ผิดพลาด

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

พิมพ์

003
ประวัติและผลงาน
พระสงกรานต์ จิตฺตสุโข
(น.ธ.เอก, ศศ.บ. มหิดล)
พระวิทยากรประจำค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ครูพระสอนศีลธรรม, พระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

flower1_div_md_wht

๑.
ชื่อ - ฉายา
พระ สงกรานต์  ฉายา  จิตฺตสุโข  นามสกุล  มาสุข  อายุ  ๒๘  พรรษา  ๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามโรงเรียนต่างๆ, เป็นพระวิทยากรประจำค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล, พระวิทยากรบรรยาพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆ, คณะกลาง ก.๓๕ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ แฟกซ์วัดพระเชตุพน ๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐


๒. สถานะเดิม
ชื่อ สงกรานต์  นามสกุล  มาสุข  วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๕  เดือน เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๒๓ บิดาชื่อ  นายวาสน์ มาสุข มารดาชื่อ นางยอด มาสุข ณ บ้านเลขที่ ๑๑๐  หมู่ที่ ๑๕  บ้านเกษตรสมบูรณ์  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
๓. บรรพชา
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณเจติยารักษ์  วัดบ้านปุ  ตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๔. อุปสมบท
อุปสมบทเป็นพระำภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ 
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ. ๔) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ. ๖) "หลวงเตี่ย" วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์   
พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๕. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๓๖
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดหนองร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ สอบได้นักธรรมชั้นโท-เอก จากสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศีลธรรม ของศูนย์กลางศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศก.พอ.) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบาลีสาธิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตร วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ ในโครงการ "การสร้างงานชุมชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย" ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำสารนิพนธ์เรื่อง "บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ ในการอบรมเยาวชน แบบการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม" ศึกษาเฉพาะกรณี การเข้าค่ายพุทธบุตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูตามระบบคุณธรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านการอบรมโครงการถวายความรู้แด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดยาง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ่านการอบรมโครงการถวายความรู้แด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๓ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓ จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา ต.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ และ โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๖. งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นรองประธานสามเณรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นรองประธานนักเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นประธานบริหารนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะกุฏิ ก. ๓๕ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเลขานุการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. งานการศึกษาและการเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๗ เป็นพระอาจารย์สอนนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสามเณรและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน
เป็นพระวิทยากรอบรมเยาวชน ตามโรงเรียนและสถานบันต่างๆทั่วประเทศ และ อบรมพนักงาน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆที่ ที่ได้รับนิมนต์ไปบรรยาย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในโครงการพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้การสนับสนุนและประสานงานโครงการบ้านแสงสว่าง ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ เป็นพระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน นักเรียนและเยาวชน ณ วัดโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรประจำ ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อบรมเยาวชนและผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 7 - 75 ปี รุ่นละ 400 - 800 คน (ปัจจุบันรุ่นที่ ๕๙๒ วันที่ ๔ ก.พ. ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในโครงการพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ต้านยาเสพติด จัดโดย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวงษ์ลาภาราม ร่วมกับโรงเรียนคลองบางแวก เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง มอบหมายให้เป็นตัวแทน โดยสหภูมิ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสมาชิกสหภูมิพะเยาดีเด่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา จากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ เป็นครูสอนปริยัติธรรมแด่พระนวกะ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา และ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน รุ่นที่ ๒ ณ วัดคุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านพญารามวิทยา ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ๔ รุ่น    
รุ่นละ ๒๐๐ คน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบางทอง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ เป็นพระบัณฑิตอาสาสอนศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับประถมศึกษา โรงเรียนกัลยวิทย์วิทยา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสบสา โรงเรียนบ้านปางถ้ำ และโรงเรียนบ้านร่องส้าน รุ่นที่ ๓ โดยการนำนักเรียนชาวเขาเผ่าต่างๆ และนักเรียนพื้นราบมาเข้ารับการอบรมทั้งในด้านวิชาการและทางด้านจิตใจ ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน ๒ รุ่น กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา งหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียน โรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นป.๔-๖ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ อบรมผู้ถูกคุมขัง คดียาเสพติดให้โทษ และคดีอื่นๆ ศาลแขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลี่วูดส์ แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เป็นพระอาจารย์สอนนักเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
๘. งานการศึกษาและการเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างอุโบสถ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นประธานดำเนินงาน จัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ทอด ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๙. งานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๔๐ มอบอุปกรณ์การศึกษา แจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแก่ เด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไปณ โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๘ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่เด็กนักเรียนและชาวเขา ตามทางขึ้นภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่เด็กนักเรียนและชาวเขา ตามทางขึ้นภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน หากมีเวลาก็จะนำำพาญาติโยม ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ
002

004

art1
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หาก ท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วันเวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.