจุดประทัดหรือทำให้เสียงดังใน หมู่บ้าน(ยกเว้นเป็นประเพณี)ผู้ใดฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละไม่เกิน 100 บาท คณะกรรมการปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท สอบต.. ,ผช. ปรับครั้งละเกิน 1500 บาท ผญบ. ปรับครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
10. ผู้ใดนำขยะไปทิ้งในสาธารณะประโยชน์ เช่น แม่น้ำหรือสถานที่ซึ่งมีเจ้าของแล้วถูกจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 200 บาท
11. ผู้ ใดใช้กระแสไฟฟ้าจี้ปลา สูบปลา ใช้ยาฆ่าแมลงหรือวัตถุระเบิด ตาข่าย อวน แห จับปลาในเขตห้ามของหมู่บ้านถูกจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
12. ผู้ใดขับขี่รถเสียงดังบนท้องถนนหรือในซอยหมู่บ้าน ในยามวิกาลจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 500 บาท
13. ผู้ ใดมียาเสพย์ติดไว้ครอบครอง เพื่อเสพย์หรือใช้ในสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของตนเองเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพย์ ติด จับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
14. ราษฎรในหมู่บ้านทุกคนต้องเคารพกฎระเบียบของหมู่บ้าน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตัดออกจากการเป็นสมาชิกด้านสังคมต่างๆของหมู่บ้าน ดังนี้
14.1 ต้องออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจของหมูบ้าน ห้ามยืมเครื่องใช้ในสิ่งของในวัดเกษตรสมบูรณ์ทุกอย่าง
14.2 งานประเพณีต่างๆในหมู่บ้านไม่มีสิทธิ์และไม่มีส่วนเข้าร่วมงานนั้นๆเช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานศพ ฯลฯ
14.3 สวัสดิการต่างๆจะถูกตัดออกทั้งหมดทั้งสวัสดิการภายในหมู่บ้านและสวัสดิการทางราชการ
14.4 กฎระเบียบของหมู่บ้านมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2553
นายธงชัย มาสุข นายเหลี่ยม รุ่งเรือง นายติด วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
นายก้าน กลิ่นหอม นายสมหมาย ฐานะราช นางนันทิกานต์ คิดหา
สมาชิก อบต. ที่ปรึกษา สมาชิก อบต.


052
ในบางปี ก็มีไฟป่าเกิดขึ้น ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันดับด้วยความสามัคคี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
053
อาหารการกินท้องถิ่นที่หากินได้บนภูเขาใกล้หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น หน่อไม้ เห็ดต่างๆ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
054
สวนยางพาราของชาวบ้าน ที่ปลูกกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็สามารถกรีดขายได้แล้ว
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
055
บรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเกษตรสมบูรณ์ ที่ชาวบ้านทำการเกษตรกรรมตลอดปี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูวีดีโอเพิ่มเติม
056
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
057
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
058
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
059
บรรยากาศท้องทุ่งนามนต์ ถ่ายลงมาจากที่กรองน้ำประปาภูเขาบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
060
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
061
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
062
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
063
ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาภูเขา สำหรับใช้อุปโภคบริโภคและทำแปลงผักสวนครัวด้วย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม


คงพอไว้เท่านี้ก่อนสำหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรานะครับ


รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นายสงกรานต์ มาสุข "หนานแดน"
ท.ทิวเทือกเขาหาก มีข้อผิดพลาดประการใด ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้อมรับคำแนะนำติชมได้ตลอดเวลา ภาพและข้อมูลต่างๆ หากใครมีเพิ่มเติมก็ส่งให้ผมได้นะครับ ผมก็รวบรวมได้ตามที่พอจะหาได้ ซึ่งก็มีให้ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ ท่านสามารถรับชมภาพและข้อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้โดยคลิ๊กไปที่หัวข้อ หรือ เรื่องราวต่างๆในหน้าเว็ปไซต์ของเราได้เลยครับ หรือจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์และวัดของ เรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คำว่า วัดเกษตรสมบูรณ์ ในเว็ปไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดีโอต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่จำนวนเยอะแยะมากมายหลายร้อยหลายพันวีดีโอ หรือ หากท่านจะเข้ารับชมในเว็ปไซต์ผ่านทางเฟรชบุ๊คที่ เว็บไซต์ รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ หรือของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกราบขอบพระคุณครับ

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนะครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หาก ท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา