ผิดพลาด

ประสบการณ์รักที่ผ่านมา ตอน 4

พิมพ์

ความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็จริง
แต่ความรักก็ไม่ได้อยากให้เราใส่ใจอะไรมากเกินไป
เราจึงต้องรู้จักแสดงท่าทีต่อความรักให้ถูกต้อง
อย่าไปเจาะลึกประหนึ่งเป็นนักข่าว CNN
อย่าไปขุดคุ้ยประหนึ่งเป็นนักโบราณคดี
อย่าไปนั่งนับเม็ดทรายประหนึ่งเป็นนักวิจัย
เรื่องไหนที่ทิ้งได้-ก็ควรทิ้ง
สิ่งไหนที่ข้ามได้-ก็ควรข้าม
อะไรที่ปล่อยได้-ก็ควรปล่อยไป
คิดเสียว่าปล่อยนกปล่อยปลาเอาบุญก็แล้วกัน
ถ้าเรารู้จักวาง...ชีวิตเราจะว่าง
ถ้าเรารู้จักข้าม...หัวใจเราจะโล่ง
ขอเพียงเรารู้จักรักน้อยๆ...แต่เข้าใจให้มากๆ

รู้จักมองข้าม...ฟังข้าม...พูดข้าม...
ความรักก็จะก้าวไปได้เร็วขึ้น
และคนที่เรารักก็จะไม่กระโดดข้ามหัวใจเรา
ไปหารักใหม่จากใครคนอื่น...