ผิดพลาด

คติธรรมจากน้ำสังข์

พิมพ์

คติธรรมจากน้ำสังข์
วันน้ำสังข์หลั่งหยดรดศีรษะ
เป็นธรรมข้อคิดปริศนา
คนโบราณสอนไว้ใช้สืบมา
พึงศึกษานำไปใส่ใจตน
น้ำสังข์ คือ สังคหวัตถุธรรม
เหมือนกับน้ำเย็นใจให้เกิดผล
มีสี่ข้อขอแถลงแจ้งยุบล
แก่หมู่ชนผู้ครองเรือนเตือนหญิงชาย
หนึ่ง…เจือจานเผื่อแผ่แก่พี่น้อง
และพวกพ้องหมู่ญาติไม่ขาดหาย
ทั้งแบ่งปันกุศลผลมากมาย
อย่าเสียดายพึงช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน
สอง…เจรจาพาทีเป็นศรีปาก
อย่าพูดมากปากพล่อยคอยเย้ยหยัน
พูดนิ่มนวลล้วนไพเราะเสนาะกรรณ
เหมือนอ้อยคั้นหวานหยดมดลิ้มลอง
สาม…ประพฤติเป็นประโยชน์ไม่โหดร้าย
พึงขวนขวายกิจการงานถูกต้อง
ช่วยสงเคราะห์ญาติมิตรคิดปรองดอง
ที่ขัดข้องช่วยปรึกษาพาชื่นชม
สี่…วางตนเสมอตนเข้าคนได้
อย่าทำใหญ่อวดตนเห็นคนข่ม
พึงอ่อนน้อมถ่อมตนคนนิยม
ไม่ปรารมภ์คนรักใคร่ผูกไมตรี
สังคหธรรม นำใจให้ประเสริฐ
จะชูเชิดคู่ครองให้ผ่องศรี
อยู่ร่วมกันมีสุขทุกราตรี
ย่อมเปรมปรีดิ์แก่วงศ์ญาติไม่ขาดเอย