ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย

PDFพิมพ์อีเมล


samunpai1

โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย

อโรคยา ปรมา ลาภา.
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

การอบสมุนไพรไทย

การอบสมุนไพร ด้วยความร้อนและไอน้ำทำให้สมุนไพรแทรกซึมได้ดีและยังผ่อนคลายอาการปวดกล้าม เนื้อรวมถึงเร่งกระบวนการเผาไหม้สารพิษออกจากร่างกาย การอบไอน้ำด้วยสมุนไพรไทย การอบ สมุนไพรมีประโยชน์ต่อผู้ที่อบอย่างมากเพราะช่วยบำรุงโลหิต บรรเทาอาการเจ็บป่วย ปวดตามร่างกายและยังมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ บำรุงเส้นผม ลดน้ำหนัก ในทฤษฎีอายุรเวทของอินเดีย ถือว่า การอบสมุนไพรเป็นหนึ่งในกรรมวิธีที่เรียกว่า สเวทนะ (SWEDANA) แปลว่า "เหงื่อ" กรรมวิธีนี้ก็คือการทำให้เหงื่อออก   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ช่อง (สโรทะ: SROTA) ต่าง ๆ ในร่างกายขยายตัว ทำให้การไหลเวียนของของเหลว และกระแสประสาทไหลเวียนได้คล่องตัว ไม่ติดขัด หรือ เลือดลมเดินได้สะดวกนั่นเอง สมุนไพร ที่นำมาใช้อบนั้น มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการอบ เช่น การอบไอน้ำเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ล้างพิษที่ผิวหนังเพื่อลดอาการคัน หรือล้างพิษของสารเคมีที่อยู่ในร่างกายออกทางผิวหนัง หรือเพื่อต้องการให้ ผิวพรรณผ่องใส

ทางวัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรไทย และต้องการอยากเห็นสุขภาพร่างกายของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศโรคภัยไข้เจ็บ มีหน้าตาผ่องใส จึงมีโครงการที่จะทำห้องอบสมุนไพรไทย เพื่อเป็นกุศลบริการ โดยไม่คิดค่าบริการ ไว้ประจำตำบลร่มเย็นของเรา จึงได้มาบอกบุญกุศล ให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนาบุญ หรือ จะร่วมบริจาคสร้างห้องอบสมุนไพรไทย อันเป็นการทำบุญที่เห็นผล ดังที่พระพุทธพจน์ได้ตรัสไว้ " อโรคยา ปรมา ลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การที่ญาติโยมได้ร่วมสร้างห้องอบสมุนไพร ถือว่าเป็นการบริจาคที่ได้ทั้งบุญทั้งกุศลที่แรงกล้า ด้วยผลานิสงส์และผลแห่งบุญกุศลนี้ จะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนที่ร่วมบริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย อายุยืน ตราบสิ้นอายุขัย

ทางวัดเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีโครงการที่จะสร้างห้องอบสมุนไพรไว้บริการ แก่ประชาชนทั่วไปดังนี้


1. ห้องอบสมุนไพรสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 1 ห้อง

2. ห้องอบสมุนไพรสำหรับผู้ชาย จำนวน
2
ห้อง 

3. ห้องอบสมุนไพรสำหรับผู้หญิง
จำนวน 2 ห้อง

4. ห้องอบสมุนไพรสำหรับเด็ก จำนวน 1 ห้อง

5. ห้องอาบน้ำรวมชาย
จำนวน 1 ห้อง

6. ห้องอาบน้ำรวมหญิง จำนวน 1 ห้อง

7. ตู้รับฝากของและเสื้อผ้าผู้ชาย
จำนวน 1 ชุด

8. ตู้รับฝากของและเสื้อผ้าผู้หญิง
จำนวน 1 ชุด

9. ตู้น้ำดื่มและหม้อต้มยาสมุนไพรไว้บริการ จำนวน 1 ชุด
โดย คาดว่าจะใช้งบประมาณในการทำโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญสามารถร่วมสมทบทุนสร้างตามจิตกำลังศรัทธา หรือ จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพดังรายการต่อไปนี้


1. เป็นเจ้าภาพอิฐบอล็ค ให้บูชาก้อนละ
5 บาท

2. เป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้น ให้บูชาแผ่นละ 20
บาท

3. ป็นเจ้าภาพปูน ให้บูชาถุงละ 100 บาท

4. เป็นเจ้าภาพหม้อต้มยาสมุนไพรจำนวน 6 หม้อ ให้บูชาใบละ 1,000 บาท

5. เป็นเจ้าภาพเครื่องทำน้ำเย็น
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท

6. เป็นเจ้าภาพหม้อต้มยาสมุนไพรไว้บริการ "ยาดื่ม"
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท

7. เป็นเจ้าภาพตู้เก็บสัมภาระ จำนวน 2 ตู้
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท

หรือญาติโยมสาธุชน จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพตามจิตตามกำลังศรัทธาก็ได้ ซึ่งรายชื่อญาติโยม จะได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ที่ห้องอบสมุนไพร ที่วัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดี ที่ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมสร้างบุญกุศลไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ญาติโยมสาธุชน สามารถร่วมทำบุญได้ที่ วัดเกษตรสมบูรณ์ ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ผ่านท่านเจ้าอาวาส พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ โทร. 087-184-6208 หรือ ที่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ที่เบอร์ 089-266-9397 หรือ ท่านใดที่อยู่ต่างประเทศ สามารถติดต่อขอร่วมทำบุญที่ สงกรานต์ มาสุข  เมืองนอร์ท ฮอลลี่วูด แคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โทร. 818-571-4314

ประเภทของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการอบไอน้ำ  แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท

1. สมุนไพร ทีมีน้ำมันหอมระเหย เมื่อได้รับความร้อน น้ำมันหอมระเหยจะออกมามีกลิ่นหอม เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ข่า กระชาย ว่านน้ำ ขิง ตระไคร้ ใบกระเพา ใบส้มโอ ใบมะนาว ดอกมะลิ ดอกกระดังงา สมุนไพรกลุ่มนี้มีสรรพคุณ ทำให้โล่งจมูก ขยายหลอดลม ฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ และคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ทำให้หายปวดเมื่อย และรักษาผดผื่น คัน และอาการแพ้ทางผิวหนังได้ดี

2 สมุนไพร ที่มีรสเปรี้ยว ทำให้น้ำที่ต้มออกมามีกรดอ่อนๆ ได้แก่ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ผลมะกรูด ผลมะนาว มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ช่วยชำระสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง ทำให้ผิวหนังสะอาด เป็นการล้างพิษ (Detox) ที่ผิวหนังได้ดีมาก นอกจากนี้ยังทำให้ผิวเรียบเนียน รูขุมขนละเอียด

3 สมุนไพร ที่มีสารหอมระเหย เมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกมามีกลิ่นหอม ได้แก่ การบูร พิมเสน มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงหัวใจ และรักษาโรคผิวหนังได้ เพราะพิมเสนมีฤทธิ์ค่าเชื้อได้

4 สมุนไพร ที่รักษาเฉพาะโรค รักษาโรคหวัด โรคแพ้อากาศ: ใช้เปราะหอม มะกรูด หนุมานประสานกาย สะระแหน่ ขิง หัวหอม ผักบุ้ง รักษาโรคผิวหนัง: ใช้ทองพันชั่ง ชุมเห็ดเทศ ดอกมะนาว เหงือกปลาหมอ ขี้เหล็กป่า รักษาโรคปวดเมื่อย: ใช้ไพล เถาโคคลาน เถาวัลย์เปรียง ตะไคร้หอม ผักเสี้ยนผี เถาเอ็นอ่อน หนุมานประสานกาย

สมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพร มีอยู่  2  ชนิด   ดังนี้  คือ สมุนไพรสด และ สมุนไพรแห้ง

1. ไพร  
สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย  ครั่นเนื้อครั่นตัว

2. ขมิ้นชัน สรรพคุณ แก้โรคผิวหนังสมานแผล

3. ใบ - ผิวมะกรูด สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน

4. ตะไคร้ สรรพคุณ ดับกลิ่นคาว  บำรุงธาตุไฟ

5. ใบหนาด สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง  พุพองน้ำเหลืองเสีย

6. ว่านน้ำ
สรรพคุณ ช่วยขับเหงื่อ  แก้ไข้

7. ใบส้มป่อย สรรพคุณ แก้หวัด  แก้ปวดเมื่อย

8. กระชาย สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย  ปากแตก  เป็นแผล  ใจสั่น

9. ใบเปล้าใหญ่ สรรพคุณ ช่วยถอนพิษ  ผิดสำแดง  บำรุงผิว

10. เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง  พุพอง

11. ชะลูด สรรพคุณ แก้ร้อนใน  กระสับกระส่าย  ดีพิการ

12. กระวาน สรรพคุณ แก้เจ็บตา  ตาแฉะ  ตามัว

13. เกษรทั้งห้า สรรพคุณ แต่งกลิ่น  บำรุงหัวใจ

14. สมุนแว้ง สรรพคุณ แต่งกลิ่น

ข้อห้ามในการอบสมุนไพร

1. มีไข้สูง

2. โรคติดต่อร้ายแรง

3. โรคประจำตัว  เช่น  โรคหัวใจ  หอบหืดระยะรุนแรง  ลมชัก

4. สตรีขณะมีประจำเดือน

5. มีการอักเสบจากบาดแผลเปิดและแผลปิด

6. อ่อนเพลีย อดอาหาร อดนอน หลังรับประทานอาหารใหม่

7. ปวดศีรษะ  ชนิดวิงเวียนศีรษะ  และคลื่นไส้

บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หาก ท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

เพิ่ง เบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 35.172.224.102
,
Now is: 2022-11-27 02:07
เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์