ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

PDFพิมพ์อีเมล


มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
Rakbankerd Foundation

ติดต่อ : เลขที่ 499/15-16 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2215-2030-3(ราชเทวี) , 0-2953-1
โทรสาร : 0-2215-7265(ราชเทวี) ,0-2953-0250

อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ : http://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/index.html

แนะนำมูลนิธิ :

การ พัฒนาประเทศที่แท้จริงนั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนาคนได้ ก็จะต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา แต่เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งที่มักจะมุ่งเน้นก็คือความเก่ง ความสำเร็จ โดยไม่ได้เน้นที่คุณธรรม และความดี ดังนั้น การพัฒนาอย่างแท้จริง น่าจะเป็นการศึกษาที่ทำให้คนคิดได้ คิดเป็น และรู้จักดำรงชีวิตด้วยความดีงาม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ
โครงการ สำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมคนให้เป็นรากฐานของสังคมด้วยการสนับสนุนด้านการ ศึกษาไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป จะมีบัณฑิต ปีละ ๗๖ คน จากโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ ที่ได้รับการหล่อหลอมในเรื่องของคุณธรรมความดี มีจิตใจดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม และจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
ที่ตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้โอกาสกับเยาวชนที่ตั้งใจเรียน และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ

๒. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเอง

๔. เพื่อสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้กับเยาวชนในโครงการ

๕. เพื่อผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด และประเทศชาติ

๖. เพื่อเป็นแกนกลางให้บริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ หรือโครงการอื่นๆในลักษณะใกล้เคียงกันพื่อการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันรับผิด ชอบบ้านเมืองให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการ สำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แก่เยาวชนทุกจังหวัด ตั้งแต่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนจบปริญญาตรี โดยเยาวชนทุกคนที่อยู่ในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ จะต้องนำเงินทุน ร้อยละ ๑๐ ที่ได้รับในแต่ละปีไปลงทุนทำกิจกรรมเสริมรายได้ในระหว่างที่ได้รับทุน โดยเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของตนเอง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่องานที่ทำ เรียนรู้การแก้ปัญหา ตลอดจนพึ่งพาตนเอง
ทั้งนี้ใน แต่ละปีการศึกษา มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังขึ้นชั้น ม.๑ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 คน รวมจำนวนปีละ ๗๖ คน จาก ๗๖ จังหวัด โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังตารางด้านล่าง และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เยาวชนในโครงการ จะเรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรก และหลังจากจบปริญญาตรีแล้วเยาวชนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจะเข้าศึกษาต่อในหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษา เรียนรู้ปัญหาภาคชนบทอย่างจริงจัง ก่อนที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไป

ให้ทุนการศึกษา
ตลอด ทั้งโครงการ โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (UCOM) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (TAC) นอกจากทุนการศึกษาแล้วทั้ง ๒ บริษัท ยังให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนอีกคนละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อปี โดยมีจำนวนเยาวชนดังตาราง ดังนี้
ม.๑ - ม.๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
ม.๔ - ม.๖ และ ปวช ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
ปวส.,อนุปริญญา และปริญญาตรี ทุนละ ๑๗,๐๐๐ บาท
หรือ ทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาทต่อคน

บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.227.97.219
,
Now is: 2021-12-01 11:08
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์