ผิดพลาด

จ๊อย..ต๋อนบ่าวแอ่วสาว

พิมพ์


จ๊อย ตอนบ่าวแอ่วสาว (ตัวอย่างตอนอยู่บ้านสาว)
สาวเหยสาว
ยามเดือนส่องฟ้า
ปี้บ่ฮักไผ
อ้ายมาฟู่น้อง 
ดาวก็ดับแสง 
คนไดเท่าเจ้า
หวังเป๋นคู่ฮ้อง
ปี้เหลียวผ่อแยง
ในโขงจุมปูโลกนี้ .....
ฮอมแปง
เคหาแห่งเจ้า
จ๊อย ตอนบ่าวแอ่วสาว (ตัวอย่างระหว่างเดินทางกลับบ้าน)
เดิ๊กมานะม้อย
เงียบเหงาใจ๋
มนุษย์ตังหลาย
ลมก็บ่ปั๊ด
หันวุยวาย
ง่อมงันใจ๋
บ่มีกู้ซ้อน
เปิ้นมีกู้สม
น้ำย้อยตี๋นก๋อน   
ไปทุกหย่อมหญ้า
นอกในสำนัก      
สงัดหายสอย     
ไปผับทั่วบ้าน     
ดวงทัยเหี่ยวม้าน 
ไฝ่ข้องอาสิง      
เจยจมเผื่อฝั้น     
เดิ๊กมาออนซอน
วิเวกวังเวง
ดักเงียบปิ้ง
แสงเดือนมอย
หนาวเย็นคิง
บ่มีกู้ป้อง
หนาวเย็นคิง
แต่ตั๋วจายเฮา
ดาวหมองหม่นผ้า
เงียบพัก
เย็นวอย
ลอดลายกิ่งก้าน
ะท้าน
นอนปิง
คนเดียวเดี่ยวกั้น
ขาดไร้.....